Baset

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (358 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 8 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Operácia bola súčasťou širšie vedenej Východokarpatskej operácie.

Plány Slovenského národného povstania rátali s pomocou Sovietskej armády a brali do úvahy strategické ciele Sovietskeho zväzupo vojne.

Rátalo sa aj s účasťou dvoch východoslovenských divízií, ktoré mali otvoriť úsek frontu Sovietskej armáde.

Nemecké velenie s možnosťou útoku cez Karpaty rátalo a postaralo saokrem dôkladnej obrany a prísunu záloh aj o to, aby sa dve východoslovenské divízie, dislokované v predpolí Karpát, nedostali do priameho styku so Sovietskou armádou.

Začiatok operácie sa odohral8. septembra 1944 prielomom na obidvoch stranách Krosna.

Pôvodný plán predpokladal, že sovietske vojská preniknú za 5 dní do priestoru Prešov a Stará Ľubovňa. Nepriateľ však už na samom začiatkukládol zbesilý odpor, bojovalo sa doslova o každý strom.
Operácia postupne dostala charakter pomalého a nesmierne ťažkého prenikania na slovenské územie.
Napokon 6. októbra preniklioslobodzovacie vojská na Československé územie v priestore priesmyku Dukla.
Viazala veľké vojenské nemecké sily, ktoré nemecké velenie nemohlo vrhnúť proti povstalcom.

Prvé útoky 1. čs. armádneho zboru,12. gardovej tankovej brigády a 305. streleckej divízie zasiahli jednotky nemeckej 75. a 357. divízie medzi Kranou Bystrou a Nižnou Pisanou. Práve tu v údolí potoka Kapišovka sa medzi obcami NižnáPisaná a Kapišová v období od 21. do 27. októbra 1944 odohrali najtvrdšie boje celej operácie.

22. októbra sa v severnej časti Nižnej Pisanej rozpútali pouličné boje, Nemci prišli prakticky o celý357. strelecký prápor, ktorého sila sa zredukovala na 15 bojaschopných mužov[1]. Nemecká obrana sa tu opierala o kopcovitý terén, ktorý bol v tej dobe v dôsledku dažďa ťažko schodný.

Sovietske ačesko-slovenské jednotky postupovali nasledujúci týždeň údolím s ťažkými stratami, ktoré im spôsobilo nemecké protitankové delostrelectvo rozmiestnené po obidvoch stranách údolia. 27. októbra sovietske...