Chinois

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 6 (1281 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 19 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
English

Chinese

Pinyin

English

Chinese

Pinyin

1 000 10 000 a confirmation is expected a little almost, about also another day at end of sentence (suggestion) but calligraphy central part Chinese (language) Chinese person city classmate cold convenient correct Could you please tell me... ? culture dormitory east easy enough every foreign foreign language foreign student fromgrammar have to hot hour interest interesting interrogative expression just now Kaohsiung City letter Li Fei, Chinese name library location Maria meaning minute most no problem

! " # $%& '() * +, ./ 01 23 45 46 78 9: ; ? @A BC D EF G H IJ I@ K:L M @1 N O PQ RS $TU V WW XY8 Z [\ ]0^ _< `ab TU c(P) d e?f

northern part of course office often y"uzìdi#n opportunity, chance chàbùdu$ hái play tennispopulation g#iti!n ba practice, exercise problem, question pronunciation, pronounce k%shì Qian Siliang, Chinese name sh&f# region, part zh$ngbú relations huáy' huárén scholarship chéngshì slow tóngxué sorry, excuse me south l%ng summer f!ngbiàn Sunday g#i Taichung City q(ngwèn wénhuà Tainan City sùshì Taipei City That‘s alright d$ng róngyì to apply gòu to ask to begin m%i wàiguó to borrow, to lendwàiwén to forget to give liúxuésh)ng cóng to give to to go, to arrive wénf# to improve, improvement d%i rè to know, to recognize to play zh$ngtóu xìngqù to use, to spend to visit, to look for y"uyìs* éi to, towards, correct, right transportation g!ngg!ng G!oxióng Shì very, incredibly xìn weather west l( f)i winter túsh&gu#n with dìf!ng work part time M# Lìy# wow yìs* Zhan Huamei f)nzh$ng zuìméiwèntí qi!n wàn a

g3 hi jkl m(m) no pqr 6s tu ?f vw xyz 3 {| }:~ • €(• ‚ ƒ, „…, †28 †‚8 ‡g8 e{| ? > ˆ> ‰ Š‹ Œ Œ • Ž• •‘ p ’ “ € ”• –m ,— ˜ ™, š p› œ •4ž

B%ibù d!ngrán bàng$ngshì cháng (cháng) j*huì d# w#ngqiú rénk"u liànxí wèntí f! y*n qián s*liàng bù gu!nxì ji#ngxuéj*n màn duìbùq( nán xiàti!n l(bàiti!n Táizh$ng Shí Táinán Shì Táib%i Shì méi gu!nxì wèn q(ng sh)nq(ng jiè k!ish( g%i g%i dào jìnbùrènshì d# yòng zh#o duì ji!ot$ng f)icháng ti!nqì x* d$ngti!n gen d# g$ng wa Zh!ng Hu!m+

Pinyin

Chinese

English

Pinyin

Chinese

English

a ba

# jkl bàng$ngshì g3 B%ibù bù 3 '() chàbùdu$ cháng (cháng) m(m) chéngshì 78 cóng M p d# p› d# g$ng pqr d# w#ngqiú hi d!ngrán dào • N d%i _< dìf!ng D d$ng ™, d$ngti!n duì € €(• duìbùq( éi V vw f! y*n q(ng >? q(ngwèn rè O 6s rénk"u rènshì •‘róngyì EF ˆ> sh)nq(ng 01 sh&f# sùshì BC ‡g8 Táib%i Shì Táinán Shì †‚8 Táizh$ng Shí †28 ,— ti!nqì tóngxué 9: ]0^ túsh&gu#n wa œ wàiguó IJ wàiwén I@ wàn " wèn ? @1 wénf# wénhuà @A wèntí ?f ˜ x* ƒ, xiàti!n xìn Z xìngqù RS TU yìs* yòng ’ $TU y"uyìs* $%& y"uzìdi#n Zh!ng Hu!m+ •4ž “ zh#o 23 zh$ngbú PQ zh$ngtóu zuì d

Sunday foreign student Maria slow every That‘s alright no problem south 1 000 QianSiliang, Chinese name to ask Could you please tell me... ? hot population to know, to recognize easy to begin calligraphy dormitory Taipei City Tainan City Taichung City weather classmate library wow foreign foreign language 10 000 to apply grammar culture problem, question west summer letter interest meaning to use, to spend interesting a little Zhan Huamei to visit, to look for central part hourmost

Chinese Ÿ ¡¢ €£ ¤¥ i¥ ¦ §¨ ¥© ¤ª «¬ ®¯ €° ± ²³ ´ µl ¶· ¸³ ¹, %º »¼ ½¾ ¿L À ÁÀ Âà D< ÄJ Ä@ ©s ÅÆ ÇL È É 1J 1@ ÊË ª© ÇÌÍ Î ÎÏ dÐ Q ÑÒ X ÓÔ ÕÖ ¿× Ø Ù%À ª£ ¥£ Ú£ ÛÜ qÝ ÞßÝs T¡à@ á¡à âã äå æ æ¬ ç¼ è é ê ëì¯ ÈL íí wî Ê Êï (ð ñ/ ò I£ kó ôo õå Ýs n¯ ¾³ >Ž

Pinyin gan3mao4 da4gai4 dui4mian4 yi3hou4 ran2hou4 jiu4 zhi3yao4 hou4men2 yi3qian2 pang2bian1 jia4 che1piao dui4le neng2 yi3zi Xie4 jiao4shi4liang2kuai4 bei1zi bai2tian1 yi2ding4 fan4ting1 wan3pan2 yi1sheng1 xia4 lou2xia4 yin3liao4 dong1fang1 ying1guo2 ying1wen2 men2kou3 you2qi2 nü3sheng1 xian1 hua1 fa4guo2 fa4wen2 xin1xian1 qian2men2 nü3peng2you3 lü4 lü4cha2 zui4hao3 tou2 shen1ti3 gao1 li4shi3 gong1ke4 yi1yuan4 tong4 deng3yi2xia4 qian2mian4 hou4mian4 li3mian4 li4hai4 wang3lu4 shi2zi4lu4kou3 Yi4da4li4wen2 Yi4da4li4 Ri4ben3...