Codex

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 12 (2814 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 28 novembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
3. Legendák

Szent Ferenc életéből[1]

(JÓKAI-KÓDEX)
(1370 után/1440 körül)

Szent Ferenc prédikál a madaraknak

|Átírt magyar szöveg: |Latin megfelelő: |
| | |
|És a tartományon általmenvén az mondottbuzgóságban |Et transiens per territorium illud in dicto fervore cum|
|eleve mondott társival, tekénte az út mellett való némi|sociis antedictis, respexit quasdam arbores iuxta viam,|
|fákra, kiken áll vala kölönb-kölönb madaraknak ezenne |in quibus residebat tanta multitudo avium diversarum, |
|sokasága, hogy sonha azfélékben nem volt láttatott |quod nunquam in partibus illis fuitvisa similis |
|olyan sokaság. |multitudo. In campo insuper iuxta praedictas arbores |
|Még annak felette ez felöl mondott fáknak mellette való|etiam multitudo maxima residebat. |
|mezőben lakozik vala kölönb-kölönb madaraknak nagy | |
|sokasága.|Quam multitudinem sanctus Franciscus respiciens et |
|Mely sokaságot nézvén Szent Ferenc és csudálkodván |admirans facto super eum Spiritu Dei dixit sociis: |
|Istennek ihlésével rajta löttet, mondá társinak: |„Exspectate me in via, ibo et praedicabo sororibus meis|
|„Várjatok meg engemet ez úton, elmegyek és prédikálok |aviculis.”|
|én húgimnak, madaracskáknak.” És mene az mezőbe. Ki |Et intravit in campum ad aves, quae residebant in |
|madarak lakoznak vala az földön, legottan, hogy |terra. |
|prédikálni kezde, mend az fán lakozó madarak |Et statim cum praedicare incepit, omnes aves in |
|leszállónak őhozzá, ésegyetlenbe velek az mezőn |arboribus residentes descenderunt ad eum, et simul cum |
|megmaradának. |illis in campo immobiles permanserunt. |
|De mikoron menne Szent Ferenc őköztök, sokat ő |Cum tamen ipse inter eas iret, plurimas tunica |
|szoknyájával illet vala, sem egyik mendenestől fogván |contingendo, et nulla earumpenitus movebatur, sicut |
|indoltatik vala, – miképpen mondá massai fráter Jakab, |recitavit frater Jacobus de Massa, sanctus homo, qui |
|az szent ember, ki mind ez felöl mondottakot vallotta |omnia supradicta habuit ab ore fratris Massei, qui in |
|vala fráter Masseusnak szájából, ki az csudában volt |illo miraculo erat socius sancti patris. |
|Szent Ferencnek társa, azszent atyának. |Quibus avibus Sanctus Franciscus ait: „Multum tenemini |
|Ki madaraknak Szent Ferenc mondá: „Igen tartoztok |Deo, sorores meae, aves, et debetis eum semper et |
|Istennek, én húgim, madarak, és tartozzatok mendenkoron|ubique laudare propter liberum, quem ubique habetis, |
|őtet gyicsérni az szabadságért, kit vallotok mendenött |volatum, proptervestitum duplicatum et triplicatum ...|
|röpölést, kettős ruháért avagy hármazotért, |propter semen vestrum a Deo in archa reservatum, |
|Noénak bárkájában Istentől timagatoknak megtartásért, |propter elementum aeris vobis deputatum. |
|égnek élete nektek adásáért. |Vos non seminatis neque metetis, et Deus vos pascit et |
|Ti nem vettek, semarattok, és Isten titeket eléltet és|dedit vobis flumina et fontes ad potandum, montes et |
|ad folyóvizet és kútforrásokot innotok, fészekre hegyet|colles… ad nidificandum. Et cum nec filare, nec texere |
|és halmot. És mer sem fonni nem tudtok, sem szőni, de |sciatis, praebet tam vobis quam vestris filiis |
|maga ad tinektek és ti fiaitoknak kellemetes öltözést. |necessarium...