Dictionar financiar roman englez englez roman

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 159 (39668 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 31 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
DICŢIONAR FINANCIAR ENGLEZ-ROMÂN
A

abatement înlăturare; degrevare; reducere
abeyance suspensie, aşteptare
in abeyance în suspensie, în aşteptare
abide v a se supune; a fi de acord; a ţine, a rămâne
to abide by a price a rămâne la un preţ
ability capacitate
abscond a sustrage
absorption absorpţie; ocupare; consum
industrial absorption consum industrial
abstain a se abţine (de lavot)
abuse a abuza, , a profita;a maltrata, a molesta
abuse abuz
abuse of dominant position (sin abuse of dominance ) abuz de poziţie dominantă
abuse of power abuz de putere/de autoritate
abuse of process abuz de procedură, procedură abuzivă
accede a adera, a se afilia; a agrea; a aproba; a accede
accede to a demand a agrea o cerere
access letter (SUA)cerere de informaţii (în procedura deinvestigaţie)
accession aderare; adeziune
acceptance acceptare; recepţie; omologare
market acceptance acceptarea produsului de către piaţă, reacţie pozitivă a clientelei
accord acord, convenţie, înţelegere
account cont; factură; relatare, mărturie
         account of proceedings proces-verbal
         account withdrawal retragerea unei sume din cont
accountability responsabilitate;responsabilizare
accountant contabil; certified public accountant expert contabil
account (for) a cauza, a motiva, a justifica; a explica
accounting profit beneficiu contabil
accrue a creşte, a acumula; a-i reveni, a se naşte; a antrena; a fi exercitat
accrue interest dobândă acumulată
accuracy justeţe, atestare, corectitudine, exactitate
accuracy in adjudication justeţea deciziei
accurate corect,exact, riguros
achieve a înfăptui, a realiza
acknowledge a constata; a recunoaşte; a lua cunoştinţă
acknowledgement recunoaştere, confirmare; atestare
acquiesce a agrea tacit
acquiescence consimţământ, aprobare, achiesare
acquire a achiziţiona, a cumpăra, a fuziona
acquirer Ý acquiring company
acquiring company firmă achizitoare
acquisition dobândirea controlului; achiziţie,achiziţionare; concentrare economică
acquisition of assets dobândire de active
act act, lege; amendament; decret-lege; fapt, faptă; acţiune
Robinson-Patman Act Legea Robinson-Patman (decret-lege)
acting interimar
action acţiune; acţiune în justiţie; cerere; revendicare; reclamaţie; proces; recurs; măsură
action for annulment acţiune în anulare; recurs în anulare
action for damages acţiune pentrudaune-interese, acţiune în pretenţii
action for declaration of failure to act acţiune pentru neîndeplinire, recurs în carenţă
action for failure to fulfill recurs în lipsă
action for infringement acţiune pentru încălcare
action for rescission acţiune în casaţie
action for recovery acţiune pentru restituire
class action (SUA)acţiune colectivă, acţiune reprezentativă
Generally... a class action isbrought in a Federal District Court by one or more named representatives on the purported behalf of the asserted class. 122 S. Ct. 2005
declaratory action acţiune în constatare
to bring (an) action a introduce o acţiune, a iniţia o procedură judecătorească; a deschide un caz
to take (an) action a ataca în justiţie; a întreprinde o acţiune
actionable pasibil de încălcare, pasibil de sancţiuni,cu posibile urmări în justiţie, care face posibilă intentarea unei acţiuni
actual real, efectiv
actual conduct comportamentul efectiv
actual cost cost real, cost efectiv
address (SUA) intervenţie; rechizitoriu
ad hoc aid ajutor ad-hoc
adjudicate a decide (asupra), a se pronunţa; a adjudeca; a atribui
adjudication soluţionare; decizie
summary adjudication soluţionare sumară
adjudicativebodyorgan de decizie (autoritate cu rol judecătoresc, administrativ-jurisdicţional), tribunal, consiliu
adjudicative decision(SUA)decizie a unui organ administrativ-jurisdicţional
In the case at bar, the City has made an adjudicative decision to restrict individual property in a manner that is in derogation of important common law rights. 1997 U.S. Briefs 1235
adjudicative function funcţie...