Douaa

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 5 (1194 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 9 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
A3oudhou billahi mina chaytani rajim.

Bismillahi rahmani rahim, hamim, tanzilo lkitabi minallahi l3aziz l3alim ghafiri dhanbi wa kabili tawbi chadidi l3ikabi dhi tawl lailaha illa houa ilayhi lmasir.

Bismillahi babouna tabaraka haytouna yassin sakfouna kaf hae yae 3in sad kifayatouna hamim3insinkaf himayatouna fasayakfikahoumoullah wa houa assami3oul3alim. Sibghata llahi waman ahsanouminallahi sibgha wa nahnou lahou 3abidoun. Koul atouhajounana fillahi wahoua rabbouna wa rabboukoum wa lana a3malouna walakoum a3maloukoum wa nahnou lahou moukhlisoun. Satrou l3archi masbouloun alayna wa 3aynou llahi nadhiratoun bihawlillahi la yakdirouna alayna wallahou min waraihim mouhit. Bal houa kor’anou majidoun fi lawhin mahfoudh fallahou khayroun hifdha wahoua arhamou rahimin.

Inna waliyallaha alladhi nazala lkitab wahoua yatawalla salihin hasbiyallahou la ilaha illa houa alayhi tawakalt wahoua rabou l3archi l3adhim.

Allahouma ya 3ali ya mouta3ali ya man houa fi samaihi 3ali, ya 3aliman bihali wa ahwali, irmi miftahaka wa houl akfali yaman la yaghibou anni wala yansani irsilli kadi lfaraj wa ana fi makani.

Allahouma innana ibadouka l3asina lmoukassirine wa 3ala babikasailine wa fi rahmatika tami3ine wa bisayidina mohamed sallallaho alaihi wa salam moutawasiline fala taroudana ya rabana khaibine. Allahouma rzoukna bika lma3rifata wal yakine hata tasila bina ila darajati lmoutakine . j’ai enlevé une phrase

Allahouma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana abdouka wa ana ala 3ahdika wa wa3dika mastata3t . a3oudhou bika min charri ma sana3t abou ou lakabini3matika alaye wa abou ou bidhanbi faghfir li fainnahou la yaghfirou dhounouba illa ant. Allahouma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakalt wa anta rabbou l3archi l3adhim, la hawla wala kouata illa billahi l3aliyil3adhim ma cha’a llahou kana walaw lam yachae lam yakoun wa anna llaha 3ala koulli chayin kadir waannallaha kad ahata bikoullichay’in 3ilman wa ahsa koulla chayin adada.Allahoumma inni a3oudhou bika min charri nafsi wa min charri koulli dabatin anta akhidoun binasiyatiha inna rabbi ala siratine moustakim. Allahouma afridni lima khalaktani lah wala tachghilni bima takafaltani bih wala tahrimni wa ana asalouka wala tou3adhibni wa ana astaghfirouka ya allah.

Allahou nourou samawati walard mathalou nourihi kamichkatine fiha misbah, al misbahou fi zoujaja. Azoujajatou kaannaha kawkabou douriyou youkadou min chajaratine moubarakatine zaytounatine la charkiyatine wala gharbiyatine yakadou zaytouha youdi ‘ou wa law lam tamsas hou nar nouroune ala nour yahdillahou linourihi man yachae wa yadriboullahou lamthala linnas wallahou bikoulli chay’in 3alim. + (ayat al koursi)

Bismillahi rahmani rahim, amantou billah wa 3tasamtou bihablillah wa tahassantou bihisnillah watawakaltou alallah walahawla wala kouwata illa billahi lkhaliki al akbar wa houa hirzoun mani3oun mimma akhafou wa ahdhar . la kouwata limakhloukin ma3a koudratillah youljimouhou lijama koudratih ahma hamitan atma tamiytan wakanallahou kawiyan azizan.

Nahnou fi kanafillah, nahnou fi kanafi rasoulillah nahnou fi kanafi lkor’ani l3adhim, nahnou fi kanafi bissmillahi rahmani rahim alf alf alfla ilaha illa llah mohamed rasouloullah nouchirat fi bateni alf alf alf, la ilaha illa llah mohamed rasouloullah nouchirat fi dhahiri alf alf alf. La ilaha illallah mohamed rasouloullah tahoulou bayni wa bayna sa3ati sou i idhahadarat alf alf alf. La ilaha illa llah mohamed rasouloullah tadourou bisourin kama dara sourou bimadinati rassoul. Soubhana man aljama koulla moutamaridin soubhana llahil3adhim wa bihamdihi adada khalkihi wa rida nafsihi wa zinata 3archihi wa mablagha 3ilmihi wa ayatih.

Allahouma salli ala sayidina mohamed al fatihi lima oughlik wal khatimi lima sabak nasiri lhakki bil hakk wal hadi ila sirateka al moustakim wa ala alihi hakka kadrihi wa mikdarihi l3adhim salatan taftahou lana biha abwaba rida wa taysir wa toughlikou biha anna abwaba charri wa ta3sir wa...