Droit

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (455 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 24 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Менителница  
Едностранна правна сделка, с която издателят нарежда на друго лице (акцептант) да плати  безусловно на поемателя (ремитент) или на негова заповед посочената сума.
Менителницата еформална и абстрактна сделка. Тя е писмена, носи наименованието "менителница" и трябва да има посочените от закона реквизити. Причината, поради която менителницата се издава, не е неин елемент. Тя е поименнаценна книга. Прехвърля с цесия или чрез джиро. Изпълнението на менителницата може да се обезпечи чрез специално поръчителство - авал.
Посоченият от издателя платец се задължава да плати само следприемането й. Менителницата бива: бланкова, фиктивна (бронзова или приятелска), документарна, домицилирана, дефектна, квитирана, на предявяване, на собствена заповед, обратна, панаирна, подложна(подправена), постдатирана, просрочена, чиста.  
-------------------------------------------------

Авал  
Особено поръчителство по менителнична сделка, дадено за някое от участващите лица. Ако не е посочено закого се поръчителства, приема се, че е за издателя. Авалистът не участва в менителничната сделка. Неговото участие по поемане на менителничното задължение е самостоятелно. То обаче трябва да бъдеизразено върху самата менителница. Ако е изразено с отделен акт, това е обикновено поръчителство и не може да се ползва от менителничните искове.
Авалът е едностранна сделка, а не договор между кредитора ипоръчителя. Авалистът не може да прави възражения за недействителност на поръчителството, поради недействителност на задължението, което гарантира. Задължението му остава действително и тогава. Отговорността мувинаги е солидарна и той встъпва в правата на менителницата както срещу лицето, за което поръчителства, така и по отношение на лицата, които отговарят към това лице.  -------------------------------------------------

Несъстоятелност  
Съдебно производство на универсално принудително изпълнение за съразмерно удовлетворяване на хирографарните кредитори на...