Enfant soldat

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 9 (2193 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 5 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Sun Microsystems, Inc.
Licensavtal beträffande binärkod
för

JAVATM 2 RUNTIME ENVIRONMENT (J2RE), STANDARD EDITION, VERSION 1.4.2_X

SUN MICROSYSTEMS, INC. (”SUN”) ÄR VILLIGT ATT LICENSIERA NEDANSTÅENDE PROGRAMVARA TILL ER ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT NI ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL BETRÄFFANDE BINÄRKOD OCH TILLÄGGSVILLKOREN FÖR LICENSAVTAL (TILLSAMMANS KALLAT "AVTALET").VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM AVTALET. GENOM ATT LADDA NED ELLER INSTALLERA DENNA PROGRAMVARA ACCEPTERAR NI VILLKOREN I AVTALET. ANGE ATT NI ACCEPTERAR GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR" LÄNGST NED I AVTALET. OM NI INTE ÄR VILLIG ATT BLI BUNDEN AV ALLA VILLKOR KLICKAR NI PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR INTE" LÄNGST NED I DETTA AVTAL, VILKET MEDFÖR ATT NEDLADDNINGS- ELLER INSTALLATIONSPROCESSENAVBRYTS.

1.DEFINITIONER. “Programvara” avser enligt definitionen ovan, i binär form, allt annat maskinläsbart material (inklusive, men inte begränsat till, bibliotek, källfiler, rubrikfiler och datafiler), alla uppdateringar eller felkorrigeringar som tillhandahållits av Sun och alla användarhandböcker, programmeringshandböcker och annan dokumentation som tillhandahållits av Sun till Er enligtdetta Avtal. “Program” avser Java-applets och applikationer som är avsedda att köras på plattformen Java 2 Platform, Standard Edition (J2SEÔ platform) på Java-förberedda skrivbordsdatorer och servrar för allmänt bruk.

2.LICENS FÖR ANVÄNDNING. I enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta Avtal inklusive, men inte begränsat till, Java-teknikrestriktionerna i Tilläggsvillkoren förlicensavtal, beviljar Sun Er en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens utan licensavgifter för att i fullständigt och oförändrat skick internt reproducera och använda Programvaran , endast i syfte att köra Program. Ytterligare licenser för utvecklare och/eller utgivare beviljas i Tilläggsvillkoren för licensavtal.

3.BEGRÄNSNINGAR. Programvaran är konfidentiell och upphovsrättsligt skyddad.Äganderätten till Programvaran och alla tillhörande immateriella rättigheter kvarstår hos Sun och/eller dess licensgivare. Med undantag av vad som är förbjudet enligt tvingande lagstiftning får Ni inte modifiera, dekompilera eller efterforska Programvarans källkod. Licensinnehavaren godtar att den licensierade Programvaran inte är utformad eller avsedd för användning vid utformning, konstruktion, drifteller underhåll av kärnkraftsanläggningar. Sun Microsystems, Inc. friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för sådana ändamål. Ingen äganderätt, inga rättigheter till eller intressen i några varumärken, servicemärken, logotyper eller affärsnamn som tillhör Sun eller deras licensgivare beviljas under detta Avtal. Ytterligare restriktioner för utvecklareoch/eller utgivare anges i Tilläggsvillkoren för licensavtal.

4.BEGRÄNSAD GARANTI. Sun garanterar under en period om nittio (90) dagar från inköpsdagen, i enlighet med en kopia av inköpskvittot, att det media som Programvaran levereras på (i tillämpliga fall) är fritt från felaktigheter i material och utförande vid normal användning. Med undantag för det föregående levereras Programvaran "ibefintligt skick". Er enda kompensation och Suns totala ansvar under denna begränsade garanti är att Sun, efter eget gottfinnande, ersätter Programvarumedia eller återbetalar den avgift som Ni betalat för Programvaran. Alla underförstådda garantier avseende Programvaran är begränsade till 90 dagar. I vissa länder tillåts inga begränsningar av varaktigheten för en underförstådd garanti, varförovanstående kanske inte gäller i Ert fall. Denna begränsade garanti ger Er specifika juridiska rättigheter. Det kan finnas ytterligare rättigheter, som varierar från land till land.

5.FRISKRIVNING FRÅN GARANTI. FÖRUTOM VAD SOM SÄRSKILT ANGES I DETTA AVTAL FRISKRIVER SIG SUN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, LÖFTEN OCH GARANTIER INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM...