Finances

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (333 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 27 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Франция
Първата държава в света, която въвежда ДДС е Франция. Наименованието му е Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Първите стъпки във въвеждането на този данък са направени малко след Вторатасветовна война - през 1948 година. В началото се облага само индустриалния сектор. Постепенно се разширява кръга на облаганите дейности. През 1968 година са обхванати всички сектори. Тогава се въвеждаосновна ставка 16,66, която само след няколко месеца е увеличена на 19 процента. Още в началото се използват и диференцирани ставки – намалени (1968 г. – 6 процента) и увеличени (1968 г. – 20процента). От 1968 година досега ставките по ДДС във Франция са променяни 18 пъти. Последната промяна е от 1 април 2000 година. Тогава данъкът е намален от 20,6 процента на 19,6 процента. Тази стойност е в сила исега. Използват се и две диференцирани ставки 2,1 процента и 5,5 процента. Намалената ставка се прилага за храните, селскостопанските продукти, книги, медикаменти, наеми на жилища, вода, транспортна пътници, абонаментно обслужване, ремонт на жилища. За останалите дейности се прилага 19,6 процента.
ДДС заема много важно място във френската данъчна система. Осигурява 46,5 процента от брутнитеприходи. При определяне на полето за приложение на ДДС, сделките се разграничават на:
• облагаеми
• освободени
• облагаеми по избор.
Извън полето на ДДС остават сделките, извършени отдържавните органи, когато същите не конкурират други предприятия.
Облагаеми са доставките на стоки, извършването на услуги, покупката на стоки от ЕС, които се извършват срещу заплащане от задълженолице или действащо като такова.
Освен облагаеми съществуват и освободени сделки. Те са два вида - без право на приспадане на данъчен кредит и с право на приспадане на данъчен кредит.
Във Франциясъществува и възможност за освобождаване от данък. Това е допустимо за малки предприятия с приходи до 76 300 евро за доставка на стоки и до 27 000 евро за доставка на услуги....