Impact de tic

Pages: 7 (1552 mots) Publié le: 20 mars 2010
Lënda: SISTEMI INFORMATIK I MENAXHMENTIT

Dr. Mihane Berisha

Roli i veglave CASE në zhvillimin e SIM  Trendet e SIM  DSS


◦ Analiza “What-if”
 Goal Seeking  Solver  Scenario Manager

GDSS  ESS  ES


◦ Analiza e ndieshmërisë

Vegla te automatizuara cilat sigurojne rezultate te larta me shpenzime te ulëta si rezultat i kombinimit të hardverit dhe softverit.Kombinim sinergjik i hardverit dhe softverit I cili lehtëson zhvillimin e SIM dhe mundeson integrimin e te gjitha komponentave te tij

 

CASE (Computer Aided Software Engineering) Vegël e koncentruar ne zhvillimin e programeve kompjuterike vjen në shprehje- teoria e sistemeveKolekcion dhe integrim i veglave dhe procedurave të automatizuara me qëllim të përkrahjes së procesit tëzhvillimit të SIM. Pjesët përbërëse të veglave CASE janë: - fjalori i të dhënave - reinxhinieringu - përkrahja e ciklit jetësor

Fjalori i të dhënave i CASE -përmban përshkrimin e variablave, skemave dhe raporteve të të dhënave. Riinxhinieringu - sinonim për mirëmbajtjen e sistemit pasi që ai të filloje punën. Përkrahja e ciklit jetësor të sistemit përfshin përkrahjen grafiketë planifikimit strategjik, të analizës, dhe të dizajnimit fizik dhe logjik

    

zvoglimin e operacioneve monotone dhe të përsëritshme, zvoglimin e kërkesave për memorjen e njeriut, përmirësimin dhe zgjërimin e komunikimit dhe zvoglimin e zhurmës.

E rëndësishme: 1) nuk mund të permirësojne dizajnimin e dobët të SIM, dhe 2) me përdorimin e veglave CASE fitohet në kvalitet e jo edhe nëproduktivitet.

- integrimin e veglave dhe teknikave të ndryshme të komunikimit dhe të përpunimit të të dhënave dhe - mundëson menaxhimin më të lehtë të punëve. Trendet atkuale të SIM kanë të bëjnë me integrimin e softverëve siq janë: procesuesit e tekstit, spreadsheets, BDH , mjetet e komunikimit etj.

-

përkrah punët e përditeshme (day-to-day office work) ne zyre*.

- përdorëkompjuterët për të automatizuar punët rutinore të cilat kryhen në zyre. - iu mundëson njerëzve të cilët punojnë punë administrative në zyre dhe jashtë saj të mbledhin, transformojnë, deponojne dhe këmbejnë informatat e nevojshme në punën e tyre”.

*) njihen edhe si Sisteme te Automatizimit te

punes ne Zyre (Office Automation SystemsOAS)

Përparësit e OIS janë:
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Rritjen shpejtësissë transmetimit të informatave, Rritjen e vëllimit të informatave, bazë më të mirë informatike , shërbime më të mira, përmirësim të ouptuteve, Rritjen e cilësis së informatave dhe përmirësimin e cilësis së vendimeve, ◦ eleminimin e redundancës.

   

Siguron prezentim më të mirë të informatave, transparencë dhe komunikim më të mirë Rritje të motivimit dhe kreativitetit, Shpenzime më tëulëta të infrastrukturës

Në OIS, ekrani paraqet desktop-in elektronik në të cilin janë të vendosura objektet e punës

….të prezentuara në mënyrë grafike me ikona dhe mund të përdoren nga shfrytezuesit..

Shfrytëzuesit mund të krijojnë, ndryshojnë dhe printojnë dokumente.…softverët bazë siq jane : kalkulatori, ora, note pad, kalendari personal etj. ofrojnë sherbime për kryerjen epunës në zyre.

Lloji më i vjetë i SI (vitet 50-ta)- departamenti i kontabilitetit Deri 1980, njihen me emrin: Data Processing Systems- DPS
TPS - sistem i cili proceson informata lidhur me transakcionet afariste në një organizatë.TPS e furnizon SIM me informata të nevojshme në situatat kur mund të vie deri te problemet.1) të mbledhe dhe procesojë të dhënalidhur me ngjarjet afariste 2) të sigurojë informata të nevojshme lidhur me aktivitetet ditore afariste, 3) sherbene si BDH për SI në nivelet e larta të cilat i përdorin menaxherët në një organizatë1) arkitektura e procesimit të fajlave (file processing architecture) 2) arkitektura e procesimit on-line (on-line processing architecture) 3) arkitektura e procesimit të BDH...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Impact des tic sur les conditions de travail
  • Impact des tic sur le métier du secrétariat
  • impacts des tic sur une entreprise
  • Impact tic business model
  • TIC
  • Les tic
  • Les tic
  • Les tic

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !