Industry dynamics in the hi-fi industry

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 14 (3424 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 11 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
-oldo]a qol}oN. 1O0Zt. |So}U|c Er\ueqo uo.ec|} celdpP qlopoo 6}ouol} e,risnl| lUes!}o upueUope,edet psse|c+ os|Seq eSe osec slLll 'Llso}ul cenUeqou rosso}o l6i(q |ssncs|dsE^A '1ueuue 6euey1luar-upe de6 pepualu tsl +l .yn ,rr,ro.se ,9 ,{1is;en ru6 1o lo
'slauealf uInnJEA

aJe lpqt s1:npo:d Jo ,fto8al!r :rraua8 aq1 scllJlsap ol Ja^ooH pueJq aril JO uollnqlJlle slul aql aq 1q3rru dSoleue uvsaf,I^ap qJns 01 SuuJaJaf, ;o dem pasn lsotll ar{l auroJaq "{luoruwor pue anbluqf,a l uolssardu ror sel{ !dW 'aTddv ,{q padolalap a8e.rols 1uara;;rp e sasn 'podl aql 'afllap JISnru lerr8rp 3ut11as ln,{llte; aql alrdsag :tsmu lelrBrp 3ur:o1s pue Surssa:d l."q "qt -urof .roJ dSolouqra l :e1n:ryed auo o] slaJal !dW IaqPI ar{J l

aql raJJo ,(sradel d !dw se u'^^oul arols ol ^]IUq! ualJo) sarl^ap asaql'dlrliqep od lolealS apISBu oIV 'slualsd s l]-Iq ouoq roJ alnlllsqn s o] uraql ' AoIIe ol (suoqel s Sur4rop s! o] paJraJa l ualJo) sJa{!ed s uI Ieuralxa ol paqlElle Jo sJd qll4e uollfunf uof, pasn aq u!) sall^ap I!lI8Ip 'alqEuo d 'II!us asaqJ' lrr"*nrtlo , I!Ilualo d o] orrotlf aJou la^ JaJJo asaqJ, sra.{!Id uaz s,aAI}!arJ ro podr s,alddv s! q)ns saf,i^ap )Isnur I!]I8Ip Jo sales aql uJ I{}'4Aol 3prder uaas a^!q srea^ a^u ]s!I aq] "{II!ulJ '000'23 pu! 000'13 uao,4ttl aq u!}s dII!lId^ ] srurq qrns uro.4 sruolsd s la^al-dJ luf, 000'073 Jo spJe'AA 'dn }sof, u!J qllqne sluals., ts punos a)npoJd luI!N pue 'uuIT sE qJns sJalnlfe Jnu!ur lsll!rJa ds uelpllaw 'allqdolp n! ue s! .{JIIenb nod uaql 'J!f, Jno"{ u!q} arour quo.l\ sI IJ-lq rno"( JI i!q] sI paionb ualJo sr r{Jrq,Ar\ qrum{} }o alnr v}uaurdlnba g-Iq uroJJ af,ueruJ oJrad fluos puP d1ue1l Jo sla^al rl8il{ '{IIe asoql aJe sallqdor pnv '14{ -uolldAf ,xa pu!ulap oq,At\

SaurllA uros sI }!I{'44 -J!ru ,alTl{do lpne, aq} se u'A4'Ou >I a^las oq..[ sJaIIe]a J g-Iq ]sIIeIJa ds a;e alaql uaqJ ')Isnut afnpoJd oJ o] uoll)un luo) uI pasn aq u!J qllqa sra{ead s pu! sJalJIId urP 'salqe}u ln} 'sra'{eld e se qrns sluauod tuor lenprnrp ul si ]eq]"sal! cJ

'S]o|)e u)pqo putge ^eldlp ws6un eJgau eqeL] ]punu eslaS eJeq] Josnc oJfue tuud .a6elu e^pe pue seue Mauut eledwo 3 ol punbd sesue laduoceLll eNltled woclo s/seg aLll eql,)eAal AoH (ilunuo ddo aLll ,uotle!epiluo s Jepun Jo lolrcu eLll sluew} es aqlse qrsnsSaWe L4lrcqutn ue uo lceuu ol Jo )enctlJ edu 'seoue Llc pue plt6p 'eutpo aLll .sauno s ovnw alqelJ od s)alJo esec Jo Llll\ot6 eLll sJuapnls ases Stt"lf aql seJold xa sensst sdelE. ,ls weql puno)ele\Jeru eql sP setnJs efiueL u ltlLl lstP/3e ds6urce7

u0q0u usolu lceN

ttll Jrll sts!*-! Ll Hls3! ilsu fipfi4s npu 1

1
'uorsslu led ]noqllMpelonbro pacnp

-r!das g-Iq, Jo Jaquln u paillull ! {lo}s osl! Aeur daql 'rruose ued Jo,r(uo gse r{fns saureu puelq alqe -sruSo Jal urorJ a^rsua dxa a'roru aJe lPq] sllnpor d o1 InJJaa qlpue dEaql aq] uro4 8ur8ue 'r ',orroq) ra]!ar8 JaJJo IILAI\sarols spoo8 1err"r1 ra1g (773) 9I3 se aIllII se roJ sJadEI d cJ alqeuo d IIas IIL,\ sla>Ir!IuJadn s 'palnpo Jdal JISnru lPaq o] '{ed oi olrJd aql aq lq8nu uoIJalI Jl uoISIJa p ate 8ur1p,l rr a,4A snor^q o auo spaeu rno llns 1q3ru 1eq1saf,I^a p3ur Slarunsuof, sv -ualsll Jo .{elJe Sutf,zztp ! af,eJa'4& 'aladuo f, ol aJaq'4 (\ Pu! Sulplla p uIaJeJ suru asaq} saIlF)g JIp aq} ol ,4Aor{ slulod pu! sluJg I{Jns SuIl!J suollsa nb lISa}!J ls eql saulul!xa dpnls aseJ srqJ, luaudln ba uollfnp -oJdar punos fiqenb- q8rq 3rn]leJ nueur lPql asoq] uo sr oJaq snJoJ Jno 'ssauls nq lrsnur aq] uIqlIA\ 'sa8u!ql ssaulsn q f,lsnur aq] Jo aln]!u aql ool os pue 8uu{nq JISnIUrno sV 'a8ueq c strlq.!q 3uruals r1 'luasar druruo sI f,Isnur :34 rno,{ uo ro auoqdrno^ uo 'J'eJ aql uI 'aluoq nod ar{} uI oB nod Ja^ara q.Aa' '{uedtu olf! u!f llsnur lno uI 'slue dlSurse a"rrur plro,lrrp1r8rp pu! ssalaJi ,AA -red JIar{}puP luaq} uaa',l}aq de8 rruos ! a}!aull ap o] o1 SuollE raueS a,Lrssa ltns '4AOII! pue aJnlInJ Jno adeqs ol 'saAII Jno uI sJuana ]ueJulu 8rs aq] >IJeu 01 'poour 'rno a8ueqr o1 ra'tod aql s!q f,ISnJN

**!l*n p*Ja #l
(uosr" rrory uerl) 'pnynd...