Influence du romantisme et de v.hugo dans la conception artiste/artistique de n. kemal

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 20 (4857 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
NAMIK KEMAL’İN SANAT/SANATÇI ALGISINDA ROMANTİZM VE VICTOR HUGO ETKİSİ

Abdulhalim AYDIN(

ÖZET

Bilindiği gibi, Tanzimat hareketi Türk toplumunun çağdaşlaşma, yenilenme ihtiyacıyla yüzünü Batı’ya çevirdiği bir yapılanma dönemidir. Tanzimat edebiyatı da bu sürecin edebi tarafını oluşturmuştur. Dönemin diğer yazarları gibi bu edebiyatın en büyük simalarından N. Kemal’inüzerinde de romantizmin ve özellikle Hugo’nun etkilerinin büyük boyutlarda olduğu bilinen bir şeydir. Hugo’nun şiirlerini de okumakla beraber tiyatroları ve romanlarına daha büyük ilgi duyan N. Kemal’de bu ilginin sonuçları kendini göstermekte gecikmez. Eserlerinde, büyük bir Hugo hayranlığı sonucu, romantizmin ve şefinin etkileri aslında artık herkesin bildiği “Hernani-Zavallı Çocuk” ve“Cromwell Önsözü-Celaleddin Önsözü” ile sınırlı değildir. Ama bu çalışmada asıl üzerinde durmak istediğimiz şey, N. Kemal’in sanat ve sanatçı algısında romantizm ve Hugo’nun etki veya katkısının mahiyetidir. Klasik okulun akılcılığı, kuralcılığı ve hitapta benimsediği seçkinciliğine karşı bir devrim gerçekleştiren romantik okulla, edebiyatı geniş bir perspektife yaymakla beraber bir tezin savunulması(litterature engagée) biçiminde de algılayan Hugo’nun yazarımız üzerindeki etki ve/ya yönlendirmelerin ne kadar etkin olduğu çalışmamızın cevabını bulmaya çalıştığı temel soru olacaktır. Bu bağlamda, “Realizme ve temsilcilerine yönelseydi acaba bu gün karşımızda yine aynı Kemal’i bulur muyduk? Kemal’in gür halkçı sesiyle romantik bireyciliği nasıl bağdaştırmalı?” gibi sorular çalışmada bizi meşguledecek sorulardır.

Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, V. Hugo, Romantizm, Tanzimat Edebiyatı, Sanat ve Sanatçı Algısı.

INFLUENCE DU ROMANTISME ET DE V.HUGO DANS LA CONCEPTION ARTISTE/ARTISTIQUE DE N. KEMAL

Le Tanzimat est, comme on sait, une période où la société turque s’est orientée vers l’Occident dans le but de modernisation. Et la littérature de Tanzimat constituel’aspect littéraire de ce mouvement qu’on peut qualifier d’une demande d’occidentalisation dans tous les domaines. Les influences du romantisme et de Hugo le plus particulier sont évidentes aussi bien sur N. Kemal que sur les autres écrivains de l’époque. Si Kemal s’est intéressé aux poèmes de Hugo, les pièces et les romans de ce dernier ne sont pas restés sans intérêt même avec une meilleure attentiond’où est née une production kemalienne littéraire imprégnée de ces influences. Celles-ci nées de l’admiration hugolienne et romantique ne sont pas à limiter par la seule relation entre « Hernani et Zavallı Çocuk » et Préface de Cromwell et Préface de Celaleddin », chose bien connu et répandue, bien dépassée en réalité. Mais ce travail vise plutôt à relever quel est la part ou la contribution de cesdeux facteurs dans la conception artistique de l’écrivain turc. Essayer de faire voir combien sont influents chez l’écrivain turc les orientations du romantisme qui est né comme réaction contre le rationalisme, les principes et l’éclectisme dans son choix d’auditoire, et celles de Hugo qui, bien que répandue dans un vaste élan, considère la littérature d’une manière « engagée » comme la défensed’une idée seront les préoccupations élémentaires de ce travail. Dans ce contexte, des questions tels que ( Serait-il toujours le même Kemal s’il s’était orienté vers le réalisme et ses représentants ? Comment faut-il concilier la voix populiste de Kemal avec l’individualisme romantique ? ne sont pas à ne pas nous fréquenter lors de ce communiqué.

Mots-clés : Namık Kemal, V. Hugo, Romantisme,Littérature de Tanzimat, Conception Artiste/Artistique.
Giriş

Türk toplumunun Batılılaşma macerası önceki dönemlere uzansa da temel olarak 19. yüzyılda, 1839’daki Tanzimat Fermanıyla başlar. Tabandan değil yukarıdan, yani devlet adamaları ve yöneticiler tarafından başlatılan Tanzimat Hareketinin temel hedefi öncelikle devletin ihtiyaç duyduğu askeri, ekonomik, idari...