Juncker

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 34 (8281 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 14 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Här President,
Dir Dammen an dir Hären,
Déi Zäit an där mer liewen, déi ass net einfach.
Si ass net einfach um internationale Plang. Mir stieche weltwäit an där déifster Finanz- a Wirtschaftskris déi mer an deene leschte Jorzéngten erliewt hunn. Déi Kris déi lokal – an den USA – a sektoriell – an do am Finanzsektor – ugefaang huet déi huet d'Weltrealwirtschaft mat enger Vitesse sonnergläichende Bierg erofgehäit. De Chaos deen entstan ass – an deen nach net eriwwer ass – dokumentéiert op eng eklatant Art a Weis den Echec vum Turbofinanzkapitalismus dee sech ouni Gêne an ouni Rücksicht op d'Kardinoldugende vun der sozialer Marktwirtschaft iwwer alles Meeschter gemaach huet. D'Politik vum séiere Geld ass d'Baach agaang, d'Faszinatioun vum Räichginn ouni Effort ass geplatzt, den Orchestervun deenen déi ëmmer erëm d'Melodie vun der ongebremster Dereguléierung an der totaler Privatiséierung ugestëmmt hunn ass méi kleng ginn, de Neoliberalismus huet zwee Schalldämpfer op seng Trompett kritt an déi déi wéi ech – och dacks hei am Haus – dem Staat seng normativ Reguléierungsfunktioun ugemahnt hunn an déi dowéinst Wirtschaftsarchaïsmus virgeworf kritt hu gesinn op eemol net méi esou alaus. Dee wëlle Finanzkapitalismus muss Regele kréien déi däitlech maachen datt Wirtschaft a Finanzen dem Mënsch ze dingen hunn an net ëmgedréit. Dëse Reguléierungsprozess ass amgaang, mir geet en ze lues virun. D'lëtzebuerger Regierung ënnerstëtzt dësen Encadrementsprozess an hätt gären datt e méi séier géif virukommen. Mir triede fir eng adäquat Besteierung vun de geféierleche Risikogeschäftervun de Banken an a maachen an Europa eist derfir fir datt dat geschitt. Wann net iwwerall an der Welt dann op d'mannst an Europa, wann net iwwerall an Europa dann an der Eurozon.
Allgemeng gesi gëtt et international éischt Unzeeche fir eng wirtschaftlech Erhuelung, awer déi no ënne geriichte Wuestumsrisike sinn nach net all eliminéiert. D'Schwellelänner wuesse konsistent – China zum Beispill anIndien – mee Europa mécht e wuestumsmidden Androck.
Jo, och fir Europa sinn d'Zäiten net liicht. Mer hunn an der Eurozon wackleg Croissance-Perspektiven, héich Budgetsdefiziter an eng global Verschëldung déi besuergneserregend ass. Besonnesch Suerge mécht d'Situatioun a Griechenland. Säin onkontrolléierten Haushaltsdefizit a säi Scholdenhimalaya – deen ee wéi deen anere selwer verschëld – sinn datkumuléiert Resultat vum Kompetitivitéitsverloscht dee Griechenland an deene leschten zwanzeg Joer ugeheeft huet. Den dramatesche Verloscht u Wettbewerbsfähegkeet huet Griechenland ëmgehäit. Dofir hu mer am Eurogrupp ofgemaach, d'Kompetitivitéitssituatioun vun all Memberstaat periodesch ze iwwerpréife fir erkennbar Fehlentwécklunge kënnen ëmzedréien. Lëtzebuerg gëtt nach virum Summer ënnerd'kollektiv Lupp geholl. Elo musse mer a punkto Griechenland eis Flicht maachen. Den Euro gëtt via Griechenland attackéiert, den Euro muss via Hëllef vu Griechenland d'Attacken ofwieren. D'Grieche mussen hiert Land erëm zukunftsfit maachen, si maachen dat mat vill Courage a mir mussen hinnen an hirem Interessi an an eisem dobäi hëllefen. D'Grieche kréien ënner strengsten Oplage gehollef, si kréie kenglëtzebuerger Steiergelder einfach esou iwwer d'Téik geschubst, mir werfe keng Soue vun de Lëtzebuerger an d'Mëttelmier, mee stellen de Grieche verzënste Krediter zur Verfügung déi mussen zréckbezuelt ginn.
An deem beschriwwenen Ëmfeld – an der internationaler Onsécherheet an an deem europäeschen Duercherneen – muss Lëtzebuerg sech bewegen. Heiandsdo musse mer eis mat anere Länner zesumme bewegen,besonnesch mat deene mat deene mer eng gemeinsam Währung deelen. Meeschtens awer musse mer op eege Fauscht handelen: mir sinn op ville Pläng fir eis selwer zoustänneg. Genau dat gëtt mam Wuert Souverainitéit ëmschriwwen: fir sech selwer zoustänneg sinn, säin eegent Schicksal selwer an d'Hand huelen. Fir dat fäerdeg ze brénge geet et net duer Politik ze maachen. Fir dat fäerdeg ze brénge muss een...