Maitre

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 4 (880 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
|THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN |[pic|[pic|
| |] |] |

|Thì này lại là một thì rất cơ bản và rất dễ hiểu. Trong bài này, ta sẽ học thì quá khứ đơn với động từ TO BE và thì quákhứ đơn với động từ |
|thường. |
| QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI TO BE|
|* Công thức thể khẳng định:|
|  Chủ ngữ + WAS hoặc WERE + Bổ ngữ nếu có.|
|* Lưu ý: |
|+ Nếu chủ ngữ là I, HE, SHE. IT hoặc là ngôi thứ 3số ít nói chung, ta dùng WAS. |
|- I WAS DISAPPOINTED TO KNOW MY SCORE.|
|- SHE WAS HAPPY TO SEE ME.  |
|+ Nếu chủ ngữ làYOU, WE, THEY hoặc là số nhiều nói chung, ta dùng WERE.  |
|* Công thức thể phủ định: thêm NOT sau WAS hoặc WERE|
|* Lưu ý:|
|+ WAS NOT viết tắt = WASN'T |
|+ WERE NOT viết tắt = WEREN'T ...