Mediation

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 7 (1526 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 1 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
DAŽAS PIEZĪMES PAR MEDIĀCIJU UN TĀS IEVIEŠANU No alternatīvajiem jeb ārpus tiesas strīdu risināšanas veidiem, ar to tradicionāli saprotot pārrunas, mediāciju, samierināšanu un šķīrējtiesu, Latvijā ir jau sen ieviests un darbojas šķīrējtiesas institūts. Mediācijas institūts mūsu valstī ir salīdzinoši jauns alternatīvais strīdu risināšanas veids, kas pagaidām mērķtiecīgi attīstās pārsvarānevalstiskajā sektorā.1 Veicinot sabiedrības izpratni par mediāciju, šajā rakstā tiks sniegts vispārējs pārskats par mediāciju procesu, kā arī apskatītas galvenās izmaiņas, kas sagaida civilstrīdu izskatīšanas sistēmu tuvākajā laikā. Mediācijas jēdziens Ar mediāciju parasti tiek saprasts tāds strīda risināšanas veids, kurā iesaistītās puses sadarbībā ar mediatoru brīvprātīgi cenšas panākt konfliktarisinājumu ārpus formāliem tiesvedības procesiem. Mediācijas gaitā mediators organizē kopīgās un atsevišķās mediācijas sesijas līdz brīdim, kamēr tiek panākta visām pusēm pieņemama vienošanās. Kā tas ir definēts Eiropas mediatoru rīcības kodeksā, kurš tiek piemērots no 2004.gada jūlija, mediācija ir process, kurā divas vai vairāk puses apņemas iecelt trešo pusi (mediatoru), lai tā palīdzētu pusēmatrisināt domstarpības, panākot vienošanos bez tiesvedības.2 Diemžēl ir nācies saskarties ar nepareizu priekšstatu par mediāciju, atbilstoši kuram puses iesniedz mediatoram savus pierādījumus par strīda būtību un mediators tos vērtē. Tā nebūt nav. Mediācijas procesā mediators nerisina strīdu ar juridiskiem līdzekļiem – pierādījumiem, juridiskiem argumentiem, likuma normām utt. Pat ja mediācijas rezultātātiek noslēgta juridiski saistoša vienošanās, faktiski mediators risina strīdu pilnīgi citā līmenī, tādēļ mediāciju nevajadzētu pielīdzināt strīda risināšanai tiesā vai šķīrējtiesā. Mediācija tiek izmantota dažādiem mērķiem. Tā ļauj strīdā iesaistītajām pusēm iespēju noskaidrot konflikta būtību un tā cēloņus, izprast otras puses skatījumu uz strīda priekšmetu, noskaidrot visu konfliktā iesaistītopušu svarīgākās intereses, izpētīt un novērtēt iespējamos situācijas risinājumus, kā arī nonākt pie visas puses apmierinošas vienošanās.3 Ar mediācijas palīdzību tiek risināti plaša diapazona konflikti dažādās sabiedriskās dzīves jomās. Šobrīd Latvijā mediācija pārsvarā tiek izmantota ģimenes tiesību jomā un likumā noteiktos
Jāpiebilst, ka kopš 2005.gada Valsts probācijas dienests, izmantojotmediāciju, organizē izlīgumus kriminālprocesā attiecībā uz strīdiem krimināltiesību jomā. 2 Sk. Eiropas mediatoru rīcības kodeksa preambulas trešo daļu. 3 Sk. Amerikas arbitrāžas asociācijas, Amerikas advokātu asociācijas un Konfliktu risināšanas asociācijas 2005.gada septembra Mediatoru rīcības standartu ievada trešo daļu.
1

1

gadījumos arī kriminālajās lietās. Savukārt valstīs, kurās ir ilgākasmediācijas tradīcijas un lielākā pieredze ārpus tiesas strīdu risināšanā, mediācija tiek efektīvi izmantota visdažādāko civiltiesisko (tostarp komerctiesisko) strīdu risināšanā. Mediācijas process Mediācijas procesu raksturo vairākas pazīmes, no kurām būtiskākās ir brīvprātīgums un konfidencialitāte. Ir jāņem vērā, ka nevienu pusi nevar piespiest vērsties pie mediatora risināt strīdu. Tā ir pašukonfliktā iesaistīto pušu iniciatīva savstarpēji sadarboties izlīguma panākšanai (pušu pašnoteikšanās princips). Puses var vienoties par mediācijas izmantošanu gan pirms strīda rašanās (piemēram, slēdzot līgumu tajā tiek ietverta mediācijas klauzula), gan arī pēc tam. Turklāt arī pašā mediācijas procesa laikā pusēm ir jāsaglabā pietiekama iniciatīva un atvērtība strīda atrisināšanai. Mediatorauzdevums nav aizstāt strīdā iesaistītās puses un izlemt to vietā strīda risinājumu. Tieši otrādi – mediators nevar nevienai pusei uzspiest konkrētu risinājumu, bet tikai palīdzēt pusēm to atrast. Otra būtiska mediācijas pazīme ir konfidencialitāte. Konfidencialitātes prasību uzdevums ir novērst, ka jebkāda informācija, kas tikusi apspriesta mediācijas procesa laikā, kā arī pats fakts, ka...