Michelin

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 20 (4986 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 15 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
EVOLUŢIA CULTURII ORGANIZAŢIONALE –
PROBLEME DE COMPETENŢĂ ŞI STRUCTURĂ
Conf. univ. dr. Eugenia Câmpeanu-Sonea
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Asist. univ. drd. Adrian Sonea
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş
Abstract. The paper contains 4 chapters: 1. the organizational culture – an authors vision
concerning this definition and this main variables; 2. the competence on theorganisational level
as the objective of this culture development; the process of learning and skills capitalisation in
order to fulfil the customer requirements; 3. the changing process in organization – an authors
rewritten after the models of Nadler and Greiner, analysing the stages of the evolution
companies; 4. the organizational structure – essential component of the organizationalculture.
The main important part is the fourth one, where the authors present their results of the study
concerning three Romanian companies SICHER IMPEX, EMSENS PROD, and FANBERG. The
conclusions are refered to the organizational culture specific in these three cases, and to the
stages of these evolution.
Keywords: organization; organizational culture; organizational competence; evolution stage;organizational structure.
Evoluţia marilor companii din întreaga lume oferă exemple de succese în
afaceri, determinate de culturi organizaţionale puternice şi stabile, dar şi cazuri de eşec,
tocmai din cauza lipsei de flexibilitate a unor organizaţii celebre, infailibile într-o etapă
istorică şi devenite desuete într-o etapă următoare. Specific ultimelor decenii ale
dezvoltării economieimondiale este tocmai faptul că singura constantă cu adevărat utilă
este schimbarea. Ceea ce era folositor în eficienţa şi calitatea activităţii la un moment
dat se dovedeşte inutil sau chiar stânjenitor după o scurtă vreme, datorită modificărilor
rapide din mediul de afaceri.
Cercetările efectuate de noi ne-au condus la ideea că există o strânsă corelaţie
între structura organizaţională şicultura dezvoltată şi ne-am propus să exemplificăm
acest lucru în materialul de faţă. O seamă de idei, referitoare la definirea organizaţiei, a
structurii şi culturii organizaţionale au fost prezentate deja în lucrări mai vechi ale
autorilor.
1. Cultura organizaţională şi variabilele determinate
Organizaţia poate fi definită în mai multe feluri, pe care înţelesul din practică
sau din literatura despecialitate le pun în evidenţă. Organizaţia cu caracter economic
este studiată şi ajutată să evolueze de cercetători de formaţie economică, tehnică,
psihopedagogică, sociologică etc. Definiţiile diferă, dar în concepţia noastră esenţial
Management & marketing
72
este să înţelegem organizaţia ca un grup de oameni şi nu ca o clădire, un sistem de
instalaţii, un proces tehnic etc. Ceea ceeste caracteristic pentru grupul de oameni, ca
membri ai organizaţiei, dă specificul activităţii unei firme ca: dimensiune (număr de
persoane), calitatea prestaţiei (nivelul pregătirii profesionale, specificul şi nivelul
calificării), eficienţă a activităţii, productivitate a muncii, grad de antrenare şi de
implicare, capacitate de inovare etc.
Cercetări efectuate în ultimele deceniicaracterizează organizaţia prin elementele
definitorii pentru activitatea internă şi modul în care aceasta evoluează în mediul
extern. Un mod de caracterizare pe care ni l-am însuşit (vezi Russu, 1983) defineşte
organizaţia prin: factorul uman, obiectivele urmărite, structura care poate asigura
apariţia efectului de Sinergie, relaţiile specifice formale şi informale, resursele utilizate,
statutul, caredau cadrul juridic şi personalitate firmei, precum şi modul în care firma se
încadrează şi se adaptează la mediul de afaceri.
Nu ne-am propus să analizăm, în acest cadru, modul de definire a organizaţiei
prezentat mai sus, ci doar să-l folosim ca punct de pornire pentru dezvoltarea altor
probleme legate de resursa umană a firmei şi, cu deosebire, de cultura organizaţională.
Cultura...