Principiile auditului intern

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (715 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
C. PRINCIPIILE APLICABILE STRUCTURII DE AUDIT PUBLIC INTERN ŞI AUDITORULUI INTERN
Cuprins
C. PRINCIPIILE APLICABILE STRUCTURII DE AUDIT PUBLIC INTERN ŞI AUDITORULUIINTERN...............................................................................................6
1. Independenţă şi obiectivitate.................................................................................6
2.Competenţă şi conştiinţă profesională..................................................................6
3. Exercitarea unei activităţinormate.......................................................................7
4. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii..................................................7
4.1. Evaluareainternă............................................................................................7
4.2. Evaluarea externă...........................................................................................7

1. Independenþã şi obiectivitate
Activitatea deaudit public intern nu trebuie sã fie supusã ingerinþelor (imixtiunilor) externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivã a lucrãrilor şi pânã la comunicarea rezultateloracesteia.
Conducãtorul structurii de audit public intern este numit/destituit de cãtre conducãtorul entitãþii publice, cu avizul U.C.A.A.P.I./organul ierarhic superior.
Persoanele care sunt soþi, rudesau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv, cu conducãtorul entitãþii publice, nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entitãþi publice.
Auditorii interni nu pot fi desemnaþi sã efectuezemisiuni de audit public intern la o structurã/entitate publicã dacã sunt soþi sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv, cu conducãtorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivã.Auditorii interni nu trebuie implicaþi în vreun fel în îndeplinirea activitãþilor pe care în mod potenþial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale...