Priorytety polski w rue

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (535 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 21 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Priorytety Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim jest jednym ztrzech najistotniejszych aktorów biorących udział w procesie decyzyjnym Wspólnoty. Przede wszystkim Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii. W posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister zkażdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki. W wyniku podpisania Traktatu Lizbońskiego w 2007 roku, kompetencje Prezydencji zostały zasadniczo zmniejszone w wyniku zwprowadzeniem stanowiska Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Polska obejmie po raz pierwszy przewodnictwo w Unii Europejskiej w przyszłym roku, wraz z Cyprem iDanią. Każdy kraj przewodzi pracom Wspólnoty przez pół roku. Są to tzw. "eurotrójki". Nie zostały one ułożone według porządku alfabetycznego, ale według schematu: kraj duży plus średni, plus mały. Jakdonosi Gazeta Wyborcza: „Eksperci przyznają, że bardzo dobrze, iż Polska znalazła się w grupie z Danią. - To bardzo konkretny kraj, z doświadczoną i pragmatyczną administracją, potrafiący negocjować”.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wyliczył spodziewane koszty polskiego półrocznego przewodnictwa w UE, które mają wynieść około 150 mln euro.

Jakie są priorytety polskiego przewodnictwa wUnii Europejskiej?

Rząd oficjalnie określił priorytety swojego przewodnictwa w Unii. Na prace dotyczące unijnego budżetu składają się: przegląd budżetu UE i negocjacje założeń nowej perspektywyfinansowej (2014-2020), w tym reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. i rewizja Wspólnej Polityki Rybackiej. Walka z kryzysem i zwalczanie jego skutków traktowane będzie jako priorytet. Koniecznymbędzie wypracowanie metod reagowania na kryzys w przyszłości.
Ważnym etapem w polskiej prezydencji będzie również szeroko rozumiane utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a zwłaszcza...