Saint Quran en espagnole

Pages: 1172 (292881 mots) Publié le: 22 avril 2014
INTRODUCERE

1

SURAT AL-FATIHA(1)
(Mekkanã [5]; 7 versete)

1. În numele lui Allah Cel Milostiv,
Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim](2),
2. Laudã lui Allah, al lumilor Stãpânitor,
3. Cel Milostiv, Îndurãtor,
4. În Ziua de Apoi Stãpânul Cârmuitor,
5. Numai pe Tine Te adorãm,
numai la Tine cerem ajutor,
6. Pe drumul drept Tu fii-ne Cãlãuzitor,
7. Drumul celor cu care fost-ai Tudãruitor,
nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat,
nici al rãtãciþilor.

1) În traducere "Cea care deschide (Coranul,
Cartea); Deschizãtoarea; Liminara". În Sahih
de Al-Bukhari se spune cã Profetul - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a zis
lui Abu Sa’id ben al-Mu’alla: “Te voi învãþa
o surã care este cea mai minunatã dintre surele
Coranului - Laudã lui Allah, Stãpânul lumilor!
Eaconstã în cele ºapte versete care se repetã
ºi din Coranul cel glorios care mi-a fost dãruit”.
2) Se recunosc 99 de atribute ale lui Allah.

65

2 • SURAT AL-BAQARA

2

SURAT AL-BAQARA(1)
(Medinitã [87]; 286 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Alif, Lam, Mim(2).
2. Aceasta este Cartea(3), cea fãrã îndoialã; Ea este Cãlãuzã pentru
cei smeriþi,
3. Care cred în celenevãzute ºi plinesc Rugãciunea [As-Salat] ºi din
ceea ce le-am dãruit fac milostenie.
4. ªi care cred în ceea ce þi-a fost pogorât þie (4) ºi în ceea ce a fost
pogorât înaintea ta ºi în Viaþa de Apoi ei se încred.
5. Aceia sunt cãlãuziþi de Domnul lor ºi aceia sunt izbânditori.
6. Pentru cei care nu cred e totuna de-i previi sau nu-i previi; ei nu
cred(5).

1) În traducere "Sura Vacii".Era printre fiii lui Israel un bãrbat sterp, care n-a
avut parte de copii, dar avea multã avere. Fiul fratelui sãu, care-i era moºtenitor,
l-a ucis, iar noaptea l-a cãrat ºi l-a lãsat în faþa uºii unui bãrbat dintre ei. Apoi i-a
învinovãþit pe ei de moartea lui, încât s-au repezit la arme ºi s-au nãpustit unii
asupra altora. Dar cei înþelepþi dintre ei au zis: de ce ne mãcelãrim unii pe alþii,când Trimisul lui Allah se aflã printre noi? ªi au venit ei la Moise ºi i-au spus ce
se întâmplase. Atunci el le-a zis: Allah vã porunceºte sã înjunghiaþi o vacã! ªi
dacã nu s-ar fi împotrivit, s-ar fi mulþumit ei cu prima vacã ce le-a ieºit în cale, însã
ei s-au arãtat neînduplecaþi ºi atunci s-a arãtat ºi Allah aspru cu ei, pânã ce au
ajuns la vaca ce li s-a poruncit sã o sacrifice. ªi augãsit-o pe ea la un om care
nu mai avea altã vacã în afara ei. Dar el le-a zis: Jur pe Allah, cã nu mã lipsesc
de ea decât dacã-mi daþi atâta aur cât încape în pielea ei. Au cumpãrat-o cu atâta
aur cât a încãput în pielea ei ºi au înjunghiat-o. Apoi l-au lovit (pe cel mort) cu o
bucatã din ea ºi el a înviat. ªi l-au întrebat atunci: Cine te-a omorât? Iar el a
rãspuns: Acesta! ºi a arãtat sprefiul fratelui sãu, iar apoi a cãzut mort. ªi nu s-a
dat nimic din averea lui ºi nu a devenit moºtenitor vreun ucigaº.
2) "Alif, Lam, Mim" - trei litere (muqatta'at) cu care a început pentru a atrage
luarea-aminte a ascultãtorului la cuvintele care vor urma dupã ele. Unii exegeþi au
fost înclinaþi sã creadã cã s-a fãcut uz de ele în chip de provocare adresatã arabilor
de a aduce alte vorbeasemãnãtoare Coranului, alcãtuite din aceste trei litere. Un
grup de exegeþi s-a oprit la ele, zicând: "Numai Allah ºtie ce a intenþionat cu ele".
3) Cartea este deseori folositã cu sensul de Coran.
4) Profetului Muhammed.
5) Sunt avuþi în vedere ipocriþii.

66

2 • SURAT AL-BAQARA

7. Allah a zãvorât inimile lor ºi urechile lor, iar peste ochii lor s-a
aºternut o nãframã. ªi ei vor avea[parte de] chin mare.
8. Printre oameni sunt unii care spun: "Noi credem(6) în Allah ºi în
Ziua de Apoi", în vreme ce ei, de fapt, nu cred.
9. Ei încearcã sã-i înºele pe Allah precum ºi pe cei care au crezut, dar
nu se înºalã decât pe ei înºiºi, fãrã a-ºi da seama.
10. În inimile lor este o boalã(7), iar Allah le va spori boala ºi vor avea
ei parte de chinuri dureroase pentru ceea ce au...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Espagnol: ville de saint sebastien
  • noble Quran
  • Guerire par le quran
  • Saint
  • Les saints
  • Saintes
  • Espagnol
  • espagnol

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !