Securitatea generala a produselor

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 13 (3183 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 16 mars 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
[pic]
Republica Moldova | |
|PARLAMENTUL |
|LEGE Nr. 422 |
|din  22.12.2006|
|privind securitatea generală a produselor |
|Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 145     Data intrarii in vigoare : 16.06.2007 |
|   Parlamentul adoptă prezenta lege organică. |
|Capitolul I |
|DISPOZIŢII GENERALE|
|    Articolul 1. Domeniul de aplicare |
|    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal general pentru asigurarea securităţii produselor plasate pe piaţa Republicii Moldova şi se aplică |
|tuturor produselor specificate la art.2 din prezenta legela noţiunea "produs". |
|    (2) Prevederile prezentei legi se aplică în măsura în care nu există reglementări tehnice specifice privind securitatea produselor respective. |
|    (3) În cazul în care securitatea produselor este acoperită de reglementări tehnice specifice, prezenta lege se aplică numai pentru aspectele şi||riscurile sau categoriile de riscuri neacoperite de reglementările tehnice specifice, după cum urmează: |
|    a) art.2, noţiunile "produs sigur" şi "produs periculos", şi art.3 alin.(2)-(5) nu se aplică acestor produse în privinţa riscurilor sau |
|categoriilor de riscuri prevăzute de reglementările tehnice specifice;|
|    b) art.4-9 se aplică în orice situaţie, cu excepţia cazurilor în care există reglementări specifice privind aspectele acoperite de articolele |
|menţionate. |
|    Articolul 2. Noţiuni principale|
|    În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale: |
|    produs - orice bun material cunoscut sub denumirea de produs, care, inclusiv în cadrul unei prestări de servicii, este destinat consumatorilor ||sau poate fi utilizat de consumatori în condiţii previzibile, chiar dacă nu le este destinat, şi care este furnizat sau pus la dispoziţie în cadrul|
|unei activităţi comerciale cu titlu oneros sau gratuit, fie că este în stare nouă, este folosit sau recondiţionat, indiferent de metoda de vînzare.|
|Prezenta noţiune nu se aplică produselor care sînt furnizate ca antichităţi sau ca produse cetrebuie să fie reparate ori recondiţionate înainte de|
|utilizarea lor numai în cazul în care furnizorul informează în mod clar persoana căreia îi furnizează produsul respectiv despre necesitatea acestei|
|reparaţii sau recondiţionări; |
|    produs sigur - orice produs care, în...