Sida catalan

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (647 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 1 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Léa Champagnac
La SIDA…

Que és la SIDA?

Les lletres S I. D. A signifiquen Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. La sida és una malaltia que impedeix el nostre sistema immunitari defuncionar: certs glòbuls blancs, els limfòcits T4 indispensables a la defensa del nostre organisme, són inexorablement destruïts.
Cal saber que no es cura la sida.Com es pot agafar-la?

Cal saberque una persona que és contaminada per la sida és contaminant per a les altres persones
Existeixen tres modes de contaminació:

Per la via sexual

La majoria de les infeccions pel VIH son lesconsequències de relacions sexuals (hetero o homosexuals) no protegides. La transmissió sexual es fa per contacte entre les secrecions sexuals i les mucoses genitals, anals o bucals.

Per la viasanguínia

Una persona pot ser contaminada quan una nafra, igualment mínima, entra en contacte amb la sang d'una persona portadora del VIH. Aquest mode de contaminació concerneix sobretot els toxicòmansi els transfosos. També és possible contaminar-se amb una navalla d'afaitar o una xeringa usada. També se'l pot agafar en el moment de fer percings si el material utilitzat no és esterilitzat o a úsúnic.

Per la transmissió de la mare al nen

La transmissió del virus de la mare seropositiva al nen pot aparèixer en les últimes setmanes de l'embaràs i en el moment del part. L'alletamentpresenta també un risc suplementari de contaminació del bebè, el que explica que sigui desaconsellat en cas d'infecció de la mare.La malaltia:

Una persona que ha estat contaminada portarà, durantdiversos anys, el virus en ella (i serà contagiosa) sense presentar cap símptoma de la malaltia. És seropositiva. Després, un dia, els símptomes apareixen:

infeccions múltiples oportunistes ja queprovocades per microbis que aprofiten la debilitació de les defenses immunitàries.

síndrome de Kaposi, un càncer que es manifesta per taques morenes sobre la pell que es multipliquen i creixen....