Societe generale

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 7 (1516 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 1 juillet 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Op blz. 9 tm 19 staat Het verslag aan de Premier betreffende de lering die kan worden getrokken uit recente gebeurtenissen bij Société Générale.

Het verslag is gericht aan de eerste minister en deze heeft verzocht een rapport op te stellen over de gebeurtenissen bij de SG, waarbij als gevolg van marktoperaties verliezen van in totaal 4,9 miljard zijn opgelopen.
In het verslag wordt aandachtgeschonken aan 4 aspecten: feitenrelaas, beheer van de situatie door de toezichthoudende autoriteiten, wijze waarop het interne controlesysteem van de bank heeft gefunctioneerd, enkele ideeën voor het verbeteren van de veiligheid in context van marktoperaties.
Verder verteld hij op blz. 9 waarop dit verslag gebaseerd is en dat dit rapport geen volledige beschrijving van de gebeurtenissen kangeven, daar er nog geen tegenspraak is geweest en onderzoeken nog steeds hangende zijn.

Feitenrelaas
De operaties die geleid hebben tot een verlies van 4,9 miljard euro voor SG vallen onder de categorie ‘voor eigen rekening uitgevoerde activiteiten’ en lijken het werk van één handelaar te zijn geweest. De handelaar in kwestie was belast met arbitrageactiviteiten in de context van warrants: het waszijn taak om 2 in omvang en aard op elkaar gelijkende portefeuilles te beheren, waarbij de ene portefeuille de andere diende te dekken. De risico’s in zulke gevallen zijn gering, maar dat geldt ook voor de netto resultaten- zeker als die laatste worden afgezet tegen de bruto resultaten van de twee afzonderlijke portefeuilles. Deze handelaar heeft zonder daartoe over de nodige volmachten tebeschikken, besluiten genomen met betrekking tot aan Europese aandelen verbonden futures. Hij heeft zijn acties met fictieve operaties proberen te maskeren om zo de precieze positie van de bank aan het oog te onttrekken. Hierbij hanteerde hij de volgende procedure:
* Er wordt een operatie uitgevoerd om de reële positie te maskeren
* Die operatie wordt geannuleerd voordat ze bevestigd wordt of aaneen controle kan worden onderworpen en voordat er om een margestorting wordt verzocht. Vervolgens wordt een nieuwe operatie begonnen.
Hij heeft dus een zeer actief beheer gevoerd met betrekking tot zijn portefeuilles, en daarbij steeds geprobeerd zijn winsten en verliezen te maskeren.
Op blz. 10 en 11 wordt een agenda gegeven bij het aan het licht komen van deze omvangrijke operatie. Hierbijworden de op 20 januari geïdentificeerde posities op 21, 22 en 23 januari afgesloten. Bij het afsluiten van deze operaties blijkt dat al de betrokken posities bij elkaar een verlies van 4,9 miljard hebben gegenereerd.
Op blz. 12 wordt een overzicht gegeven van de gepubliceerde cijfers door SG met betrekking tot de afsluitingsoperaties. Verder wordt hierbij aangegeven dat de posities onder bijzonderlastige omstandigheden zijn afgesloten. De financiële markten waren namelijk erg onrustig, omdat er onzekerheid bestond met betrekking tot de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Bovendien hadden de grote bankconcerns aangekondigd dat er in de context van de Amerikaanse risicokredieten grote verliezen zouden ontstaan. Een andere factor waren de problemen bij één van de belangrijkste monolineverzekeraars. De baisse heeft zich vervolgens verder voortgezet op de Aziatische markten op 21 januari. De twee volgende dagen lieten een zeer onevenwichtige marktontwikkeling zien. Bij verder gelijkblijvende omstandigheden drukt elke verkoop van effecten op een markt de koers naar beneden.

Beheer van de situatie door de toezichthoudende autoriteiten
Betreffende de toepassing van hetbeursreglement: De Europese regels, die in het Franse recht zijn opgenomen, verplichten elke emittent alle voorwetenschap openbaar te maken. Het is emittent evenwel toegestaan ‘op eigen verantwoordelijkheid de openbaarmaking van voorwetenschap uit te stellen’, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan--> zie blz. 13
De secretaris generaal van de AFM heeft op zondag 20 januari in principe akkoord...