Tidsplan for dansk hist opgave

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (364 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 25 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
2-g opgaven i dansk og/eller historie 2009

[pic]

Råd og vink
- en folder til 2.g eleverne

Gammel Hellerup Gymnasium
2.G-OPGAVEN I DANSK OG/ELLER HISTORIE

Indledning
I løbet af 2.gskal du besvare en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Formålet med denne besvarelse er at styrke de faglige mål og gennem inddragelse af fagenes teorier ogmetoder arbejde med et centralt fagligt emne. Ligeledes er det formålet at sikre progression i arbejdet med større skriftlige opgaver ved at træne de fremstillingsmæssige og opgavetekniske aspekter,dvs. formuleringsevne og opbygning af en opgave.

Tidsplan
Du vælger selv det/de fag, opgaven skrives i, og arbejdet foregår efter følgende plan:
• Senest onsdag den 30.9.2009 skal du havemeddelt din dansk- og eller din historielærer om du skriver i dansk, historie eller dansk/historie.
• Din faglærer/faglærere vejleder dig mht. valg af område for opgaven, afgrænsning af emnet ogudarbejdelse af den endelige problemformulering. Vejledningen foregår uden for de normale fagtimer, og din faglærer oplyser om tidspunkter.
• Problemformuleringen skal godkendes af vejleder/vejlederesenest
mandag d.30.10.2009
• I dagene fra den 12.11 og 13.11.2009 er der afsat tid til arbejdet med opgaven
• Du skal aflevere din opgave mandag d.16.11 i 10-frikvarteret – der eralmindelig undervisning hele dagen

Der er tale om en individuel besvarelse, men flere elever kan vælge samme område, når det blot sikres, at der udarbejdes forskellige problemformuleringer.Omfang og bedømmelse
En besvarelse vil normalt have et omfang af 8-10 sider. Hertil kommer forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste samt evt. bilag. Der er afsat elevtid i et omfang af 15timer, hvilket betyder, at du forventes at bruge ca. 15 timer på at besvare opgaven.
Besvarelsen bedømmes af faglærer/faglærerne, og der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen....