L'estat

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 16 (3889 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 20 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
ESTAT Definició En una primera aproximació al concepte, es podria definir l'Estat com a forma d'organització sociopolítica basada en l'estratificació[1] socioeconòmica de la societat, i en l'existència d'un aparell governant centralitzat i jerarquitzat que, controlat per un grup dirigent diferenciat de la resta de la població, i monopolitzant l'ús de la violència legítima[2] per a garantir elfuncionament de la societat front d'amenaces externes i/o internes; estén el seu domini sobre el conjunt d'un territori. D'aquesta definició es desprenen elements fonamentals que s'integraren a la discusió política sobre el concepte d'Estat i dels seus orígens, però també sobre el de la pròpia Política, a partir de les investigacions i estudis comparatius que l'antropologia realitzà sobre societatscontemporànies amb formes d'organització desconegudes en el món occidental, i sobre l'evolució i transició a noves formes que algunes d'aquestes societats experimentaven, a partir sobretot de la seva colonització i posterior descolonització. Per a Nadel, S.F. (a GARCÍA COTARELO, 1991), la forma específica d'organització política que suposa l'Estat, es distingeix de les demés per la sobiraniaterritorial, (ja que fonamenta la seva unitat política en aspectes territorials definits per la residència o el naixement); un aparell de govern centralitzat (encarregat d'assegurar la defensa de la llei i el manteniment de l'ordre), i un grup dirigent, especialitzat i privilegiat, amb un estatus separat de la resta de la societat, que monopolitza la presa de decisions polítiques). Per la seva banda,per a Elman Service, (a LEWELLEN, 1994), l'element distintiu de l'Estat, que el distingeix del cacicat, (forma d'organització política preestatal anterior en complexitat), és l'existència d'una forma especial de control: la contínua amenaça de la força per part d'un conjunt de persones, constituït i legitimitat per a utilitzar-la. Fried posa l'accent en l'estratificació: l'estat té institucionsespecials, formal i informals, per mantenir una jerarquia que té un accés diferencial als recursos. Aquesta estratificació transcendeix el sistema de rangs, individus i llinatge, propi de societats menys complexes, i implica l'establiment de "classes". Ronald Cohen, per la seva banda, apunta la "continuïtat" com a tret característic de l'Estat, que a diferència d'altres formes "inferiors"d'organització política, no s'escindeix en petits grups (també a LEWELLEN, 1994).
Estratificació social (segons concepció socialista)

Estat: Antropologia i Política Aquestes definicions depassaven àmpliament les concepcions de l'estat, que s'havien anat construint sobretot a partir de les idees filosòfiques desenvolupades durant la Il·lustració, i que contraposaven la idea de "societat" (identificada amb"ordre", "govern" i "llei") amb "l'estat de naturalesa" ,(identificat amb "salvatgisme" i "barbàrie"), en el què, segons aquestes concepcions, vivien les poblacions "primitives" de les que començaven a tenir notícies. L'Estat, com a forma d'organització política de les societats "civilitzades", s'arrelava en consideracions jurídiques i formals, (contracte social i sobirania), "incompatibles"doncs, amb la forma de vida dels pobles "primitius", als que se'ls negava, en certa manera, l'existència "política" ,ja que les seves formes d'organització no encaixaven en el marc estatal i institucional, definit en base al model occidental.

L'aprofundiment de l'estudi de les anomenades "societats primitives", amb l'aparició de l'antropologia el segle XVIII, deixà aviat en evidència les mancancesde les teories que consideraven el govern i la política, com a productes de la civilització, i que limitaven el concepte "Estat", a l'estructura de dominació propi de les societats occidentals europees modernes. Les investigacions antropològiques s'endinsaven en l'estudi comparatiu de les múltiples formes en que societats, diferenciades en nivells de complexitat i desenvolupament, tractaven...