Annalyse contrastive domain francais-roumain

Pages: 93 (23169 mots) Publié le: 26 juillet 2010
Pagina 2
Nr. 2 (32) Anul mântuirii 2010

Sumar
„Este nevoie de aceastã trãire în Hristos ºi astãzi, mai mult decât oricând, ca sã distingem duhurile”
Cuvânt de învãþãturã þinut de Pãrintele Amfilohie BRÂNZÃ, la Târgu Ocna, la pomenirea Noului Mucenic Valeriu, Sfântul închisorilor ......... pag. 5

FILE DIN ISTORIA BISERICII ORTODOXE Mânãstirea Rohia – aspecte Este înfricoºãtor cumlucreazã în prezent satana…

Fabian SEICHE ................................................ pag. 8

Gabriel BARBIR ............................................ pag. 11

Simboluri ale Noii Ordini Mondiale pe aeroportul international din Denver ......................................................... pag. 12 APOSTAZIA ALEªILOR LUI DUMNEZEU ªI APÃRAREA DREPTEI CREDINÞE (3) Tãcerea este – dupã marelesfânt Grigorie Palama – al treilea tip de ateism. EPOCA LUI ANTIHRIST (5)

Pe locaţia de internet a revistei “Gand şi Slovă Ortodoxe” a fost creată o secţiune nouă, denumită: Slovă şi Cuvânt. Pe aceasta pot fi ascultate, în format audio, predici şi cuvinte de învăţătură. Deocamdată se află postate predici ale Părintelui Mihai Valică şi Amfilohie Brânză, insă nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu,să sporim această zestre. Puteţi ajuta şi dumneavoastră trimiţând întegistrări audio pe adresa: tdaronet@yahoo.com

Pr. Dan BÃDULESCU .................................... PAG. 14

Protoprezbiterul Theodor ZISIS .................. pag. 18 Judecata de apoi ......................................... pag. 20

MINUNILE MAICII DOMNULUI Pentru sfânta icoanã a Preasfintei Stãpânei noastre Nãscãtoare deDumnezeu ºi pururea Fecioarei Maria,

ce s-a aflat în scrisorile sfintei Mitropolii a Moldovei, scrisã de Prea Sfinþitul Gheorghe, Mitropolitul Moldovei, la anul 1723 ...... pag. 22

Pagina 3
Nr. 2 (32) Anul mântuirii 2010

Noi prigoane, noi prigoniþi…
Silviu ARONET, Gabriel BARBIR
Motto 1: „Este vremea muceniciei. Luptaþi pânã la capãt, nu vã temeþi” (Arhim. Justin Pârvu); Motto 2:„Iar tu omule, cel întocmai la suflet, dregãtorul meu ºi cunoscutul meu, Carele împreunã cu mine te-ai îndulcit de mâncãri, în casa lui Dumnezeu am umblat cu un gând” (Psalm 54, 14-15).
rigoana este definitã, printre altele, ca o acþiu ne de „urmãrire aprigã, pornire asupra cuiva”, ca o formã de asuprire printr-un set de „mãsuri represive luate împotriva cuiva de cãtre o autoritate” sau de cãtre opersoanã sau un grup de persoane (vezi dexonline.ro). Prigoana poate îmbrãca multe forme: economice, politice, mi litare, sociale, etc. ºi poate fi îndreptatã împotriva unor state, popoare, grupuri de persoane sau indivizi. În zilele acestea a sistãm la o prigoanã economicã dezlãnþuitã împotriva Greciei, a neamului grec. Vina exprimatã este slaba eficienþã economi cã ºi proasta gestiune a banuluipublic, însã principala vinã, în opinia noastrã, este rezistenþa ortodoxiei greceºti împotriva ecumenismului. Mãrturisitorii ierarhi greci deranjeazã teribil cercurile papistaºe ºi ale new-age-iste. Iar diavolul, veºnic urâ to rul de oameni, a mutat disputa pe plan material, pe tãrâm economic. Alt exemplu de prigoanã, politicã de aceastã datã a fost naþionalismul sârb care trebuia zdrobit sub bombede repre zentanþii Noii Ordini Mondiale, componenta politicã ºi milita rã a acesteia de aceastã datã. Ambele acþiuni au ºi un rol peda gogic: nu este toleratã nici o formã de naþionalism politic, respectiv de tradiþionalism religios în noua lume care se fãu reºte sub ochii noºtri – lumea antihristului. ªi atunci se recurge la mijloace de cuminþire specifice fiecãrui caz. Dupã alegerea nouluipatriarh al Serbiei s-a vãzut cum poate fi pusã în practicã o altã formã de prigoanã, cea împotri va arhiereilor mãrturisitori ai lui Hristos. Nici bine nu s-a aºezat noul patriarh în scaun cã a ºi fãcut semn de prietenie cãtre papa (se preconizeazã o vizitã a papei în Serbia în anul 2013), apoi s-a dezlãnþuit împotriva episcopului Artemie de Ko sovo. Acesta este cunoscut ca un antiecumenist ºi...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Analyse traductologique français roumain
  • Analyse traductologique français roumain
  • Notions generales de l'adjectif en francais et en roumain
  • L’influence du symbolisme français sur la poésie roumaine
  • Le roumain
  • Annalyse
  • Moi, une annalyse
  • Annalyse

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !