Definitions en créole mauricien des termes utilisés en maconnerie a l'ile maurice

Pages: 21 (5203 mots) Publié le: 21 février 2011
1. Balis [balti] n.

Enn resipian an form enn cylind avek enn lamans ar metal ki fer ar plizir materyo kouma plastik ouswa metal ki servi dan konstriksion pu sarye beton, makadam ouswa roksan.

Fr: seau pour transporter du béton Ang: bucket for carrying cement

2. Baramin [ ] n.

enn long feray environ 5 a 6 pie, so diamet environ 1 pous ou 1 pous1/2.baramin servi pu fouy later pu tir ros dan later. Baramin so enn cote pointe ek so lot cote plat.

Fr: Ang:

3. Baro [baro] n.

Enn bar ouswa plizir bar feray soude ansam pou met ar lafinet pou ki voler pa rentre. Baro existe dan plizir form dekoratif.

Fr: antivol Ang: anti-theft device

4. Bat bate [batbate] v.Dezign aksion travay de temps en temps.

Fr: travailler de temps en temps Ang:working on an unusual basis

5. Bater large [baterlareg] n.

enn dimounn ki pa enn mason me so spesialite se koul dal. Se sa dimounn la meme ki tal beton lor dal. Li servi kouma zouti lareg pou tal beton lor dal.

Fr : Ang :

6. Baz [baz] n.
Enn mot ki design fondasionenn lakaz .Lafouy ki fer pou permet konstrire enn lakaz
Fr : fondement Ang ; base

7. Baz n.

lafouy ki fer pou permet konstrire enn lakaz.

Fr : Ang :

8. Bending wire[bendŋ …] n.

Enn difil bien mins ki servi pou atas kolonn, bim ek feray. Bending wire vinn dan roulo ek mason coup longer ki bizin.

Fr: Cintrage des fils métalliquesAng: Bending wire

9. Beton [betō] n.

Enn melanz sima, delo, makadam ek roksan ki vinn kouma enn lapat ek ki servi pou ranz lakaz. Mason servi li pou fer sali, met dan kolonn, koul bim ek pu fer krepisaz.

Fr: béton Ang: concrete

10. BETON LESO

11. Betonez [betonez] n.

Enn masinn ki ena enn gran recipian ki tourne ek kiservi pou melanz ban materyo pou fer beton. Betonez servi pou koul dal enn lakaz ouswa enn batiman.

Fr: bétonneuse Ang: concrete mixer

12. Bim [bim] n.

Kolonn beton ki orizontal ek ki servi kouma sipor enn dal pou enn lakaz ouswa enn batiman. Mason bizin fini koul bim pou capav koul dal.

Fr: poutre ang: beam

13. blinding layer14. Blok [blok] n.

Materyo ki an form rektang ek kouler gris. Li solid ek li fer ar ban ros ki servi dan konstriksion. Ena trwa tip blok:Blok 4 pous: servi pou fer la tab lakwizin, Blok 6 pous : servi pu ranz lakaz ek Blok 8 pous: servi pou ban gran batiman.

Fr: bloc Ang: bloc

15. Born [bo:rn]

Ban ros ki mason servi pou limit enn terin avan ferkonstriksion

Fr: borne Ang: landmark, milestone, cornerstone

16. Bosarde [bozarde] v.

Enn term ki servi pou dekrir aksion ban mason kan tap marto pou fer ban form dekorativ lor miray. Bosarde ena zis enn fonksion dekorativ dan masonnri.

Fr: Ang:

17. Bot [bot] n.

Enn ekipman ki mason servi pou protez zot lipie.Bot ena form enn soulie me limonte ziska mole. Zeneralman li an karotsou ek li disponib dan differan kouler.

Fr: botte Ang: boot

18. Bouret [buret] n.

Li kuma enn kes an metal ouswa an plastik. Par deryer ena de lamans ek de larou ek devan ena enn larou pou ki kapav bouz li. Mason servi bouret pou sarye beton ek ban lezot materyo kouma makadam ek roksan.

Fr: brouetteAng: wheelbarrow

19. Brik [brik] n.

Enn materyo ki servi dan konstriksion ek ki fer ar later larzil ek ki met dan four dan enn moul. Ena plizier form brik, kare ouswa form enn prism ek li kouler rouz ou maron.

Fr: brique Ang: brick

20. Chockline

21. Dal [dal] n.
Enn melanz beton ki mason servi pou met lor plak pou fer sali.

Fr: dalle Ang:...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • La francais et le creole a l'ile maurice
  • Voyage à l'ile maurice
  • Le créole Mauricien
  • L'île Maurice
  • Définition des termes
  • Définitions de termes
  • Les termes grec relatifs à la mission utilisés par saint paul
  • Exposé en anglais sur l'ile maurice

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !