Philosophie

Pages: 4 (887 mots) Publié le: 9 octobre 2010
Câu 1: Anh, chị hãy trình bày sự khác nhau giữa CNDV & CNDT trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của triết học?
Trả lời:
Triết học là hệ thống những quan điểm lí luận chung nhất về thế giới vàvề vị trí của con người trong thế giới đó, về mối quan hệ giữa con người với thế giới, trứoc hết là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại.
Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học là “mối quan hệ giữa tưduy với tồn tại”, bao gồm hai mặt:Thứ nhất, giữa ý thức và vật chất cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào? Thứ hai, con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
Dođó, CNDV và CNDT ra đời để giải quyết hai mặt vấn đề cơ bản của triết học. Tuy nhiên, chúng lại đi theo hai cách đối lập nhau.
|CNDV |CNDT|
|-Ra đời từ sự phát triển của khoa học và thực tiễn, thường gắn bó |-Có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội, đó là: sự xem xét ||với lợi ích của giai cấp và lực lượng tiến bộ trong lịch sử. Nó là |phiến diện, tuyệt đối hoá, thần thánh hoá một mặt, một đặc tính |
|kết quả của quá trình đúc kết, khái quát hoá những tri thứccủa |nào đó của quá trình nhận thức và thường gắn bó với lợi ích của |
|nhân loại về nhiều lĩnh vực để xây dựng những hệ thống quan điểm lí|các giai cấp, tầng lớp áp bức, bóc lột nhân dân laođộng.Chủ |
|luận chung, đồng thời định hướng cho các luực lượng xã hội tiến bộ |nghĩa này có quan hệ mật thiết với tôn giáo. |
|trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của mình.|-Quan niệm: ý thức là cái có trước, ý thức quyết định vật chất. |
|-Quan niệm: vật chất là cái có trước, vật chất quyết định ý thức. |*Ví dụ:|
|*Ví dụ: Theo một số triết gia Hy Lạp |+ Tôn giáo coi những chứng minh của khoa học là phản lại giáo lý|
|+ Pytago: thế giới là những con số...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • philosophie
  • philosophie
  • Philosophie
  • Philosophie
  • Philosophie
  • Philosophie
  • Philosophie
  • la philosophie

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !