Poème de parménide

Pages: 12 (2893 mots) Publié le: 12 juin 2011
Le poème de Parménide I I

Ἵπποι ταί µε φέρουσιν, ὅσον τ΄ ἐπἱ θυµὸς ἱκάνοι, πέµπον, ἐπεί µ΄ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφηµον ἄγουσαι δαίµονος, ἣ κατὰ πάντ΄ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα· τῇ φερόµην· τῇ γάρ µε πολύφραστοι φέρον ἵπποι [5] ἅρµα τιταίνουσαι, κοῦραι δ΄ ὁδὸν ἡγεµόνευον. Ἄξων δ΄ ἐν χνοίῃσιν ἵει σύριγγος ἀυτήν αἰθόµενος - δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν κύκλοις ἀµφοτέρωθεν -, ὅτε σπερχοίατο πέµπεινἩλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώµατα Νυκτός,

Les cavales qui m’emportent au gré de mes désirs, se sont élancées sur la route fameuse de la Divinité, qui conduit partout l’homme instruit; c’est la route que je suis, c’est là que les cavales exercées [5] entraînent le char qui me porte. Guides de mon voyage, les vierges, filles du Soleil, ont laissé les demeures de la nuit et, dans la lumière, écartent lesvoiles qui couvraient leurs fronts. Dans les moyeux, l’essieu chauffe et jette son cri strident sous le double effort des roues qui tournoient [10] de chaque côté, cédant à l’élan de la course impétueuse. Voici la porte des chemins du jour et de la nuit, avec son linteau, son seuil de pierre, et fermés sur l’éther ses larges battants, dont la Justice vengeresse tient les clefs pour ouvrir etfermer. [15] Les nymphes la supplient avec de douces paroles et savent obtenir que la barre ferrée soit enlevée sans retard; alors des battants elles déploient la vaste ouverture et font tourner en arrière les gonds garnis d’airain [20] ajustés à clous et à agrafes; enfin par la porte elles font entrer tout droit les cavales et le char. La Déesse me reçoit avec bienveillance prend de sa main ma maindroite et m’adresse ces paroles: « Enfant, qu’accompagnent d’immortelles conductrices, [25] que tes cavales ont amené dans ma demeure, sois le bienvenu; ce n’est pas une mauvaise destinée qui t’a conduit sur cette route éloignée du sentier des hommes; c’est la loi et la justice. Il faut que tu apprennes toutes choses, et le cœur fidèle de la vérité qui s’impose, [30] et les opinions humaines quisont en dehors de le vraie certitude. Quelles qu’elles soient, tu dois les connaître également, et tout ce dont on juge. Il faut que tu puisses en juger, passant toutes choses en revue. II Allons, je vais te dire et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l’intelligence; l’une, que l’être est, que le non-être n’est pas,

[10] εἰς φάος, ὠσάµεναι κράτων ἄπο χερσὶκαλύπτρας. Ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ Ἤµατός εἰσι κελεύθων, καί σφας ὑπέρθυρον ἀµφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός· αὐταὶ δ΄ αἰθέριαι πλῆνται µεγάλοισι θυρέτροις· τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀµοιϐούς. [15] Τὴν δὴ παρφάµεναι κοῦραι µαλακοῖσι λόγοισιν πεῖσαν ἐπιφράδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο· ταὶ δὲ θυρέτρων χάσµ΄ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάµεναι πολυχάλκους ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀµοιϐαδὸνεἰλίξασαι [20] γόµφοις καὶ περόνῃσιν ἀρηρότε· τῇ ῥα δι΄ αὐτέων ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ΄ ἀµαξιτὸν ἅρµα καὶ ἵππους. Καί µε θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ΄ ἔτος φάτο καί µε προσηύδα· ὦ κοῦρ΄ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν, [25] ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡµέτερον δῶ, χαῖρ΄, ἐπεὶ οὔτι σε µοῖρα κακὴ προὔπεµπε νέεσθαι τήνδ΄ ὁδόν - ἦ γὰρ ἀπ΄ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν-, ἀλλὰ θέµις τε δίκητε. Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι ἠµέν Ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεµὲς ἦτορ [30] ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής. Ἀλλ΄ ἔµπης καὶ ταῦτα µαθήσεαι, ὡς τὰ δοκοῦντα χρῆν δοκίµως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα.

II Εἰ δ΄ ἄγ΄ ἐγὼν ἐρέω, κόµισαι δὲ σὺ µῦθον ἀκούσας, αἵπερ ὁδοὶ µοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι· ἡ µὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι µὴ εἶναι,

Πειθοῦς ἐστι κέλευθος - Ἀληθείῃ γὰρ ὀπηδεῖ -,[5] ἡ δ΄ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι µὴ εἶναι, τὴν δή τοι φράζω παναπευθέα ἔµµεν ἀταρπόν· οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε µὴ ἐὸν - οὐ γὰρ ἀνυστόν οὔτε φράσαις· ΙΙΙ ... τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι. ΙV Λεῦσσε δ΄ ὅµως ἀπεόντα νόῳ παρεόντα βεϐαίως· οὐ γὰρ ἀποτµήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεσθαι οὔτε σκιδνάµενον πάντῃ πάντως κατὰ κόσµον οὔτε συνιστάµενον. V Ξυνὸν δέ µοί...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Le poeme de Parmenide
  • Parmenide
  • Parménides
  • Parmenide
  • Parmenide
  • Parménide
  • Parménide
  • Héraclite et parménide

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !