Traduction

Pages: 21 (5124 mots) Publié le: 1 septembre 2010
W‡‡‡‡‡|U‡‡‡N Ë W‡‡‡|«b‡
±W‡‡‡‡‡|U‡‡‡N Ë W‡‡‡|«b‡
ÿu‡‡H‡ Ä V}‡$

W|d|bI ë WÃËbë …ezU vK ezU(« ±π∏∏ ÂUFà »«œxà W}*UFë q u …ezU Ë

‡‡‡‡‡ÁËd‡‡‡‡‡‡Aë —«œ¥

‡‡ ± ‡‡ U?N}K?Ž `²Hð v²?ë WK|uDë W¼œdë vKŽ W?³}?¾? …dE½ jÐU?Cë vIÃ√ ‡‡ W?}?I}? u?²Ã« ‡‡ W?Ý—b*« qLý b?ÁË ¨W?NЫdÃ«Ë W?¦ÃU¦?ë s}²M ?ë ‰uB? d?I½Ë ¨W¦ÃU?¦Ã« WM ë ‰u?B sÄ qB? vÃ≈ vC?Ä rŁ ¨o}L?Ž ÊuJÝ t½–√ vd?Ý√Ë ”—b*« »u U?N−?²?Ä qšœË ¨U½–Q²? Ä »U?³Ã« vKŽ v fK?−| c??}???LKð »u?? Ád???BÐ ”—b*« œb?? ??? ¨ U??LK? lCÐ ∫özUÁ Á«œU½Ë v½U¦Ã« nBë ÆvKŽ qÄU s}M Š ‡‡ W??¾???}KÄ …d?E½ jÐU??{ôË ”—b?*« s}Ð œœd| u?¼Ë c??}??L?K²Ã« ÂU???I?? ∫rGLžË ¨oKIÃ«Ë VÁd²ÃUÐ øÂbM √ ‡‡ ∫”—b*« ‰UI ÆjÐUCë …dCŠ lÄ V¼–« ‡‡ v qBHë —œUž Ècë jÐUCë l³ðË ¨ÁdDLÁ sŽ c}LK²Ã« Ãd ∫t ?H½ qzU | Õ«—Ë ¨…u?Žbë ÁcNà t³?KÁ s¾LD| rÃË W¾?}DÐ  «uDš µ v „d???²??ý« b???Á ÂU??ÂË Æø…d???}??š_«  «d?¼UE*« V³??? Ð ¡U???ł√ Èdð jI }ÃòË å—u¼ `|dBð jI? }Ãò ∫s}HðUNë lÄ n²¼Ë ¨ «d¼UE*« v?B?????FÃ«Ë ’U?????? dë s?Ä U?????$ t½√ s?þ b?????ÁË ¨å—u?????¦?ë sЫ —u?¼ —U?ÝË ÆøtMþ v U?}ÃU?G?Ä ÊU? qN? ¨U?F}?L?ł W?}?Ý—b*«  UÐu?I?FÃ«Ë Èd?š√Ë WE( s}Ð lÁu²?| ¨«dJH²?Ä WK|uDë W¼œdë v jÐU?Cë œ«—Ë qłdë ·uÁË Ád?}JHð t}KŽ lD?Á sJÃË ¨rNð sÄ ÁbMŽ U0 tN?³−| Ê√ mKÐ rŁ¨U?½–Q?²? ?Ä tÃu??šœË W?ŽUÐdë WM ?ë ‰u?B? sÄ qB?? ‰U?}?Š ∫özUÁ ÈœUM| u¼Ë ”—b*«  u ÆvKŽ qÄU s} Š ‡‡ Ác¼ sÄ W?L?Nð t}Ã≈ W?łuð Ê√ sJL| n?} sJÃË °øU?C|√ t?I?}I?ý t?F?³?²?| jÐU?Cë œU?ŽË °øUðU?²?Ð  «d¼UE*« v „d?²?A| ô u?¼Ë rN?²Ã« v rG?L?ž v²?Š t?I?}?I?ý vK?Ž ÁUM}?Ž XF?ÁË Ê√ U?ÄË ¨U?L?ł«Ë v²?Hë ∫WA¼œ ø°ÀbŠ «–UÄ ÆÆ°øUC|√ X½√Ë ‡‡ U??²?L?? ?²??Ä vC?Ä vDë j?ÐU?Cë U??F?³ð r?Ł ¨…—–U?Š …dE½ ôœU??³ðË ∫WÐœRÄWI}Á— ‹WNà v s} Š tÃQÝË ÆdþUMë …d−Š øqBHë sÄ U½¡UŽb²Ý« VłË√ Ècë UÄ ‡‡ ∫özUÁ œœdð bFÐ jÐUCë »UłQ ÆdþUMë …dCŠ ÊöÐUI²Ý ‡‡ ÊU???ÂË ÆW???LKJ?Ð r¼b???Š√ f³?M| Ê√ ÊËœ W¼œdë W???}???I?Ð «u??F?DÁË ∂

t??łuë «c¼ tà U??L¼U?JK ¨…d??}??³?? W?ł—b?à s}??NÐU??A??²?Ä ÊU??I??}??I??Aë vÃ≈ WЗU?{ ¡«dL?Ý …d?AÐË ¨ÊU²?FÝ«Ë ÊU?²?}K Ž ÊUM?}ŽË ¨q}D²? *« t½ËœË s}ÄU?FÐ ÁUš√ d³J| ¨…dA?Ž WFÝU²Ã« v s} ?Š Ê√ ô≈¨oLFë t²?³ ?Â√ tN?łË  UL? Á v ÃW?ÁbÐ s}M Š œU?²L| s}?Š vKŽ ¨ôuÞ …d?−Š sÄ ÊUÐd?²?I| UL¼Ë b?|«e²| U?L?NIKÁ vC?ÄË Æt?ÄUÝËË …¡U?{Ë ——“Ë Æ·u?šË W³¼— v —U?Bë ÁdEMÄ U?L?N}M}?Fà q|U? ðË ¨dþUMë TÄu| u¼Ë qšœË WÁdÐ t?F œ rŁ ¨»U³Ã« vKŽ d?I½Ë uNðd²?Ý jÐUCë vKŽ VJ½« b?ÁË qłdë vÃ≈ Ê«dEM| UL¼Ë ö?šœË ÆÁUF³?²| Ê√ UL?N}Ã≈ u?×½ ÁdBÐ l d| Ê√ ÊËœ W|U?MFÐ WÃUÝ— √d?I| …d−?(« —b? v t³?²JÄ rł »œQÐ jÐU??Cë …U?}?Š ËÆr¼—u??C?×Ð d?F??A| rà t½Q? s}??ÄœU?Ië ∫‰UÁË ÆvKŽ qÄU s}M Š vKŽË qÄU s} Š Ê«c}LK²Ã« ‡‡ VI???Ž Q??HÞ√Ë ¨t|b???}Ð WÃU??Ýd?ë ÈuD| u¼Ë t???Ý√— dþUMë l? d?? ∫‰¡U ð rŁ ¨ÁdBÐ œœd| qFłË ¨WC UMë v …—U−}Ý øUL²½√ WMÝ È√ v ‡‡ ∫ÃbN²Ä  uBÐ s} Š ‰UI ÆlЫ— WFЫ— ‡‡ ∫s}M Š ‰UÁË ÆYÃUŁ W¦ÃUŁ ‡‡ ∫‰UÁ rŁ U}KÄ ULN}Ã≈ dEM ∑

U?L? U?L??ÂbÃ«Ë v uð b?Ià ÆvG??³M| U?L? s}Kł— U?½uJð Ê√ u?ł—√ ‡‡ ÆÆULJðU}Š v W}I³Ã«Ë d³Â_«ULÂuš√ vMGKÐ√ È—b| ô u¼Ë s?}M ??Š n²¼Ë ¨ÃU??Že?½«Ë ‰¨u¼– v U??L??łËË ∫özUÁ °q}ײ Ä °°vÐ√ v u𠇇 ∫t H½ Àb×| t½QÂË s} Š rGLžË V¼Q?²| u¼Ë …b}?ł W×? v s}²?ŽU?Ý cMÄ ÁUMÂdð bIà °øn}? ‡‡ ÆÆ…—«“uë vÃ≈ ÃËd Kà ∫WÁdÐ ULNÃQÝ rŁ ö}KÁ dþUMë XLB ød³Â_« ULÂuš“ qLF| «–UÄ ‡‡ ∫VzUž qIFÐ s} Š ‰UI ÆÆTý ô ‡‡ ∫qłdë ‰¡U ² øq}³Ië «c¼ sÄ Tý Ë√ nþuÄ Œ√ ULJà f}Ã√ ‡‡ ∫özUÁ tÝ√— s} Š eN ÆÆö ‡‡ ∫qłdë ‰UI vÃ≈ Êü« U?³¼–«Ë¨‰Ułdë »uKIÐ W?Ä–b ô ö?Lײ?ð Ê√ uł—√ ‡‡ ÆÆULJ½uŽ v tKë ÊU X}³Ã« ∏

‡‡ ≤ ‡‡ qKš U??L??N??I|d?Þ ÊU?? ??L?²?K| «d??³??ý Ÿ—U??ý vÃ≈ W??Ý—b*« «—œU??žË v Ád?NM?| Ê√ œ«—Q? ¡UJ³Ã« vÃ≈ U?L??N?Žd?Ý√ vM}M ??Š ÊU?ÂË ÆŸu?Äbë ÆWLKJÐ f³M?| rK tðu oM²š«Ë ¡UJ³Ã« t?L× √ sJÃË W?}³B?Ž ‰UŠ WHDŽ s|b? UÁ ULNð«uDš U?¦ŠË ¨dšü« V½U'« vÃ≈ o|dD?ë «d³ŽË u¼Ë s}M? ?Š ‰¡U? ðË ÆW??Ý—b*« sÄ ozU?Áœ …d?}?? ?Ä vKŽ tK?ë d?B½ ∫Y}G² *UÂtI}Iý vÃ≈ dEM| ø UÄ n} ‡‡ ∫r²9Ë ULł«Ë tÝ√— s} Š eN ¨UM?F??Ä Á—uD? ‰ËUMð b???Ià Ɨu??B?ð√ Ê√ l}D²???Ý√ ô ÆÈ—œ√ ô ‡‡ ÆÆ«c¼ lÁË n} ȗœ√ ô Æ…b}ł W× v ÁUMÂdðË Ê√ d?Âc? tK}? U?H?²Ð V|d?Ië ÕU?³Bë d?Âc?²| Ê√ s}? ?Š ‰ËU?ŠË d}?)« ÕU³ ò ö?zUÁ ÁU}?× o «d*« sÄ bzU?Ž u¼Ë Á¬— UÄ ‰Ë√ ÁUÐ√ È√— å ø„u?š√ kI?}??²? | rÃ√ ¨d?}?)« ÕU?³?? ò ∫U?L? ?²?³?Ä tÐU??łQ? åUÐUÐ U| rN?²Â—UA?Ä vÃ≈ _« qłdë...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • la traduction
  • traduction
  • Traduction
  • Traduction
  • Traductions
  • Traduction
  • Traduction
  • traduction

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !