L art du roman

Pages: 72 (17865 mots) Publié le: 14 avril 2011
Универзитет у Крагујевцу ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Владимир Павловић
лектор ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ПРАКТИКУМ ИЗ ПРЕВОЂЕЊА СА СРПСКОГ НА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Београд, октобар 2009.

САДРЖАЈ Предговор Како користити ову радну свеску? Текстови I година Текстови II година Текстови III година Текстови IV година Модели реченица за превођење са српског на француски језик Неке фреквентне конструкцијеи њихови еквиваленти у француском језику Чинови у копненој војсци и у ваздухопловству
Основне јединице и наоружањеу српској и француској копненој војсци и ваздухопловству

3 4 6 26 45 71 90 93 97
98

ПРЕДГОВОР Ова свеска се ни у ком случају не треба нити може сматрати уџбеником. Она представља извесну помоћ студентима који се код куће припремају за лекторска вежбања из оног дела предметаФранцуски језик (раније Савремени француски језик) који се зове Превођење са српског на француски, или како се то на француском зове le thème. На самим часовима вежбања она служи студентима да у за то предвиђени простор у њој забележе решења до којих су дошли заједно са лектором, да би касније, приликом интензивније припреме за сам испит, могли да провере до ког степена вештине примене граматичкихзнања су стигли и процене у којој мери су спремни за испит. Истовремено, она ће им послужити и да самостално вежбају и обнављају усвојену лексику и синтаксичке структуре, као и стилске обрте својствене француском језику, ономе што називамо „духом језика“ (le génie de la langue). Дакле, сврха тих вежбања није стицање теоријских знања из граматике, већ стицање вештине примене тих знања у пракси.Традиција Катедре за романистику и сам смисао филолошких студија налаже лекторима да студентима у ту сврху понуде аутентичне књижевне текстове савремених аутора који стварају на српском језику, а у извесној знатно мањој мери и на варијантама до недавно заједничког, српскохрватског језика. Студенти морају знати унапред да избор текстова за превођење у овој свесци ни у ком случају не одражава књижевни укус лекторанити има за циљ да усмерава књижевни укус студената. Текстови су бирани међу делима оних аутора чији су текстови у лексичком, синтаксичком и стилском погледу погодни за ову врсту вежбања. Стога ће међу њима наћи текстове неспорних књижевних ауторитета (Андрића, Ћосића, Албахарија, Селенића итд.), али и мање познатих аутора или такозваних „лаких“ писаца као што су М.Капор, М.Мојсиловић, Д. Угрешић,или широј читалачкој публици такорећи непознатих писаца као што су Ал. Поповић, Теофиловић, Јовановић... Такав избор је био нужан, будући да писци не пишу своја дела да би студентима романистике или других језика обезбедили текстове за њихова вежбања, па је тражење и налажење текстова у којима ће се наћи примери чија лексика, синтакса и језички регистар одговарају управо оној години студија којој сунамењени, врло мучан посао. Из тог разлога је лектор био принуђен да одређене одломке из неких аутентичних текстова незнатно прилагоди потребама вежбања (углавном скраћивањем, или употребом синонима код неких мало познатих провинцијализама и архаизама, нарочито у текстовима намењеним првој години студија, у којим случајевима испред имена аутора увек стоји назнака: „према: „). Мотивисан врло практичномнаменом ове свеске, аутор је понудио студентима и неких седамдесетак реченичних модела, са којима вежбања и почињу на првој години студија. Студенти би требало да се повремено враћају на те реченице, да се потруде да запамте њихову структуру и тако створе одређени „условни преводилачки рефлекс“ који ће им омогућити да с временом аутоматски препознају одређену реченичну структуру и њен еквивалент уфранцуском језику. Сасвим на крају свеске студенти ће наћи и попис најфреквентнијих тешкоћа (и њихових решења ) на које наилазе приликом превођења текстова. Лектор је имао у виду често погрешну употребу нарочито предлога и везника проистеклу из недовољне обраде тих категорија у претходном школовању. Уз тај попис дат је и списак чинова у копненој војсци и ваздухопловству на...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Art gotique art roman
  • Art roman, art gothique
  • art roman
  • Art roman
  • L Art Du Roman
  • Art gothqie et art roman
  • Art gothique et art roman
  • art roman et art gothique

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !