Eichmann à jérusalem, un rapport sur la banalité

Pages: 12 (2986 mots) Publié le: 24 février 2011
Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5 , No.1, pp. 49-61

SOYKIRIM SUÇU
Dz. Kd. Ütğm.Tolgahan ALPYAVUZ Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Tuzla, İstanbul, Türkiye
tolgahanalpyavuz@yahoo.com

Özetçe
Soykırım, Milletlerarası Hukuk(MAH) bağlamında ilk kez BM Genel Kurulu(BMGnK)’nun 11 Aralık 1946 tarih ve 96(I) sayılı kararı ile açıkça suç kabul edilmişolup, adı geçen karar ile, ilgili BM Organından “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (SSÖCS)’nin hazırlanması istenmiştir. BMGnK’nun 96(I) kararı gereğince hazırlanan ve 9 Aralık 1948 tarih ve 260 A(III) sayılı BMGnK kararı ile kabul edilmiş olan SSÖCS, soykırım suçunun ve cezalandırılmasının hukuksal temelini oluşturmaktadır. Türkiye sözleşmeye 31 Temmuz 1950 tarihindekatılmıştır. Bu çalışmanın planı ve içeriği: “(i) Soykırım suçunun hukuksal temeli nedir? (ii) Soykırım suçunu unsurları nelerdir? (iii) Soykırım suçu kapsamında cezalandırılacak eylemler nelerdir? (iv) Yargılamaya ilişkin esaslar nelerdir?” soruları etrafında şekillenmiştir.

THE CRIME OF GENOCIDE
Absract
Genocide has been declared as a crime explicitly first by UNGA’s 11 Dec 1946/96(I) resolutionand UN Administriation has been asked to prepare “Convention on Prevention and Punishment of The Crime of Genocide” with regard to UNGA’s recent resolution. “Convention on Prevention and Punishment of The Crime of Genocide” has been acccepted with the UNGA’s 11 Dec 1946/260A(III) resolution which has been prepared according to the UNGA’s 96(I) resolution, is Legal foundation of the Crime ofGenocide and punishment of it. Turkey participated to this convention at 31 July 1950.

49

Soykırım Suçu

Contents and plan of this article : (i) What is the Legal foundation of the Crime of Genocide? (ii) What is the components of the Crime of Genocide? (iii) What is the punished actions according to the Crime of Genocide? (iv) What is the principles of the judgements? Anahtar Kelimeler :Soykırım suçu; Manevi unsur; Milletlerarası hukuk Keywords : The Crime of Genocide; Mens rea; International Law

1. GİRİŞ “Suçların suçu[1]” olarak nitelendirilmiş olan soykırım; genel ve hukuki olmayan manada bir grubun kısmen veya tamamen yok edilmesidir. Nazi Almanyası’nda, Yahudiler başta olmak üzere, çok sayıda etnik topluluğa karşı yürütülen menfur eylemler soykırımdır. Fakat bu tarihtesoykırıma ilişkin milletlerarası bir düzenleme olmadığından, yapılan yargılamada Nüremberg Askeri Mahkemesi eylemi İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları kapsamında değerlendirmiştir[2]. Son dönemde ise BosnaHersek'te Boşnaklara karşı, Ruanda’da Tutsiler’e karşı yapılan vahşet düzeyindeki eylemler ilgili mahkemeler nezdinde Soykırım olarak nitelendirilmiştir. 2nci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olaylarSoykırım(Genocide) kavramının Milletlerarası Hukuk alanında gündeme gelmesine ve kabulüne sebebiyet vermiştir. Jenosid kavramı ilk defa Rafael Lemkin tarafından 1944 yılında kullanılmıştır. Lemkin; Antik Yunanca ırk, kabile anlamlarına gelen “Genos” kelimesi ile Latince öldürme manasına gelen “Cide” kelimesini birleştirerek “Genocide” yani Soykırım kelimesini türetmiştir[3]. Soykırım, MilletlerarasıHukuk(MAH) bağlamında ilk kez BM Genel Kurulu(BMGnK)’nun 11 Aralık 1946 tarih ve 96(I) sayılı kararı ile açıkça suç kabul edilmiş olup[4], adı geçen karar ile, ilgili BM Organından “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi[5] (SSÖCS)’nin hazırlanması istenmiştir. Bu karar ile;  Soykırım suçunun, Irksal, dinsel, siyasal ve diğer gruplara karşı ve grubun varoluş hakkınınengellenmesine yönelik olduğu,  Sonuçları itibariyle tüm milletleri ilgilendiren ve BM ruhuna aykırı olan soykırım suçunun cezalandırılmasının milletlerarası bir mesele olduğu; 50

Tolgahan ALPYAVUZ

 Hiçbir şekilde meşru dayanağı olamayacak bu suçun fail ve şeriklerinin hüviyetleri ve konumlarının da önemsiz olduğu kabul edilmiştir.  Üye devletler bu suçu önlemek ve cezalandırmak için...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Eichmann à jerusalem: rapport sur la banalité du mal
  • Eichmann a jérusalem
  • Eichmann à jérusalem
  • Eichmann a jerusalem
  • Eichmann à jérusalem, hannah arendt
  • Le rapport des societes a leurs passe: jerusalem
  • Le rapport des sociétés à leur passé (jérusalem)
  • l'église de Jérusalem à Bruges

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !