Helo

Pages: 17 (4184 mots) Publié le: 14 avril 2011
Alatsinainy 28 marsa 2011

NY HELO SY NY LANITRA: hafatra ho anao

Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.

Ity “article” soratako androany ity dia fitantarana ny fijoroana vavolombelona izay nataona tovolahy iray (Yves no anarany) tao @ fiangonana misy anay, omaly alahady 27 marsa 2011.
Tsy dokam-barotra velively ho an’izany fiangonana izany sanatria na hoe fiantsoana anareohiala @ fiangonana misy anareo ka hiditra ao @ fiangonana hivavahanay na koa fanaratsiana fiangonana hafa no anton’izao fa Jesosy mihitsy no nanafatra ka manatanteraka izany hafany izany izahay ankehitriny.

Tsy tantara foronina izy ity sanatria fa tena zavatra nihatra sy niainan’i Yves ary nataon’iTompo taminy mba hilazan’Andriamanitra ny tokony hataontsika rehetra ety an-tany amin’izao fotoanaefa hahatongavan’i Jesosy izao, izay tsy ho ela intsony.

Ny fanahin’Andriamanitra anie hiasa ao anatinareo, hendresy lahatra anareo ary koa hanananareo faharetana eo am-pamakiana izao hafatra izao.

-----------------

Volana vitsivitsy talohan’ny nisehoan’i Jesosy tamin’i Yves, dia nanao fahagagana lehibe taminy Andriamanitra: Misy lesona sahady eto hoe “rehefa manao fahagagana tsy takatryny sain’olombelona aminao Andriamanitra dia tadidio fa misy “mission” tian’Andriamanitra hotanterahinao.

Voan’ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny “moto” izy tamin’ny faraparan’ny taona 2010. Voadona mafy ny lohany tamin’izany. Nentina tany amin’ny dokotera izy ary natao ny scanner mba hahalalana izay tena zava-misy ao anaty lohany ao.

Fantatra tamin’izany ary fa nisy rà niandrona tao, izayvoalazan’ny dokotera fa tsy maintsy esorina satria mety hiteraka fahafatesana ho azy ao anatin’ny andro maromaro. Nilaza mihitsy aza ilay dokotera hoe “efa “phase finale” no mahazo anao ry Yves ka tsy maintsy ho didina ianao satria mety ho faty ianao raha tsy atao haingana izany”.

Marihina aloha fa olona mbola tanora i Yves ary be hanihany be. Mino sy matoky ny herin’Andriamanitra eo amin’nyfiainany anefa izy.

Nandà mafy ny @ izany handidina ny lohany izany izy.
Hoy izy tamin’ny dokotera: “tsy didina zany mihitsy aho ary tsy hosokafana izany ny lohako, fa zao, aleo Andriamanitra no hitsabo an’io fa hainy ny zavatra rehetra”.

Nanakiana azy avokoa ny olona rehetra tao an-tranony, indrindra fa ny rainy. Ilay dokotera moa dia kivy mihitsy hoe “bandy mafy loha be n’edala”.

Nandritrany andro vitsivitsy dia nianarary tanteraka ny lohany. Manao “crise” isaky ny amin’ny 2ora maraina ary tena hila hitresaka ny atidohany mandritra izany fotoana izany. Nahatsapa tena ho nijaly tanteraka izy t@ izany fotoana izany.

Nisy fotoana aza izy efa safotra mihitsy ary somary arahina olona izy indraindray sao maty an-dalana.

Niezaka ny nandresy lahatra azy ny dokotera ny @ fandidina tsymaintsy hatao aminy saingy nilaza foana izy hoe “aleo Jesosy no hanasitrana an’io fa tsy didina zany ny lohako. Hainy io !”.

Nandeha teny ny andro, ny rainy efa nanomboka sorena. Ny bandy namany efa milaza azy ho “adala”, saingy tsy naharesy lahatra azy izy ireo. Tsy nety hodidina mihitsy izy.

Indray alahady hariva ary dia nisy fametrahan-tanana ho amin’ny fanasitranana tao amin’nyfiangonana misy anay (misy an’i Yves ihany koa). Tonga teo amin’ny anjarany amin’izay (satria milahatra moa rehefa hametrahana tanana). Niteny ny mpanompon’Andriamanitra izay nametra-tanana teo amin’ny lohany hoe “amin’ny anaran’i Jesosy, miala aminao ny aretinao rehetra na inona na inona, sitrana ianao”.

Tamin’izay fotoana izay aho, hoy i Yves, dia henoko ho nangoritsina avokoa ny tenako rehetra arytena tsapako fa niditra tao anatiko ny herin’Andriamanitra izay nanasitrana ahy.

Ny alatsinainy, ampitson’io alahady io ihany dia tsy nihetsika intsony ilay marary an-doha be isaky ny amin’ny 2ora maraina. Tonga saina avy hatrany i Yves ary niteny hoe “tena nositranin’i Jesosy tokoa aho”.

Nandeha tany amin’ilay dokotera mpitsabo azy avy hatrany izy ny talata ampitson’io ary nangataka ny...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Helo
  • Helo
  • helo
  • helo

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !