Langue bulgare

Pages: 2 (490 mots) Publié le: 29 mars 2009
02.03.2007 Причастия Да се научи!!!!!!!!!!!!!!!
Причастията са нелични глаголни форми, те са пре'.од между глагола и друга част на речта. Съчетават граматическите особености наглагол и прилагателно име.
Причастията по време са сегашни и минали, а по залог са деятелни и страдателни.Освен това ги делим и по вид-свършен или несвършен.
'' съвременния български езикразличаваме четири причастия:
А/ сегашно деятелно причастие;
Б/ минало свършено деятелно причастие;
''/ минало несвършено деятелно причастие;
' / минало страдателно причастие.
||

Сегашното деятелно причастие е сравнително ново в езикани, него не можем да го срещнем в народните говори. Сег. деят. причастие означава признак на предмет, признак, извършен от
от самия предмет. Пример: ''идя'. човек, четящ вестник. ''иждам човек,четящвестник. Ще видиш на пейката човек, четящ вестник. ' А П О М Н И !!!
Сег. деят. причастие се образува само от глаголи от несвършен вид!
Формите за мин. несв. време, 1-во лице ед.ч. без изключение ще випомогнат да проверявате! ' амествате ' Х- с ' Щ- ;пример: четяХ-четяЩ; мислеХ-мислеЩ; летяХ-летяЩ.
ЕЩ и ЯЩ трабва да ни навеждат на мисълта за сег. деят. причастие. Имаме и дублети
научете ги:мълчащ-мълчещ, лежещ-лежащ; стоещ-стоящ, '.върчещ-'.върчащ,тежещ-
тежащ, говорещ-говорящ, учещ-учащ, служещ-служащ и т.н.
||

Минало свършено деятелно причастие се образува от основата на минало свършено време-като заменимокончанието Х с наставката ' Л. Пример: легнаХ-легнаЛ, пиХ-пиЛ,
'.одиХ-'.одиЛ, вечеряХ-вечеряЛ, скитаХ-скитаЛ. При мин. св. деят. прич. има форми с
променливо Я / видяЛ-видеЛи,...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Langue bulgare
  • Bulgare
  • Les langues
  • Langue
  • Langue
  • La langue
  • de la langue
  • la langue

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !