Langue bulgare

490 mots 2 pages
02.03.2007 Причастия Да се научи!!!!!!!!!!!!!!!
Причастията са нелични глаголни форми, те са пре'.од между глагола и друга част на речта. Съчетават граматическите особености на глагол и прилагателно име.
Причастията по време са сегашни и минали, а по залог са деятелни и страдателни.Освен това ги делим и по вид-свършен или несвършен. '' съвременния български език различаваме четири причастия:
А/ сегашно деятелно причастие;
Б/ минало свършено деятелно причастие;
''/ минало несвършено деятелно причастие;
' / минало страдателно причастие.
| |

Сегашното деятелно причастие е сравнително ново в езика ни, него не можем да го срещнем в народните говори. Сег. деят. причастие означава признак на предмет, признак, извършен от от самия предмет. Пример: ''идя'. човек, четящ вестник. ''иждам човек,четящ вестник. Ще видиш на пейката човек, четящ вестник. ' А П О М Н И !!!
Сег. деят. причастие се образува само от глаголи от несвършен вид!
Формите за мин. несв. време, 1-во лице ед.ч. без изключение ще ви помогнат да проверявате! ' амествате ' Х- с ' Щ- ;пример: четяХ-четяЩ; мислеХ-мислеЩ; летяХ-летяЩ.
ЕЩ и ЯЩ трабва да ни навеждат на мисълта за сег. деят. причастие. Имаме и дублети научете ги: мълчащ-мълчещ, лежещ-лежащ; стоещ-стоящ, '.върчещ-'.върчащ,тежещ- тежащ, говорещ-говорящ, учещ-учащ, служещ-служащ и т.н.
| |

Минало свършено деятелно причастие се образува от основата на минало свършено време-като заменим окончанието Х с наставката ' Л. Пример: легнаХ-легнаЛ, пиХ-пиЛ,
'.одиХ-'.одиЛ, вечеряХ-вечеряЛ, скитаХ-скитаЛ. При мин. св. деят. прич. има форми с променливо Я / видяЛ-видеЛи,

en relation

 • Langue bulgare
  871 mots | 4 pages
 • La novlangue des medias
  2167 mots | 9 pages
 • Classicisme et romantisme
  3355 mots | 14 pages
 • La bulgarie
  1718 mots | 7 pages
 • Traduction allemande elias canetti
  836 mots | 4 pages
 • L’identité bulgare dans le post-communisme : interférences européennes
  4329 mots | 18 pages
 • fiche pays Bulgarie Ubifrance
  4070 mots | 17 pages
 • L’édition bulgare lors de la transition postcommuniste
  2728 mots | 11 pages
 • Russia
  1783 mots | 8 pages
 • Le textile en bulgarie
  1547 mots | 7 pages