Le francais par rapport de la globalisation

Pages: 9 (2001 mots) Publié le: 23 février 2011
ფრანგული ენა გლობალიზაციის პროცესში

რეზიუმე
სტატიაში შევეხეთ ლინგვისტური გლობალიზაციის მნიშვნელობასა და მის შედეგებს. თავდაპირველად განსაზღვრულია ორი ტერმინის, „გლობალიზაციისა“ და „მონდიალიზაციის“, საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები, განხილულია ის მოსაზრებები, რომელიც ამ ტერმინების გარშემო არსებობს.
სტატიაში წარმოდგენილია ფრანგული ენის დღევანდელი მდგომარეობა საფრანგეთსა და სხვა ფრანკოფონიურქვეყნებში, რასაც
თან ერთვის ფრანკოფონიის წარმომდგენელთა მოსაზრებები, იდეები და სამომავლო გეგმები ენის „გადარჩენასთან“ დაკავშირებით.
საუბარია ენათა აღრევაზე, ბილინგვიზმზე, ენათა ერთიერთობებზე, ერთი ენის დომინანტურობასა და მის გარშემო არსებული ენების მდგომარეობაზე.

საკვანძო სიტყვები:
გლობალიზაცია, მონდიალიზაცია, ბილინგვიზმი, გრავიტაცია, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ორენოვნება.

შესავალი„გლობალიზაცია“ თანამედროვე ტერმინია და ასახავს ცვლილებებს საზოგადოებასა და მსოფლიო ეკონომიკაში, რომელიც გამოწვეულია საერთაშორისო ვაჭრობისა და კულტურული გაცვლის დრამატული ზრდით. ის ასევე ასახავს ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდას ბარიერთა რღვევისა და ქვეყანათა ურთიერთდამოკიდებულიბის ზრდის შედეგად.
გლობალიზაციის პარალელურად იხმარება მეორე ტერმინი, „მონდიალიზაცია“, რომელიც რამდენიმე ასპექტს მოიცავს და გულისხმობს სხვადასხვასახის ინფორმაციის გაცვლას.

ტერმინი „მონდიალიზაცია“ საფრანგეთში 1980 წელს ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ასპექტებზე მუშაობისას გაჩნდა. ამ ტერმინმა საზოგადო მნიშვნელობა შეიძინა მხოლოდ 1990 წლიდან, რაც Marshall McLuhan_ს (მასწავლებელი, ფილოსოფოსი, სოციოლოგი) სახელს უკავშირდება. ამ ფაქტმა ინგლისელ და სხვა ევროპულენოვან მეცნიერებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ინგლისელებისათვის არსებობდატერმინი „გლობალიზაცია“, ხოლო დანარჩენი ევროპისათვის__ „მონდიალიზაცია“.
აკადემიკოსებს შორის დღესაც გრძელდება დავა ტერმინებთან დაკავშირებით, ისინი ერთმანეთისაგან განასხვავებენ გლობალიზაციას და მონდიალიზაციას. ფრანგულისათვის უცხო არ არის ამ ტერმინების ერთმანეთისაგან გარჩევა. ამოსავალი სიტყვა არის ინგლისური GLOBALIZATION (ინგ. გლობალიზაცია), სემანტიკური თვალსაზრისით, მოიცავს თითქმის იმ თემებს, რასაც ფრანკოფონულიგლობალიზაცია. ეტიმოლოგიურად, სიტყვა MONDE (UNIVERS) და სიტყვა GLOB ფრანგულ ენაში იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან მნიშვნელობის მხრივ, რომ შეიძლება სინონიმიაზეც ვისაუბაროთ, თუმცა ინგლისურ ტერმინთან სიახლოვის გამო, ეს გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ფრანგულ ენაში ტერმინი „გლობალიზაცია“ განსაზღვრავს განვითარებას და ეკონომიკურ ზრდას, რაც, თავის მხრივ, მიწიერებასთან არის დაკავშირებული. ხოლო ტერმინი„მონდიალიზაცია“__ განვითარებას, მატებას, რომელიც ზოგადად პლანეტასთან არის დაკავშირებული; ის მოიცავს კულტურას, პოლიტიკას, ეკონომიკას, კლიმატურ პირობებს და სხვა სფეროებს. ამასთანავე სიტყვა MONDE გულისხმობს არა მხოლოდ დედამიწას, არამედ იმ სივრცესაც, რომელიც დედამიწასთან არის ახლოს. ამრიგად, ზოგადად, გლობალიზაცია გულისხომობს განვითარების იმგვარ ფორმას, რომელშიც კავშირების დამყარება დედამიწის მასშტაბით შეიძლება.ძირითადი ნაწილი
მონდიალიზაცია არ გულისხმობს უნიფორმიზაციას, მაგრამ ამავდროულად ის დაკავშირებულია ერთი ენის დომინანტურობის პრინციპთან. ასეთი ენა დღეს არის ანგლო_ამერიკული. ამ ენის დომინანტურობა ძირითადად ინტერნეტზე იყო დამოკიდებული. 1996 წელს საიტების 75% შექმნილი იყო ინგლისურ ენაზე, 2003 წლისათვის ამ რიცხვმა იკლო და 45%_მდე შემცირდა.
ამასთანავე ინგლისური ენის ასეთი პოპულარობა დამოკიდებულიაამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე. დღეს აშშ_ს საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს მსოფლიო ეკონომიკაზე, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაზე, განსაკუთრებით კინოსა და მუსიკის სფეროებში.
ინგლისური ენის გავრცელებასთან ერთად, სხვადასხვა ენაში შედის და მკვიდრდება ანგლიციზმები. IONESCO_ს ცნობით, 2500 ენა დღეს საფრთხეში იმყოფება.

თითოეული ენა, რომელზეც რაიმე მნიშვნელოვანი შექმნილა, იმსახურებს არსებობას. ისინი უნდა არსებობდნენ,რათა უფრო გამდიდრდნენ და გაამდიდრონ სხვათა კულტურა. ფრანკოფონულმა სამყარომ ეს კარგად შეითვისა. დღეისათვის ფრანგულს ხუთი კონტინენტის 47 ქვეყანაში ლაპარაკობენ, ის ოფიციალური ენაა 33 სახელმწიფოში. მიუხედავად ამისა, ფრანგულმა ენამ როლი დაკარგა სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა ფინანსური, სამეცნიერო, ინფორმატიკული და აუდიოვიზუალური...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Rapport Cadres Superieurs Et Globalisation
  • Mon rapport pour français
  • rapport de stage français Bury
  • Rapport de stage de français
  • Rapport jury français
  • Rapport film francais
  • Francais (Rapport sans frontiere)
  • Francais Rapport D E Tonnement RATP Cyrielle Francais

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !