Perreux

2115 mots 9 pages
Rätt och religion i Europa under tusen år – hur har rätten påverkats av den kristna tron och teologin

Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matt 22:21

!"#$%&&'()*+,-.*
Inspirerade av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, ur vilket de universella värden har utvecklats som utgörs av människans okränkbara och oförytterliga rättigheter liksom frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten.

Ovanstående citat är hämtat från ingressen till förslaget till ny konstitution för den Europeiska unionen. Ordvalet kan vid första anblick anses vara, i vart fall för den västliga kontexten, allmängiltigt och okontroversiellt. Bakom orden döljer sig dock en omfattande europeisk debatt gällande huruvida det i nämnda ingress uttryckligen bör refereras till Europas kristna arv eller inte. Denna debatt åskådliggjorde inte bara skiljelinjer mellan europeiska stater där religionen fortfarande åtnjuter starkt politiskt inflytande och andra mer sekulärt orienterade stater. Den väckte också, i vart fall hos undertecknad, intressanta frågeställningar. Vad har religionen, och då främst den kristna kyrkan, haft för inverkan på det europeiska samhället genom historien? Denna fråga är av typen: Hur ser det europeiska samhället ut och varför? Svaret på denna fråga blir då någon form av konstaterande av en historisk process. En annan fråga är vilken roll som religionen bör spela i det framtida Europas rättsordning. Denna fråga är mer av typen: Vilket europeiskt samhälle vill vi ha? Följande text kommer att fokusera på den första av dessa frågor. En uttömmande beskrivning av förhållandet mellan kyrkan och staten, mellan religionen och rätten över tusen år låter sig naturligtvis inte göras. Den historiska processen belyses lämpligen med nedslag i det medeltida Europa – starkt präglat av romersk och kanonisk rätt, upplysningstidens epok med dess nya, och för kristendomens delvis utmanande, ideal för att slutligen landa i 1900-talet – ett århundrade

en relation

 • Perreux
  2314 mots | 10 pages
 • Perreux
  450 mots | 2 pages
 • Perreux
  383 mots | 2 pages
 • Arrêt perreux
  2004 mots | 9 pages
 • Perreux
  2372 mots | 10 pages
 • Arrêt perreux
  372 mots | 2 pages
 • Arrêt perreux
  4181 mots | 17 pages
 • Commentaire Perreux
  714 mots | 3 pages
 • Arret perreux
  2789 mots | 12 pages
 • Arrêt perreux
  3740 mots | 15 pages