Perreux

Pages: 9 (2115 mots) Publié le: 5 mai 2010
Rätt och religion i Europa under tusen år – hur har rätten påverkats av den kristna tron och teologin

Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Matt 22:21

!"#$%&&'()*+,-.*
Inspirerade av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, ur vilket de universella värden har utvecklats som utgörs av människans okränkbara och oförytterliga rättigheter liksomfrihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten.

Ovanstående citat är hämtat från ingressen till förslaget till ny konstitution för den Europeiska unionen. Ordvalet kan vid första anblick anses vara, i vart fall för den västliga kontexten, allmängiltigt och okontroversiellt. Bakom orden döljer sig dock en omfattande europeisk debatt gällande huruvida det i nämnda ingress uttryckligen bör refereras tillEuropas kristna arv eller inte. Denna debatt åskådliggjorde inte bara skiljelinjer mellan europeiska stater där religionen fortfarande åtnjuter starkt politiskt inflytande och andra mer sekulärt orienterade stater. Den väckte också, i vart fall hos undertecknad, intressanta frågeställningar. Vad har religionen, och då främst den kristna kyrkan, haft för inverkan på det europeiska samhället genomhistorien? Denna fråga är av typen: Hur ser det europeiska samhället ut och varför? Svaret på denna fråga blir då någon form av konstaterande av en historisk process. En annan fråga är vilken roll som religionen bör spela i det framtida Europas rättsordning. Denna fråga är mer av typen: Vilket europeiskt samhälle vill vi ha? Följande text kommer att fokusera på den första av dessa frågor. Enuttömmande beskrivning av förhållandet mellan kyrkan och staten, mellan religionen och rätten över tusen år låter sig naturligtvis inte göras. Den historiska processen belyses lämpligen med nedslag i det medeltida Europa – starkt präglat av romersk och kanonisk rätt, upplysningstidens epok med dess nya, och för kristendomens delvis utmanande, ideal för att slutligen landa i 1900-talet – ett århundradeav präglat av sekularisering och rättspositivism men också av framväxten av doktrinen om de mänskliga rättigheterna. Orsaker till, och konsekvenser av, omvälvande händelser som den gregorianska reformationen, den protestantiska reformationen, franska revolutionen och det andra världskriget bör också analyseras för att få en bild av religionens roll för rätten i Europa under förra årtusendet. Detmedeltida Europa – de två svärdens rättsordning? Den gregorianska reformationen, som pågick från sent 1000-tal till 1300-talet föregicks av maktkamp mellan kejsare och påve, stat och kyrka. Den resulterade i den romersk-katolska kyrkan som en självständig politisk och legal (och mycket mäktig) aktör i dåtidens Europa. Påven Gregorius VII gjorde gällande rätten att stifta nya lagar för nya tidersbehov. Detta blev startskottet för den systematisering av kyrkliga lagar som senare kom att kallas den kanoniska rätten. Huvudsyftet med denna rättsordning var att utgöra regler som underlättar för människor att leva i enlighet med Guds vilja. * /*

!"#$%&&'()*+,-.* Parallellt med denna utveckling, som sträckte sig över flera århundraden, pågick återupptäckten, uttolkningen och implementeringen avromersk rätt med corpus iuris civilis som det centrala elementet. Dessa två rättsystem, den kanoniska respektive den romerska rätten, ska inte ses som två konkurerande, separata rättsordningar (även om de stundtals överlappade varandra) utan som två sidor av samma mynt. I själva verket utgjorde de tillsammans vad som brukar kallas ius commune – det gemensamma, grundläggande rättssystemet sompräglade Kontinentaleuropa i större eller mindre utsträckning ända fram till kodifieringsvågen under det sena 1700-talet och 1800-talet. De rättsområden där den kanoniska rätten hävdade jurisdiktion utgick ifrån den katolska kyrkans sju sakrament, och dess traditionella rätt att styra över dessa. Vad den gregorianska reformationen kan anses ha medfört var en expansion av vilka områden som ansågs...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Perreux
  • Perreux
  • Perreux
  • Arrêt perreux
  • Arrêt perreux
  • Arret perreux
  • Commentaire Perreux
  • Arrét perreux

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !