Psychpathologie

Pages: 10 (2354 mots) Publié le: 10 septembre 2010
ЕГО-ПСИХОЛОГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ НАПРАВЛЕНИЯ
В ТЕОРИЯТА НА ЛИЧНОСТТА
Ерик Ериксон, Ерих Фром, Карен Хорни
 
Ерик Ериксон (1902-1994)
 
     Роден през 1902 в Германия. Не е получил формално висше образование. Макар, че е бил посредствен студент, Ериксон усилено е изучавал история и изкуства. През 1927 г. се присъединява към психоаналитичната школа на Анна Фройд във Виена. От 1927 до1933 г. изучава психоанализа под ръководството на Анна Фройд, което се явява неговото единствено формално академично образование, ако не се счита свидетелството на видната Асоциация на учителите на името на Мария Монтесори във Виена. В 1936 г. Ериксон е приет за преподавател в медицинското училище на Йелския университет. През 1939 г. предприема експедиция в Южна Дакота за наблюдение на възпитаниетона децата на индианци от племето сиу. Това изследване породило интереса на Ериксон към изучаване на влиянието на културата за развитие на децата. По-късно ученият се отправя към Калифорния, където се занимава с аналитична работа с деца, антропология и история. През 1942 г. е професор по психология в университета Беркли, Калифорния. Ериксон работи в частен център за възстановяване и терапия наподрастващи с психиатрични проблеми, отделя много време за своята схема за жизнения цикъл на човека, изучавайки известни исторически личности и американски деца. До смъртта си (1941 г.) Ериксон продължава активна дейност в Център Ериксон в Кембридж, щат Месачузетс. |

 

Его-психологията - резултат от развитието на психоанализата
 
     Теоретичните формулировки на Ериксон касаят изключителноразвитието на его-то. Ученият неизменно е настоявал, че неговите идеи не стоят далеч от систематичното развитие в концепциите на Фройд за психосексуалното развитие. Ериксон решително се разграничава от класическата психоанализа в четири пункта: 1) решително се акцентира на ид и его, които самият Фройд частично е признавал в последните години на своята научна кариера. Его-то съставлява основата в поведението ифункционирането на човека. Ериксон го разпознава като автономна структура на личността, основа за социалната адаптация; 2) Ериксон развива нов възглед за индивидуалните взаимоотношения с родителите и културния контекст на развитие на семейството (не родителското влияние по Фройд за формиране на личността, а историческите условия, влияещи формирането); 3) теорията на развитието на его-то обхваща цялотожизнено пространство на индивида, докато Фройд ограничава до влиянието на ранните детски преживявания и не отделя внимание на развитието след гениталния стадий; 4) различно е разбирането на Фройд и Ериксон за психосексуалните конфликти. Целта на Фройд е разкритие на същността и особеностите на влияние на личността на несъзнаваното и обяснението как раннта травма може да допринесе до патология взрелостта. Ериксон обратно, вижда своята задача в привличане на вниманието към способностите на човека да преодолява жизнените трудности в психосоциалните стадии на развитие.
 

Основен епигенетичен принцип, според Ериксон
 
     Централен за ериксоновата теория за развитието се явява разбирането, че в продължение на годините човек преминава през няколко универсални стадии, валидни зачовечеството. Процесът на развитие на тези стадии серегулира в съответствие с епигенетическия принцип на съзряването. Ериксон разбира този принцип по следния начин:
     Личността се развива на степени, с преходи от една степен към друга. Тя има готовност да следва по-висок ръст на развитие, разширяване на осъзнавания социален кръгозор и радиус на социални взаимодействия.
     Обществото е устроено по начин, черазвитието на социалните възможности на човека да се приемат одобряващо. То се стреми към съхраняване на тези тенденции, като подържа последователността на развитие.
 

Психосоциални стадии на развитие по Е. Ериксон
 
     Ериксон приема, че развитието на личността продължава през целия живот. Неговия анализ на социализацията най-добре се представя с помощта...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !