Critere de la candide

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 27 (6702 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 10 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
نقـــــــدي بر ترجمه

كانديد يا خوشبختي

اثر
فرانسوا ماري آروئه (ولتر)

ســـــــــــانـــــاز دهـــــخوارقانيكانــــــــــديد يا خوشــــبختي Candide ou l’Optimisme

Dans cet article on va confronter et analyser les deux traductions de « Candide ou l’Optimisme », l’œuvre écrit par Voltaire. La première est la traduction de « Jahangir Afkari », publiée en 1340 parl’Institute de la traduction et de publication des livres, بنگاه ترجمه و نشر كتاب et la deuxième est celle de « Reza Moradi Espili » traduit en 1372 et publiée en 1380 pour la première fois et en 1387 pour la deuxième fois par l’édition Negah, نشر نگاه.

Pour analyser ces deux traductions, on va tout d’abord s’intéresser à l’auteur, son style de l’écriture, son époque et les caractéristiques de sesécrits, puis on s’occupera de la vie des traducteurs, leurs travail de traductions et on confrontera les 2 traductions et le texte original à fin de voir s’ils ont réussi a bien transmettre le contenue, le ton et la couleur de l’original dans le texte traduit ou non.

در اين مقاله قصد داريم تا به نقد و بررسي دو ترجمه از كتاب " Candide ou l’Optimisme" اثر ولتر بپردازيم، ابتدا يكي ترجمه آقاي جهانگيرافكاري كه به سال 1340 توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب (ب . ت . ن . ک ) به چاپ رسيده،
و ديگر، ترجمه آقاي رضا مرادي اسپيلي كه بار اول سال 1380 و براي بار دوم سال 1387 توسط مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده است.
بدين منظور به جاست ابتدا كمي درباره نويسنده، سبك نوشتار و ايدئولوژي او، مشخصات كتاب و ترجمه هاي آن ارائه دهيم.

ولــــــــتر

ولتر،فیلسوف، نمایشنامه نویس، شاعر، تاریخ نگار و نويسنده مشهور فرانسويروز بيست و يكم نوامبر سال 1694 ميلادى در پاريس به دنيا آمد، نام اصلي او را فرانسوا ماری آروئه مي باشد و نام ولتر را بعدها كه حرفه نويسندگي را در پيش گرفت براي خود انتخاب كرد. او كه معتقد به وجود خدا و بی اعتقاد به دین هست بیشتر به دلیل بذله گویی ، طنز تلخ و دفاع از آزادیهای مدنی از جمله آزادی دین و حق محاکمه عادلانه شهرت يافته است.
زندگانی هشتاد و چهارساله او سراسر با پیکار و حمایت از حقوقمحرومان گذشت. تا شصت سالگی غالباً آواره و دربدر بود و جرأت نداشت که به وطن خود پای نهد ولي سرانجام مقام او به جايي رسيد که در سن هشتاد و چهار سالگي به عنوان یک قهرمان ملت در پایتخت فرانسه زندگی را بدرود گفت.
ولتر از خانوادة متوسطی بود، در مدارس مذهبی «یسوعیون» یا «ژزوئیتها» به تحصيل پرداخت. پدرش يكي از دفترداران شهر پاريس بود و آرزو مي كرد روزي پسرش قاضي دادگستري شود و يا حرفه وكالت را انتخاب نمايد، اماولتر بر خلاف ميل پدر شیفتة ادبیات شد و نويسندگى را پيش گرفت و تا پایان زندگی اين پيشه را رها نکرد.
شور و شوق او نسبت به ادبيات او را به جامعه ادبي « تامپل، Société du Temple» كشاند وپس از آن بارها و بارها به خاطر قلم طنزآمیز و انتقاد کننده اش دردسرهای فراوان برای خود به وجود آورد؛ او در بيشتر آثارش جنگ و مذهب را افشا می کند وهميشه سعي بر آن داشته تا حس كنجكاوي و روح انتفادآميز جامعه فرانسوي را بيداركند.

به سبب انتقاد از اشرافيت و جامعه روحانيون بارها توقيف و به زندان باستيل انداخته شد. اما هرگز دست از نوشتن برنداشت و همچنان جامعه روحانيون و تعصبات خشك شان را در جاي جاي آثارش مورد تمسخر قرار داده است.

به علت فعاليت سياسي و اجتماعي و قلم تندش به انگلستان تبعيد شد و پس از بازگشت به فرانسه، تحت تاثير آزادمنشي نظام انگلستان، بار ديگر عليه تعصبات اجتماعي و مذهبي به پا خاست و فرياد آزاديخواهي خود را بلندتر كرد. در اين دوران چندين اثر به چاپ رساند از جمله نامه هاي فلسفي كه تاثير زيادي بر افكار زمانه گذاشته و وجدان مردم اروپا را بيدار ساخت؛ سناي فرانسه امر به سوزاندن كتاب و دستگيري نويسنده داد اما ولتر پيش از دستگيري به "سيري" پناه برد.

سال هاي آخر عمرش براي او به طور متناوب گاهي افتخار و شادماني به همراه داشت و گاهي يأس و سرخوردگي، سرانجام در اقامتگاهي در املاك قصر فرنه مستقر شد، دراين دوران پيوسته به فعاليت هاي ادبي، اقتصادي، سياسي و فلسفي خود ادامه داد و نيز براي تنظيم « فرهنگ فلسفي، Dictionnaire philosophique portatif » مقاله مي نوشت. او همچنین یکی ازهمکاران گروه دایره المعارف بود که دیدرونگارش آنرا پایه گذاشته بود و دالامبر و روسو و دیگران در نوشتن مقالات آن می کوشیدند .

دو اثر « كانديد يا خوشبختي، Candide ou l'Optimisme» و « ساده دل،...