Histoire hongroise

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 8 (1830 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 4 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
A dualizmus kora Magyarországon

1. A Bach-korszak 1850-59
-neoabszolutizmus – nem felvilágosult – cenzúra, katolikus egyház egyeduralma, stb.
-kapitalizmust szolgáló reformok, hogy megerősödjön a birodalom és a német egységtörekvések élére állhasson
-Ferenc József császár, Bach belügyminiszter
-megszüntették a magyar rendi ellenállás intézményét, a megyei önkormányzatot
-erdély,Horvátország, más déli részek megint leválasztva Mo.ról
-közig. Felülről irányítva, német hivatalnokok
-német államnyelv
-sok csendőr és rendőr, kiterjedt titkosrendőri és besúgóhálózat
-határok lezárva, egyesületek és nemzeti szimbólumok betiltva
-megmaradt 48as eredmények: törvény előtti egyenlőség, közteherviselés elve, jobbágyfelszabadítás, nemeseknek kárpótlás, megszűnt a belső vámhatár
(gazdasági fellendülés – hátráltatja sokminden
-adók megemelkedése
-polgárosodást szolgáló reformok, pl polgári törvénykönyv, iskolareform
-polgárság & köznemesség egy része: passzív rezisztencia (ellenállás) – minden együttműködést megtagadtak a rendszerrel (Ø hivatal, adó, érintkezés) ( minta: Deák Ferenc (a kor irányadó politikusa
-emigránsok
-Kossuth Lajos, forradalmat szervezett külföldön (fro,anglia, olasz, stb)
-Bach menesztése & a rendszer vége 59ben
( okok: olasz háborús kudarc, hatalmas pénzügyi hiány, magyarországi nyugtalanság

2. A kiegyezés
-1860: októberi diploma & 61: februári pátens ( Deák & a közvélemény nem akarta elfogadni
( Deák – Felirati párt (felirat az uralkodónak)
( Teleki László – Határozati párt (Ø uralkodó – Ø felirat – ogy.határozat)
-a feliratiakgyőztek ( „felségsértés” –ogy feloszlatva ( átmeneti abszolutisztikus időszak: provizórium 1861-65
-megegyezés okai:
magyarok – már nem tartható a passzív rezisztencia, nemzetiségi problémák
bécs – nem megvalósítható a teljes központosítás, küszöbön álló osztrák-porosz war
( titkos háttértárgyalások Deákkal ( 1865 Húsvéti cikk ( ogy. Összehívása 1865
-a gyors megegyezést elősegítetteaz osztrák-porosz háborúban kötött gyors fegyverszünet (magyarok a porosz oldalon)
-1867. Új felelős magyar kormány – gróf Andrássy Gyula, I. Ferenc József magyar királlyá koronázása
( Osztrák-Magyar Monarchia, dualizmus (Pest-Buda & Bécs)
-kettős állam, magyar korona országai: Erdély, Magyarország, Horvátország
-birodalmi tanács, magyar ogy. (ennek felelős magyar kormány)
-uralkodó – mindenenfelül állt, hadsereg főparancsnoka + előszentesítés joga!
-közös intézmények: közös hadsereg (de van magyar honvédség is), közös bank & pénz, 3 közös miniszter: hadügy, külügy, pénzügy – közös minisztertanács
-közös ügyek ellenőrzése: mindkét oldalról 60 fős delegációk
-egy vámterület
érvek a kiegyezés mellett (Deák)
-biztonság
-dunai konföderáció –hülyeség és senkinek sem tetszik aki bennelenne
-védelmet nyújt a birodalom
-szükségünk van a Habsburgokra
-a helyzethez képest jó

érvek a kiegyezés ellen (Kossuth)
-a birodalomnak nincs jövője – a 19. század a nemzetállamoké – mo. a birodalommal együtt fog szétesni majd
-a nemzetiségek a magyarok ellen kelnek majd fel
-túl sok joga van az uralkodónak
-dunai konföderáció

3. Magyarország a Monarchiában
3.1. A törvényhozás-választások: (sok országban már általános Európában – nálunk: 6% választásra jogosult !!! (nem akarták bővíteni a nemzetiségi képviselők miatt) – szigorú, főleg vagyoni cenzus, nyílt szavazás – korrupció
-törvényhozás: kétkamarás országgyűlés (főrendiház, képviselőház)
-törvényalkotás: alsóház benyújtja + megvitatja ( felsőház (2x visszaküldheti) ( király (előszentesítés joga) ( a véglegestörvényt a király hirdeti ki
3.2. Közigazgatás
-megyék és városok élén: törvényhatósági bizottságok – virilizmus ( Ø nemesi előjog, helyette vagyoni !!
-megyei tisztikar (helyi jogszabályok): alispán a megye élén, főszolgabíró a járások élén, polgármester a városok élén, főispán: felülről kinevezett, tényleges hatalma Ø
3.3. Igazságszolgáltatás (polgárosodás)
-független bíróságok, közjegyzők,...