La religion civile rousseau

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 15 (3705 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 23 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
HiCRİ

5. / MiLADı

ıı.

YÜZYıLDA

iSLAMDA SiYASİ

VE DiNI DURUM
Doç. Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU

Hicrı S.j Miladi 11. yüzyılda Siyasi bakımdan ler Devlı~ti tarafından seferleridir. Bunlardan Uygur Devleti kum~ndanlığına harplerde üstün Selçukluların vatandaşı

siyasi, ilmi ve dini bakımdan Selçukluların

önemli olaylar başarıları, ülkelerine

vukua

geldi. Fatımi.Haçlı

buyüzyılın en önemli olayları, desteklenen llatınilerin

Mısırdaki yöneltilen

faaliyetleri

ve İslam

ilk faaliyetleri sağladı. artırdı.

Oğuz Türklerinden güvenini Bir müddet

Selçuk'la başlar. Selçuğun babası' kazandı ve oğlu Selçuk'un birlikte Türk kavimleriyle ordu Seyyaptığı

idi. Zamanın İslamiyeti

Hakan'ının

tayin edilmesini yerleşerek

sonra Selçuk, taraftarlariylehun nehri civarına

kabul etti. O bu civardaki

geldi ve ~öhretini

Selçuğun iilümünden bazı şelıirlerini Nihayet saltanatını Harezm'i, yordu. hükmü Gaznelileri ilan etti. Kuhistan'ı,

sonra torunu Tuğrul, idan~yi ele geçirmeğe muvaffak alarak yendi. H.428j H.431j ve M.I036 yılında M.I040 tarihinde Curcan'ı hükmü manevi gelerek Nişapur'da namına altına Halife Taberistan'ı, aldı. Kaimnüfuzundan

oldu. Horasan'ın hutbe oküttu. okutarak İsfehan'ı, merkezi istielini etmek

altına Tuğrul

namına

tamamen

kesin hutbeyi Hemedan'ı, Bu suretle istifade

Bey çok geçmeden kurdu.

Azerbayean'ı

Huzistan'ı Halifenin Hağdad'a

Rey şehri olan İmparatorluğunu Bunun için H.449j öptü. Daha sonra Tuğrul Besasirı Bağdad'ı Besasirı'yi çok arttı '. Tuğrul Beyin ölümünden ele geçirdi.Şirvan'ı, paratoru sağladı. rinin Romenos Bundan Gürcistan'ı yendi

M.IOS7 yılında

Biemrillah'ın

Bey, kardeşi İbrahim makamına

İnaI'ın

isyanını bastırmak Böylece

üzere İran'a yanınd~

gidince, dönerek nüfuzu idaresini

ele geçirdi ve halifeyi hapsetti. ve Halifeyi yeniden

O H.4Slj getirdi.

M.IOS9 da derhal Bağdad'a Halife'nin

sonra Alp Arslan (Ölm. H.46Sj M.I072)İmparatorluğun ve Ermenistan'ı Türklere zaptetti. Marmara H.464j M.ıon vezarete tarihinde getirerek sahillerine kadar yayılma

Bizans İmimkanını devlet işle-

Diogenis'i. yenerek, temin etti

başka

Nizam al-Mulk (Ölm. H.485j
2.

M.I092)'ü

düzenli

yöneitilmesini

Alp Arslan'm büyük bir kısmına ve Basra'ya

yerine oğlu Melikşah (Ölm. H.48Sj hükmediyordu. korudu. Seyhun'dan

M.I092)geçti'. ve Akdeniz'e,

Melikşah İslam ülkesinin Kafkasya'dan Yemen'e

Marmara

kadar olan ülkeye hakimdi.

Onun zamanında

Nizam al-Mulk vczirliğe devam ederek

ilmi ve bilginleri

i Bak. Küpriilüzade

Mehmed Fuad, Tiirkiye Tarihi. s. 156-161, İstanbul,

1923; Ebü'I-Fclah

Abd al-Hayy b.

al-Hanbeli, Şezerat az-Zeheh Fi AhbarMen Zeheb, C. lll, s. 244, 287-288. Mısır 1350. 2Bak. ıbn Kesir al-Kureşi, al-Bidaye Va'u-Nihaye Fi't Tarih, c.XII,s. 140, Mısır 1351/1932; ıbn al-Esir, al-Kamil I-Tt-Tarih, r. VIII, s. 161, Matbaat aı-lstikamet, 3 Bak. ıbn Kesir al-Kurqi, Selçuklu Imparatorluğu. s. 18-25, Istanbul 1953. al-Kiihirc; KüprüHizade Mehrned Fuad, anılan eser, s. 161-162. anılan eser, c. XII, s. 105; Dr. ıbrahim Kafesoğlu. Sultan lI1elikşah Devrinde Büyiik

40Melikşah'ııı tamamen M.1l17) cadele nüfuzu devam etmekten Barkiyaruk'un Muizz ad-Din ölümünden altına etti. yerine

DOÇ.

DR.

İBRAHİM

AGAH

ÇUBUKÇU

bir müddet

sonra Barkiyaruk

(Ölm. H.498/ mücadelesi

'\i.ııO.ı) İmparatorluğu
Bu mücadeleye (Ölm. H.5U / Sultan, mü.

aldı. Onun özellikle Batınilerle geçen Gıyas Kardeşleri Barkiyaruk

meşhurdur. b. Mclikşah

ad. Din Ebi'ı ŞucaMuhammed ve Muhammed M.1l17) idi

zamanında
4.

Horasan'da

Ebu'l-Haris

Sencer Ahmed (Ölm. H.552/
5.

Sencer de BatınilerIc

geri durmadı dair verdiğimiz Batınilerden kurulup imametin

SelçukluIara lerde bulunan Bu fırkanın göstermiş muştur Hüseyin
7.

hu kısa bilgilerden

sonra hicri 5. yüzyılda

ünemli siyasi faaliyet.

bahsedebiliriz. teşkilatlanmasında hicri...