Les jeunes et la mode

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 32 (7855 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 9 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
NGÂN HÀNG ð THI TR C NGHI M MÔN M NG MÁY TÍNH
Câu 1. ðánh d u t t c các câu có n i dung ñúng: A. M ng máy tính (Computer Network) - là m t h th ng các máy tính k t n i v i nhau ñ th c hi n các công vi c chung. B. M ng máy tính là quá trình ñi dây cáp m ng, và cài ñ t máy ch . C. M ng máy tính là h th ng máy tính phân tán (Distributed System). D. M ng máy tính là h th ng tính toán theo mô hìnhClient-Server. Câu 2. ðánh d u t t c các câu có n i dung ñúng: A. Mô hình Client - Server bao g m các máy tính ngang hàng. B. Mô hình Client - Server ho t ñ ng theo quá trình truy v n và tr l i (query - reply). C. Mô hình Client - Server bao g m các máy ch (server) và nh ng ngư i s d ng (Client) liên k t v i nhau. D. Mô hình Client-Server là h th ng máy tính phân tán. E. Mô hình Client-Server g m 3l p - l p truy nh p, l p gi a (MiddleWare) và l p máy ch . Câu 3. M ng không dây bao g m các mô hình nào dư i ñây (ñánh d u t t c phương án ñúng): A. M ng FDDI (Fibre Distributed Data Interface). B. M ng 10Base-T. C. M ng IEEE 802.11. D. M ng ISDN (Integrated Services Digital Network). Câu 4. ðánh d u t t c các câu có n i dung ñúng v giao th c (Protocol): A. Giao th c quy ñ nh cách th c liên k t(communication) trao ñ i thông tin trong m ng máy tính. B. Giao th c ñư c phân theo t ng t ng. C. Giao th c là b quy ư c, quy t c quy ñ nh cách th c x lý s li u. D. Giao th c là mô hình phân t ng. Câu 5. ðánh d u các t ng trong mô hình tham chi u ISO OSI: A. T ng liên m ng (Internet Layer). B. T ng truy nh p (Access Layer). C. T ng liên k t (Data Link Layer). D. T ng phương ti n (Medium Layer). E.T ng ng d ng (Application Layer). F. T ng lõi (Core Layer). Câu 6. ðánh d u các t ng trong mô hình tham chi u TCP/IP: A. T ng liên m ng (Internet Layer). B. T ng truy nh p (Access Layer). C. T ng phân ph i (Distribution Layer). D. T ng bi u di n (Presentation Layer). E. T ng ng d ng (Application Layer). F. T ng lõi (Core Layer). Câu 7. ðơn v d li u (DU) t i t ng liên k t (Data Link) g i là gì: A.Frames - Khung B. Packets - Gói tin C. Datagrams - Gói d li u D. TPDU - ðơn v truy n v n E. Segments - ðo n d li u F. Bits - Bit Câu 8. ðơn v d li u (DU) t i t ng m ng (Network) g i là gì: A. Frames - Khung B. Packets - Gói tin C. Datagrams - Gói d li u D. TPDU - ðơn v truy n v n E. Segments - ðo n d li u F. Bits - Bit Câu 9. T ng nào trong mô hình tham chi u OSI bi n ñ i 0 và 1 thành tín hi u s :A. Application - T ng ng d ng B. Physical - V t lý C. Data Link - Liên k t D. Network - M ng E. Transport - Truy n v n F. Presentation - Bi u di n Câu 10. T ng nào trong mô hình tham chi u OSI ñ m b o d li u ñư c truy n ñúng t i host (máy tính) c n g i: A. Application - T ng ng d ng B. Physical - V t lý C. Data Link - Liên k t D. Network - M ng E. Transport - Truy n v n F. Presentation - Bi u din Câu 11. T ng nào trong mô hình OSI cung c p d ch v biên d ch d li u A. Application - T ng ng d ng B. Physical - V t lý C. Data Link - Liên k t D. Network - M ng E. Transport - Truy n v n F. Presentation - Bi u di n Câu 12. T ng nào trong mô hình OSI có ch c năng ñ nh tuy n gi a các m ng (routing) - ñánh d u t t c các t ng có th : A. Application - T ng ng d ng B. Physical - V t lý C. Data Link -Liên k t D. Network - M ng E. Transport - Truy n v n F. Presentation - Bi u di n G. Session - Phiên

Trang 1 (8)

Câu 13. T ng v t lý có ch a nh ng thành ph n nào (ñánh d u t t c ô ñúng): A. Các khung tin (Frames). B. Tiêu chu n v t lý c a phương ti n truy n d n (cáp, sóng ñi n t ). C. Tiêu chu n v t lý ghép n i các phương ti n v t lý. D. Sơ ñ mã hóa (coding) tín hi u. E. Segments - ðo n d liu F. Các Bit d li u. Câu 14. ðánh d u các phương ti n truy n d n (ñánh d u t t c ô ñúng): A. Khung tin (Frames). B. Cáp quang. C. V tinh. D. Sóng Microwave. E. Sóng radio. F. Tia h ng ngo i. Câu 15. ðánh d u các câu ñúng: A. Cáp xo n ñôi không b c là STP (Shielded Twisted Pair Cable). B. Cáp ñ ng tr c là UTP (Unshielded Twisted Pair Cable). C. Cáp quang ñơn mode là Single-Mode Fiber Optic. D....