Digitale revolutie

Pages: 20 (4955 mots) Publié le: 12 avril 2011
De doelstellingen |   |
| Het zichtbaar maken van vrouwen die afstand gedaan hebben en het bewaken van hun rechten zijn twee belangrijke redenen voor de oprichting van de Stichting Afstandsmoeders.De Stichting heeft in de jaren van haar bestaan haar doelstellingen verbreed: * doorbreken van de maatschappelijke vooroordelen die rusten op afstand doen; * bespreekbaar maken van alternatievenvoor het doen van afstand; * afstandsmoeders met elkaar in contact brengen en ondersteunen; * meedenken en meepraten over beleidsontwikkelingen op het terrein van afstand en adoptie; * solidariteit betuigen met afstandsmoeders in het buitenland. Biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders vormen samen de adoptiedriehoek. De Stichting Afstandsmoeders legt contacten met organisatiesvan geadopteerden en adoptieouders om de positie van afstandsmoeders onder de aandacht te brengen en ervaringen uit de wisselen. |

Voor wie is de stichting bedoeld? |
| Afstandsmoeders Er zijn minstens 25.000 Nederlandse afstandsmoeders, maar er wordt zelden over gesproken. Ook door de vrouwen zelf niet. Via ons bestaat de mogelijkheid voor afstandsmoeders met elkaar in contact te komen,problemen voor te leggen of informatie in te winnen.
Eens per kwartaal verschijnt onze digitale nieuwsbrief, waarop u zich kunt abonneren.
  |   |
| Vrouwen die afstand overwegen De emotionele, juridische en praktische gevolgen die het afstaan van een kind heeft zijn groot. Onze ervaring leert dat het een levenslang probleem kan zijn, zowel voor de moeder als voor het kind.
Onze ervaringenkunnen van belang zijn bij het nemen van een besluit of het vinden van de juiste instantie om mee te overleggen.
  |   |
| Geadopteerde kinderenDe meeste geadopteerde kinderen zijn afgestaan. Vragen over het waarom afstand; wat voor vrouwen doen afstand, denken zij nog wel eens aan hun kind, hoe leef je verder als je afstand hebt gedaan. Op die vragen geven wij een algemeen antwoord op dezesite.
Voor verdere informatie kan altijd gemaild worden naar het
INFO-ADRES.
  |   |
| Studenten, journalisten en belangstellenden Behoudens enkele scripties is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van afstand op de moeder. Hoewel over de hele wereld vrouwen afstand doen van hun kind, ook in Nederland. Het is een universeel probleem maar toch een onderwerp waarover meermet aannames wordt gewerkt dan wetenschap wordt bedreven.
Onze gegevens en ervaringen kunnen wellicht iets meer inzicht geven in de gevolgen voor de moeder. | |

Beleidsvisie Stichting Afstandsmoeders 2002 |   |
| -------------------------------------------------
Bovenkant formulierOnderkant formulier |   |
| |   |
1 | DE STICHTING AFSTANDSMOEDERS IS: * de enigebelangenorganisatie van en voor afstandsmoeders in Nederland; * een vrijwilligersorganisatie met professionele doelen, die kiest voor een actieve open opstelling; * een organisatie waar lotgenotencontact en zelfhulp hand in hand gaan met aandacht voor beleidszaken; * een organisatie in ontwikkeling, waarbij de identiteit van de organisatie niet verward mag worden met, maar ook niet ten koste mag gaan vande identiteit van de afstandsmoeders zelf; * een organisatie die zich zowel richt op afstandsmoeders in Nederland en het buitenland als op andere organisaties werkzaam op het terrein van afstand en adoptie; * een organisatie die financieel afhankelijk is van ondersteuning door derden. |   |
  | EN STREEFT DE VOLGENDE DOELEN NA: * het doorbreken van de stigmatisering vanafstandsmoeders; * het geven van ondersteuning aan afstandsmoeders via het onderhouden van een netwerk voor en van afstandsmoeders en het naar buiten brengen van de problematiek die met afstand doen te maken heeft; * het meedenken en meepraten over beleidszaken; * solidariteit met vrouwen die afstand overwegen, afstandsmoeders in het buitenland en adoptiekinderen; * preventie van afstand | |
 ...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Marketing Digital
  • Cours digital
  • la communication digitale
  • Digital native
  • Stratégies digitales

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !