Intersectoraal handelingsplan

10219 mots 41 pages
Intersectoraal handelen, de kool en de geit?1
Jo Voets, Jan Nijs

1.Inleiding De vraag van dit artikel is op het eerste zicht bedrieglijk eenvoudig: is het in het huidig landschap van Jeugdzorg mogelijk om een intersectoraal handelingsplan op te zetten tussen de sectoren AJW2 enerzijds en VAPH anderzijds. Het antwoord, zo zal blijken, is echter zeer complex. De grond van deze vraag is de tragische realiteit dat er steeds meer jongeren in ernstige probleemsituaties niet de hulp krijgen waar ze nood aan hebben. Hoewel beide sectoren een gestage groei kennen de laatste jaren, blijkt parallel hieraan dat meer en meer (moeilijke) jongeren uit te boot te vallen. In tijden van Integrale Jeugdhulp is het dan ook bijzonder interessant om te detecteren of en hoe de competenties van beide sectoren integraal kunnen ingezet worden. Integrale Jeugdhulp heeft als eerste doel de samenwerking en de integratie tussen alle sectoren die zich concentreren op jeugdhulpverlening te stimuleren, zelfs te structureren. In hoofdzaak organiseren twee sectoren, nl. VAPH en Agentschap Jongerenwelzijn de niet-rechtstreekse toegankelijke hulp aan jongeren, met name de residentiële modules. Hoewel het niet mogelijk is om deze twee sectoren qua doelgroep op vlak van +overeenkomsten en verschillen haarscherp van elkaar af te lijnen, kwam vanuit de praktijk van verwijzers en betrokken hulpverleners steeds meer de vraag welke mogelijke samenwerking, c.q.handelingsplannen, onderling konden opgezet worden ten behoeve van een geïntegreerde en afgestemde aanpak van betrokken jongeren. SEN vzw (Steunpunt Expertise-Netwerken) en de Limburgse regionale stuurgroep Integrale Jeugdhulp besloten hiertoe de handen in elkaar te slaan en organiseerden man en middelen om vanuit het oogpunt van de levende praktijk te kijken naar kansen en obstakels tot Intersectoraal Handelen. Op methodisch vlak werd gekozen voor de methodiek van praktijk- of actieonderzoek3. 2.Doelgroep en doelstellingen In het definiëren van de

en relation