La fuite du droit administratif

Pages: 10 (2348 mots) Publié le: 2 novembre 2009
Primera part

Respongueu quines de les següents afirmacions son vertaderes i quines son falses, incloent una breu justificació de la resposta (entre tres i set línies):

1. El Dret Administratiu és essencialment estàtic, es manté en el temps malgrat els canvis polítics i constitucionals.

Fals
Des d’una perspectiva històrica el dret administratiu no té un caràcter estàtic sinó que haanat evolucionant de manera permanent, adaptant-se a les noves funcions i finalitats que les diferents concepcions de l’estat han anat atribuint a l’Administració Pública. Així doncs, sempre basant-se però en els seus fonaments ja existents, el Dret Administratiu ha experimentat un procés evolutiu constant, des dels seus inicis fins avui en dia, a fi de donar una resposta cada vegada més adequada iajustada a les problemàtiques socials.

2. Cal situar els orígens del Dret Administratiu a mitjans del segle passat, en el moment en que es varen aprovar a Espanya les normes reguladores de l'organització administrativa de l'estat i de les administracions locals, el procediment administratiu i la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Fals
Malgrat que les premisses del Dret Administratiues puguin trobar durant l’Antic Règim (amb l’aparició d’un aparell administratiu, no completament desvinculat del dret, al servei de la monarquia absoluta) cal situar els seus orígens durant la Revolució Francesa i les posteriors revolucions liberals. Efectivament, si entenem el Dret Administratiu com un conjunt de normes específiques que regulen l’Administració Pública hem llavors de situar-nel’origen a partir del moment en el qual l’Administració Pública es va sotmetre als principis de l’estat de dret,com ara la sobirania nacional i la divisió de poders.

3. El Dret Administratiu ha sofert una transformació substancial en els darrers vint anys com a conseqüència de l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978.

Fals
Per tal d’adequar-se a la Constitució espanyola de 1978 elDret Administratiu ha viscut importants transformacions, les quals han modificat part dels seus continguts i de les seves finalitats. Malgrat això, i tenint en compte l’opinió del Professor Luis MARTÍN REBOLLO en el seu article "1978-1998: Veinte años de Derecho Administrativo postconstitucional", cal destacar que no podem parlar d’una transformació substancial del Dret Administratiu ja que la sevaessència, és a dir els seus instruments i tècniques, no han canviat sinó que només s’han anat adaptant als principis constitucionals.

4. El Dret Administratiu és el Dret de les Administracions Públiques, entenent aquestes com el braç executor de les finalitats de l'Estat.

Veritat
Efectivament, el Professor Luis MARTÍN REBOLLO, en el seu article "1978-1998: Veinte años de DerechoAdministrativo postconstitucional", defensa aquesta concepció del Dret Administratiu argumentant que l’Estat, a través de les seves Administracions Públiques, actua a fi d’entaular relacions amb altres persones, principalment amb els ciutadans.

5. El Dret Administratiu és una branca de l'ordenament jurídic que regula els privilegis i potestats administratives i els seus instruments de control.Veritat
Efectivament, el Dret Administratiu regula essencialment els privilegis i potestats administratives així com els seus instruments de control. Així doncs, per tal que les Administracions públiques puguin complir amb les finalitats que l’ordenament jurídic li imposa, aquest mateix ordenament les atorga un conjunt de privilegis i potestats. Cal destacar però que les Administracions públiques,en l’exercici d’aquests privilegis i potestats, queden sotmeses a un procediment administratiu i a un control de la legalitat pel que fa a la seva actuació.

Segona part

A. Expliqueu en què consisteix el fenomen conegut com a "fugida del Dret Administratiu", quins són els seus orígens, les seves principals manifestacions, els seus avantatges i els seus perills. Al final de la pregunta...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Droit administratif (le contrat administratif)
  • droit administratif
  • droit administratif
  • Droit administratif
  • Droit administratif
  • Droit administratif
  • Droit administratif
  • Droit administratif

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !