Marketing mix

Pages: 6 (1480 mots) Publié le: 17 avril 2009
19. A polgári demokratikus állam kialakulása Magyarországon (1848-1914)

1. ALAPFOGALMAK
• Polgári átalakulás:
A feudális gazdasági-politikai rendszer felszámolásának,
A polgári szabadságjogok érvényesülésének,
A tőkés gazdasági fejlődés megindulásának folyamata
Európában a XIX. században.
• Polgári szabadságjogok:
Szólás, a gyülekezés a sajtó a lelkiismeret a vallás
Szabadsága. A~ at az amerikai Függetlenségi
Nyilatkozat (1776) és az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozata (1789) fogalmazta meg elsőként.
A XIX. század második felétől a ~ biztosítása
alapvető követelménye volt az alkotmányos rendsze-
rekkel szemben.
• Demokrácia:
A) eredeti értelmében (ókori Athén)
népuralom  egyeduralom (türannisz)
közvetlen demokrácia
B) Modern demokráciák (XIX-XX. Sz)Feltételei: állampolgári jog1enlőség
emberi jogok érvényesülése
hatalommegosztás

• Liberalizmus:
= szabadelvűség
XVIII. században elterjedt eszmeáramlat
Alapjai  felvilágosodásban gyökereznek
John Locke
Adam Smith
Montesquieu
CÉLJA:
Népképviseleten alapuló parlamentarizmus teremtése
Polgári szabadságjogok biztosítása
Egyén szabadságának növeléseGazdaságpolitikája:
Állami beavatkozástól mentes
szabad verseny  éjjeliőr szerep
• Közteherviselés:
= közterhek kirovása mindenkire, megkülönböztetés nélkül
Rendi társadalomban:
Közterhek vállalása a rendi helyzet
Függvénye volt.
Magyarországon:
Áprilisi törvények által jött létre (1848)

• Népképviselet:
XIX. században: nincs általános választójog
cenzusos választójog
vagyoni cenzus
műveltségi cenzus
• Önkormányzat / Autonómia
= szabadságra / önállóságra való lehetőség
„Szabadság kis köre.”  Bibó István
• Hatalmi ágak szétválása

Törvényhozói 
Bírói  hatalom szétválásának elvét a felvilágosodás
végrehajtói gondolkodói (Locke, Montesquieu) hirdették meg,
mely az alkotmányos rendszerekben a XVIII. Század
végétől valósul meg.2. POLGÁRI ÁTALAKULÁS SZAKASZAI

2/1. Bevezető szakasz Reform kori előzmények (1830-1848)
• „Haza és Haladás”
- modernizáció
- nyugati minta (politikai) átvétele
- „népet be kell emelni az alkotmány sáncai közé”

- mindenkit nem csak a nemességet

-polgári nemzet születésének alapfeltétele
• Ausztria és Magyarország közjogi viszonya
1687: Magyar rendek lemondanak a királyválasztás jogáról
1691: Erdélyi rendek is elfogadták a Habsburgok örökös
fejedelemségét.
1707: A Habsburg-ház (1.) trónfosztása ( nod- közteherviselés)
„Eb ura fakó…”

1723: Pragmatica Sanctio:
-Habsburgok nőági örökösödésének elismerése
- Jogi értelemben: perszonálunió Ausztria és
Magyarország között.
1790: X.tc.
- megerősíti Mo. különállását a birodalomban
- DE! Uralkodó a kül-és hadügyet saját hatáskörben
írányíthatja és sok más ügyben is komoly
befolyást gyakorolt a központi kormányszé-
ken keresztül.

Az 1847-es közjogi állapot alapja

2/2. 1848-1849 között

1848. március15. Tizenkét pont
 Liberális eszmék célkitűzéseit tartalmazza
Pl.: szólásszabadság
törvény előtti egyenlőség

1848. április 11. Áprilisi törvények (Száray III/ 153.old)
= modern magyar polgári állam alapkövei
= alkotmányos parlamenti berendezkedés
 Ország irányítása: független felelős kormány
 Népképviselet
 Cenzusos választójog
 Közteherviselés
 Jobbágyfelszabadítás
Bevett vallások jogegyenlősége
- DE! külügyek önálló intézésének hiánya
nádor széles jogkörrel bírt (ez túlmutat a perszonálunión)
- 1848. nyara: Unió Erdéllyel
 felelős kormány hatásköre kiterjed az
történelmi Magyarországra

1849. február 26-27.  Kápolnai vereség

1849. március 4. OLMÜTZI ALKOTMÁNY
 Oktrojált alkotmány = kikényszeríttet nem a parlament
hanem az...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • Le Marketing-mix
  • Marketing mix
  • Marketing mix

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !