Priame zahranicne investicie

Pages: 52 (12870 mots) Publié le: 17 avril 2011
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
OBCHODNÁ FAKULTA

Pedagogické pracovisko Bratislava

ZÁVEREČNÁ PRÁCA

2009 Andrej Jurikovič
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

OBCHODNÁ FAKULTA Pedagogické pracovisko Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O ETABLOVANÉHO INVESTORA AKO MOTIVÁCIAA KATALYZÁTOR PRÍLEVU PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ

Autor záverečnej práce: Andrej Jurikovič
Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Igor Kosír, PhD.

Akademický rok 2008/2009

PREHLÁSENIE

Prehlasujem na svoju česť, že záverečnú prácu som vypracoval samostatne a že som uviedol všetku použitú literatúru.

Dátum: 04. 05. 2009......................................................
(podpis študenta)

POĎAKOVANIE

Chcel by som poďakovať svojmu vedúcemu bakalárskej práce, doc. Ing. Igorovi Kosírovi, PhD., za jeho prístup k študentom, motiváciu a cenné rady pri písaní bakalárskej práce.

Ďakujemtiež Ing. Jurajovi Jakubovičovi zo spoločnosti Orange Slovensko a Ing. Márii Mikušovej zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu za užitočné informácie, ktoré mi k vybranej téme poskytli.

Dátum: 04. 05. 2009 Andrej Jurikovič

O B S A Hstr.

ÚVOD 8

1. TEÓRIA PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ 10
1.1 Charakteristika priamych zahraničných investícií 10
1.1.1 Členenie priamych zahraničných investícií 11
1.2 Vybrané teórie priamych zahraničných investícií 131.2.1 Teória trhovej nedokonalosti 13
1.2.2 Teória životného cyklu výrobku 15
1.2.3 Teória internacionalizácie 16
1.2.4 Eklektická teória 16
1.3 Determinanty priamych zahraničných investícií 17
1.4 Dopad priamych zahraničných investícií na hostiteľskú krajinu 20
1.5 Záver 25

2. Analýza podporných služieb investorom 26
2.1 Princípy, kategórie aaspekty starostlivosti o investorov 26
2.1.1 Intenzita reinvestícií rastie 27
2.1.2 Obojstranný pohľad na službu starostlivosti o investora 29
2.1.3 Rozhodovanie agentúr pri stanovení portfólia služieb 30
2.2 Všeobecný prístup k starostlivosti o investorov 32
2.2.1 Obchodná stránka verzus stránka ekonomického rozvoja 33
2.2.2 Kľúčové prvky riadenia oddelenia starostlivosti34
2.3 Odbor after-care služieb SARIO 37
2.3.1 After-care služby SARIO 37
2.3.2 Činnosť SARIO v oblasti starostlivosti o investorov 38
2.4 Záver 39

3. Prípadová štúdia - Orange Slovensko 41
3.1 Skupina Orange a jej progresívny člen Orange Slovensko 41
3.1.1 História spoločnosti Orange 41
3.1.2 Orange Slovensko 42
3.2 Projekt Fibernet46
3.2.1 Dôvody realizácie projektu 46
3.2.2 Hodnotenie projektu 47
3.3 Úloha SARIO pri zabezpečovaní investícií 48
3.3.1 Modelová situácia – priebeh investície s podporou SARIO 48
3.3.2 Potenciál rozvoja asistenčných služieb na Slovensku 50
3.4 Záver 51

ZÁVER 52

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 54

ABSTRAKT

JURIKOVIČ, Andrej:Starostlivosť o etablovaného investora ako motivácia a katalyzátor priamych zahraničných investícií – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra medzinárodného obchodu. – Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Igor Kosír, PhD. – Bratislava: OF EU, 2009, 55 s.

Cieľom záverečnej práce je analyzovať vplyv poskytovania služieb starostlivosti o zahraničných investorov na rast hodnoty ich...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Discours entre hector et priam
  • Ecriture d'invention- la guerre de troie n'aura pas lieu- hector et priam

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !