E-commerce

Pages: 19 (4513 mots) Publié le: 5 avril 2011
2007

Microsoft Excel 
Cung cấp những kiến thức cần thiết giúp làm việc hiệu quả trên bảng tính 
     

Trần Thanh Phong - Trần Thanh Thái Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 16/07/2007

M ục l ục
Bài 3 ĐỒ THỊ & HÌNH VẼ.................................................................................................................................. 3 3.1. Giới thiệu đồ thị........................................................................................................................................ 3 3.2. Vẽ đồ thị ..................................................................................................................................................... 3 3.3. C ác thao tác trên đồ thị............................................................................................................................ 7 3.3.1. Nhân biêt cac thanh phân trên đô thị ................................................................................................... 7 ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Các thành phần thông dụng ...................................................................................................................... 7 Môt sô thanh phân chỉ co trong đô thị  3-D ............................................................................................... 8 ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ 3.3.2. Các thao tác với đồ thị ........................................................................................................................ 8 Chọn thành phần trên đồ thị..................................................................................................................... 8 Di chuyển đồ thị ....................................................................................................................................... 9 Thay đôi kí ch thươc đồ thị ....................................................................................................................... 9 ̉ ́ Xóa đồ thị............................................................................................................................................... 10 Thêm các thành phần của đồ thị ............................................................................................................. 10 Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị .............................................................................................. 10 In đồ thị.................................................................................................................................................. 10 3.3.3. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị ......................................................................................................... 10 Hiệu chỉnh Chart Area........................................................................................................................... 10 Hiệu chỉnh Flot Area .............................................................................................................................. 12 Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,… ................................................ 13 Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc..................................................................................................... 13 Hiệu chỉnh các trục ................................................................................................................................. 14 3.3.4. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị ........................................................................................ 16 Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị.................................................................................................... 16 Thêm chuỗi mới vào đồ thị .................................................................................................................... 17 Thay đổi chuỗi số liệu ............................................................................................................................ 17 Thêm đường...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • E commerce
  • E-commerce
  • E commerce
  • E commerce
  • E-commerce
  • E-commerce
  • E-commerce
  • E commerce

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !