M. blanchot: reading as limit experience

Pages: 27 (6657 mots) Publié le: 13 avril 2011
FILOZOFIA l:

2009" c. 8
717 728

STATE Š aj d a, P.: Hegelova téza o nefilozofickosti a nevedeckosti súdobej teológie ajej následky Ste war t, Kierkegaardovo využívanie žánra v konfrontácii s nemeckou filozofiou POHLAD ZA HRANICE W á g n e r, Z.: Intentions and Agency ORIENTÁCIE Jac q u emo n d, O.: Uvažovat s Blanchotom o priatelstve Es c o u b a s, E.: Nácrt ontológie obrazu: Heidegger aBlanchot.. VÝROCIA V i š n o v s k ý, E.: Filozofia ako reflexia skúsenosti (K 150. výrociu narodenia Johna Deweyho) ÚV AHY - ESEJE NI) .
. K o o -l 2.'t:.!3S u cu hb arev á, A.: Druhý a struktura zkušenosti: MauriceBlanchotem k, P.: Hranicná skúsenost cítania: mezi Blanchot..

739

748 757

765

aLévinasem

774 781 793 804

Vyd

r a, A.: Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanejfenomenológii (Nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda) L a bud a, P.: Heidegger a inkorporácia gréckej metafyziky do krestanskej teológie RECENZIE C a lin, R. - Seb bah, (Pavol Sucharek)

IJI-

[iX

F.-D.: Le vocabulaire de Levinas (Levinasov slovník) 810

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Správa z medzinárodnej vedeckej kantovskej konferencie Clovek- dejiny - kultúra 111 Za Mariánom Cehelníkom (1954- 2009) DO VAŠEJ KNIŽNICE Distributed by ARES, spol. s r. o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava Distribution rights abroad are held by KUBON & SAGNER, Buchexport-Import GmbH, 803 28 MUnchen, Deutschland Tel.: 0049 89 54 218 142; E-mail: postmaster@kubon-sagner.de Articles appearing in FILOZOFIA are indexed in Arts

813 815 816

& Humanities

Citation

IndexR; Research

AlertR; CurrentContentsR/Arts & Humanities; DietrichS Index Philosophicus; IBZ International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences; lBZ - CD-ROM; lBZ - Online (www.gbv.de); lBR - International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences; IBR - CD-ROM; lBR - Online (www.gbv.de); CEJSH (The Central European Journal of Social Sciencesand Humanities); SCOPUS; EBSCO.

FILOZOFIA
Roc. 64,2009,c. 8

HRANICNÁ SKÚSENOST CÍTANIA: MAURICE BLANCHOT1
PAVOL SUCHAREK, Inštitút filozofie a etiky PU, Prešov SUCHAREK, P.: Boundary Experience of Reading: Maurice Blanchot FILOZOFIA 64,2009, No 8, p. 781 Referring to a passage from Blanchots novel Thomas f'Obscure, the paper questions the clear contours between literature and philosophyas disciplines. The point where the clear distinction breaks down is the phenomenon of reading. In a decisive moment of each authentic reading the author tries to introduce a "phenomenology of reading", in which we ourselves as readers are being transformed to the one s who are read. Light, truth, clarity - all these are notions, which in Blanchot are opposed by passivity, night, and absence.Underlined in particular is the absence of mean ing, of any light in perpetuated occidental theoretical discourse, which is nothing more than one's apology of oneself. Not to betray Blanchot means to abandon pure commentaries of his philosophy and to find another ways of its interpretation. Thus the questions of reading, interpretation, and translation might become the questions of life and death. Toarticulate this alternative approach is one of the aims of the paper.

Keywords: Text - Interpretation - Passivity - Boundary experience - Reading - Absence

Dokonca ani citatel'om sa nikto nestane, ak do knihy neskocí hlavicku. l. Kadlecík: Chronoskop Bol ako urieknutý, bezvládny a odhalený. M. Blanchot: Thomas l 'Obscur 1. Úvod. Podla Derridu existujú texty, ktoré sú charakteristické tým, žepredstavujú akýsi odpor vo vztahu k pojmovému filozofickému systému, ktorý sa tieto texty napriek tomu snaží uchopit - ci už bezprostredne, alebo kategóriami tradicnej etiky, estetiky alebo kritiky ([1],66). Vieme, o akých textoch to Derrida hovorí: Sú to texty, ktoré sú výnimocne citlivé na inštitucionálnu krízu - tak literatúry ako aj filozofie -, teda na to, co dnes bežne nazývame "koncom...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • la blanchotte
  • Expérience
  • Maurice blanchot
  • experience
  • Experience
  • Experience
  • Expérience du moi
  • Expérience

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !