Comportement

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (292 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 3 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên

(T/13,14 –S/41,42,43 – TK/33->38)

Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

(T/15 – S/43,44,45 – TK/38,39)

2. Sự chuyển hướngchỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945

(T/18->22 – S/60->66)

3.Bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám(T/22,23 – S/74->77)

4. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945- 1946)

(T/24->30 – S/78->83 – TK/67->73)5.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)

(T/30->34 – S/83->95 – TK/74->81)6. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975)

(T/35->41 – S/100->117 – TK/110->122)

7. Đường lối công nghiệp hóathời kỳ đổi mới
(S/122->129 – TK/196->199)

8. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

(S/146->154 –TK/203->207)

9. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(S/158->164 –TK/210->214)

10. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
(S/177->188 – TK/222->228)

11. Đường lối xây dựng và phát triển văn hóathời kỳ đổi mới
(S/197->210 – TK/231->234)

12 . Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới

(S/241->247 – TK/247->258)