Compta

Pages: 5 (1141 mots) Publié le: 3 septembre 2010
‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ‬
***
2

2808∫œbF�« 2009Ø4Ø21 ¡UŁö¦�«

2788 œbŽ

2009/04/21 ¡UŁö¦�« wJŽË√ bL×� ∫ “U$≈ s� W×HB�«
W¹cž_« WLEM� WO�Ëb�« W¹œu³Ž Í—«u'« fMJ�« bÝ_«  u� qOH�«Ë

www.assabah.press.ma

14

ÂU�—_UÐ  U½Uš l�ð s� n�R� lÐd� q� ¡q� wG³M¹ W³FK�« Ác¼ w� w� r�— Í√ —«dJð ÂbŽ —U³²ŽùUÐ cš_« l� ÈdšQÐ Ë√ WI¹dDÐ 9 v�≈ 1 s� ÆÆ U¹œuLŽË UOI�√ t�H½ œuLF�« Ë√ dD��« Ë√ lÐd*« Æ W×O×B�« UNM�U�√ w� ÂU�—_«iFÐ UMF{Ë d¦�√ pðbŽU�*Ë

2

7 1

9 4 2 6 9 3 1 8
4

1 7 4 9

**

W³FK�« …bŽU�
1

‫ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ‬

‫ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﺻﻮﺭ ﻣﻮﺟﻬﺔ‬
»«dŽ_« WM¹b� WM�«dI�«

4 5

7 2 9 4

8 4 1 3 4 5 3 1 8 7 6
3

8 5 6 2 7 3 9 4 7 6 4 1 6 1 9

s¹e� výË

÷—√ …bzU� dA½ b{ W¹d×Ð WM¹b� wÐdŽ bKÐ VOIFð

ÊUOÐ Ë– —uB�« ÈbŠ≈

lM* …«œ√ qL(«

7 6 4

8

3 1

7 4 7 3 8 7 9

2 6 9

8 6

WL�UŽ »U³C�«6 9

3

1

Wðu½ —uB�« ÈbŠ≈ q²� ¡«Ëœ …œ«—ù« W²ÐU¦�« bFÐ dNþ ‰UO)«

·«dÞ_« s� sLŁ

—uB�« ÈbŠ≈ WÐbMK�

*****
6 9 4 3 5 2 5 1

2 4 6 3 8 7 6

3 2

****
8 7

9 5 8 1

ÊuMH�« s� WKOL'« lOLł s� »—U�√ ‰ULA�« ‰U�Ë ·öš

7 2

2 3 8 6 5 9 7 4

2 9 4

1

5 1

8 2 9
5�œ bIŠ oðd¹ …dOEŠ t³ý XFD�

‚d×� ÊuB¹ vK�ð —uB�« ÈbŠ≈ rKJ²*« vKŽ ‰bð ŸU²³¹

6 8 3 9 2 9 3 1

3 2 6W�ÐU¹ vKŽ YF³¹ …dO(« »«dD{ù«Ë ”U�Š≈ ÕdH�UÐ WM¹b� Âb�√ w� …—u�� r�UF�« Âd×� VF�

¡UCO³�«—«b�« XO�uð V�Š …öB�« XO�«u�
18.4ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ `³B�« 50.5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ‚ËdA�« 34.12ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ dNE�« 09.16ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ dBF�« 11.19ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ »dG*« 30.20ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ ¡UAF�«
6 2 1 4 5 3 7 9 8
b¹bý ·uš lL−²�½ ÂUM�√ s� w� »dF�« WOK¼U'« XF�Ë√ ÊuALAÐ XLB²Ž« lOD²�ð s� pL� ‚öž≈ t¹b¹ 5Ð X½√Ë »d(« …«œ√ X�³Oð tK�UH� rA²×� dOž dNM�« V½Uł qłd�« WOKŠ qF²A� r×� WÐU²JK� ·U�e�« WMÝ d�c²K�  «uI�« …bŽU�*« v½œ_« sD³�« WÐQł VCG�« …bŠ ULMOŠ t³� VKÝ w{—√ d2 öÝ q¹U9 nF{ WI³Þ o�«Ë WCO³�«w� fO� u¼ WM¹UF*U� tO³M²K� Ê˃UM³�« —«dŠ_« oýUŽ w�UJÝ≈ dONý WO�UÐ »UOŁ —uOD�« s� ‰Uý—U� w�½d� gDŽ WF³Ý r¼ g�«d� w� pý ÂUFM�« dOG� “«e²Ž« q�UF�« dOG� ÊöŁUL²� i³M�« ”U� «œbŽ q¦1 œ«bŽ_« s�

‫ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻣﺴـ‬
09/095 09/095

simo-ouakki@hotmail.fr

‫ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ‬
ÊuMł ÊËbÐ ”ULŠ aOý qÝöÝ »U²J�« jI� w¼ dB� w� eH� dL)« t�≈ ÊU�Ëd�« bMŽ

7 9 5 3 4 8 9 1 8 6 2 7 6 5 1 2 3 4 2 5 8 7 4 9 1 4 7 3 6 2 96 3 8 5 1 8 6 4 9 5 1 7 8 9 5 3 2 2 4 1 7 6 3 4 9 3 7 5 1 8 5 2 6 9 3 7 4 6 2 1 8

8 2 5 1 4 7 9 3 6 2 7 8 4 9 3 6 5 1 3 1 2 5 8 4 7 6 9 9 7 6 2 4 1 3 5 8 5 2 7 1 6 4 8 3 9 4 8 3 6 1 5 7 9 2 9 1 4 7 5 3 6 2 8 5 6 2 3 8 1 4 7 9 8 3 5 2 4 6 1 9 7 5 1 2 9 6 8 4 3 7 2 9 1 3 7 4 6 8 5 1 5 9 8 4 3 7 2 6

3 1 4 9 8 6 2 5 7 6 3 5 1 7 2 8 4 9 4 9 8 7 6 3 5 2 1 8 1 4 3 5 9 2 6 7 9 3 6 5 2 8 7 4 1 1 7 54 9 2 6 8 3 2 5 3 6 8 1 9 7 4 4 3 9 7 2 6 8 1 5 1 6 7 3 9 8 5 4 2 7 3 8 5 1 4 2 9 6 3 6 7 8 5 9 4 2 1 6 8 2 1 7 5 9 4 3

1

WOÐdG� WM¹b� WOHš l{Ë

” ‰ «

«
U³Š ÊuM−� ¡«bF�« w� œ«“ ÈœU9

 ‘ ⁄ Ë ·

.e¼ .d� d−Š —uB�« ÈbŠ≈

— Ÿ œ
Âu−KŽ ÍuOݬ bKÐ


wÐdŽ bKÐ QLþ —UH�√ qDÐ

   — « ”

wŽU�œ bÝ …œU¹“

‰ « „

mC�

œ ”

◊ Ë Â Í ‰ Í

Ê Í ·
WM¹b� WOÐdG�


·u�KO� w½U*√—uB�« ÈbŠ≈

‰ Ã
WN�≈ ‰UL'«Ë V(« ÊU�Ëd�« bMŽ

„ ” Ë ‰
s¹uK*« bŠ√ w²DÝ«uÐ ÊU¹d�

5LÝUO�« wI³½e�«

dI²��

Ê Í » « ‰
rM²G½ ÊUFLK�« b¹bý

Õ Ë


qFÝ …dOEŠ t³ý WO³O� WM¹b� ·U�“ qHŠ tNłË qKNð r²O*« w�

 «
w{—√ d2 ‰UF� ÍbM'« …–uš

—uB�« ÈbŠ≈ ¡«bMK�

Í
r�{ ¡UŽË —uB�« ÈbŠ≈

3 6 1 8 9 5 2 7 4 7 2 3 1 4 6 9 5 8 6 2 8 4 1 7 3 9 5

2


 U³½ oK�²�

» Ê ⁄ « “ Í
Âu−M�« Â√

Ÿ —”
W�bI*« w�

Ã Ë Ê ”
iHš WÐP�

Ê « Ÿ ”
R�R�

Ê · ‚
œuI½

œ Ë Ê «
vK�ð lO$ jG{

Í  
WFЫd�« w� XK�√

Í Í Ê Â Í …
‰ö{ WK¹uÞ W�U��


VOÐe�« »«dý i�dK�

bOł

‰ » ‰ « »

Ë ‡¼ « Ã
q²I�« b¹bý Vł«u�«  «c�« œułu�«

‰ ‡¼ «
WOÐd²�« rKŽ

Ê Ã « Ë Â
 u³JMF�« XOÐ UMO�U$ UIÐUÝ

√ Ë ‰ ‰
g׳ dO³� dŁ√ Ë– »ËdJ�

œ...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Compta
  • COMPTA
  • Compta
  • Compta
  • COMPTA
  • Compta
  • Compta
  • Compta

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !