Gigi muschi

Pages: 7 (1651 mots) Publié le: 14 juillet 2010
Partea I
GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI TEHNIC (PT)

ATENŢIE ! SE VA REFACE DUPĂ APARIŢIA UNEI REGLEMENTARI NOI PRIVIND CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

Notă: Grila de mai jos se va utiliza pentru acele proiecte tehnice realizate (sau pentru care procedura de atribuire a fost lansată) înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

Proiectul care faceobiectul analizei (cod proiect):
Titlu proiect:
Solicitant finanţare:
Număr înregistrare Plan integrat:
Titlu plan integrat:
Data la care OI a transmis scrisoarea de solicitare pentru depunerea PT:
Data la care a fost depus PT:
Notă: Se depune un singur exemplar al proiectului tehnic

Nr. crt. Criterii DA NU N/A Obs
I Criterii generale privind conţinutul PT
1 PT a fost depus de cătresolicitant în termenul solicitat prin scrisoarea OI?
2 Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate?
3 Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia?
4 Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat?
5 Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?
6 Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecarespecialitate?
7 Există centralizator de costuri pe obiect de investiţie?
8 Există centralizator de costuri pentru întreaga lucrare?
9 Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie?
10 Sunt ataşate referatele de verificare tehnică a PT?
11 In cazul lucrărilor de intervenţie, există expertiza tehnică sau avizul proiectantului iniţial?
12 Documentaţiainclude studiul geotehnic – după caz ?
13 Există planuri generale privind amplasamentul (plan de încadrare în zonă, plan de situaţie) şi trasarea obiectelor de investiţie (planuri de trasare)?
14 Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile?
15 Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, agremente tehnice - după caz?
IICriterii specifice privind aspectele calitative ale PT
2.1 Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului?
2.2 Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi?
3.1 Există o corespondenţă întreobiectele de investiţie din cadrul PT şi cele din SF (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare)?
3.2 In cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF şi PT, există avizul ISC şi aprobarea beneficiarului ?
4.1 Există memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectură, rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie– după caz?
4.2 PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor” - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995?
Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru esteobligatoriu prin lege?
4.3 Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii?
5.1 Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor?
5.2 Caietele de sarcini descriu lucrările şi...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • gigi
  • gigi lomollo
  • Anniv' gigi

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !