Hafiza teknikleri

Pages: 63 (15558 mots) Publié le: 20 septembre 2010
DÝKKAT ÇOK ÖNEMLÝ NOT:
Bu e-kitap Süper Beyin dergisinin Aralýk ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda baþka kiþi ve kurumlarýn kullanýmýna sunulamaz. Aksi þekilde kullananlar T.C. kanunlarýna ve vicdani deðerlere göre suç iþlemiþ sayýlýr. Önemle duyrulur.

Tüm yayýn haklarý SÜPER BEYÝN dergisine aittir.Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde hazýrlanýp satýþa sunulamaz. Elektronik ortamlarda yayýnlanamaz.

SÜPER HAFIZA TEKNÝKLERÝ
Z. Müge Kasaroðlu - Bülent Þenyürek

Yayýn Yönetmeni: Nurhan Baltalý Editör: Zeynep Yýldýz Kapak Tasarým: Gökhan Koç Ýç Tasarým: Yeliz Yýldýz ISSN: 1308-9536

SÜPER BEYÝN DERGÝSÝZekaevi Yayýncýlýk Ajansý
Salkým Söðüt Sokak Birlik Han No: 7/1 Caðaloðlu Eminönü / ÝST. Tel: 0212 512 21 11 Faks: 0212 512 21 12 www.superbeyin.net - superbeyindergisi@gmail.com

SÜPER HAFIZA TEKNÝKLERÝ

Bu kitaplarý; bilginin hýzla yol aldýðý çaðýmýzda, genç yaþta modern sistemleri öðrenmenin ve kullanmanýn bilincine varmayý baþaran tüm öðrencilerimize ithaf ediyoruz.
Zeynep Müge KASAROÐLU -Bülent ÞENYÜREK

"Genç fikirli demek, doðruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir."
Mustafa Kemal Atatürk

4

SÜPER HAFIZA TEKNÝKLERÝ

ÝÇÝNDEKÝLER
BÖLÜM 1
1 + 1 = 4.................................................................11 Beynimin Ýçinde Ne Var?................................................12 Sað - Sol Beyin mi? Hani Benim Tek Beynim Vardý? .....13 Hangisini KullansamAcaba? ..........................................14 Dahiler Aslýnda Dahi Deðiller........................................16 Bunlarý Biliyor muydunuz?..............................................18

BÖLÜM 2
BEYÝN DENEN BÝLGÝSAYAR ................................19 Hafýza Testi - 1 ................................................................19 Beynimizin Kapasitesi.....................................................21 Test Sonuçlarýnýz.............................................................24 Hatýrlamadýklarýmýz ........................................................25 Hatýrladýklarýmýz .............................................................25 BAÐLAMA TEKNÝÐÝ..............................................26 Baðlama Tekniðinin Temel Ýlkeleri.................................30 Hayal Gücünüzü Geliþtirmek Ýçin… ..............................33 Baðlama Tekniði Size Ne Kazandýracak? ........................34

BÖLÜM 3
BEYNÝNÝZ NEYE ÝNANIRSA ONU YAÞAR .........36 Önyargýlarýmýz.................................................................36
5

SÜPER HAFIZA TEKNÝKLERÝ

Filler ve Biz .....................................................................36Ýngiltere'den Bir Araþtýrma .............................................37 Egzersiz Programý ............................................................38 AKROSTÝÞ TEKNÝÐÝ..............................................39 Hafýza Testi - 2 ................................................................39 Akrostiþ Tekniði Nasýl Uygulanýr? ..................................40KÝMYA.....................................................................41 Kimyasal Tepkimelerde Hýzý Etkileyen Faktörler ...........41 COÐRAFYA.............................................................42 Türkiye'nin Rüzgarlarý ....................................................42 Doðal Göller....................................................................43 Ýç PüskürükKayalar........................................................43 Türkiye'nin Bölgeleri.......................................................44 Türkiye'de Endüstri Bitkileri...........................................44 TARÝH .....................................................................45 Osmanlýlarda Duraklama Dönemi Savaþlarý ..................45 Duraklama Dönemi Osmanlý - Ýran Savaþlarý ................45 Orta Asya ve Yakýn...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !